dokmax

  • Dokumenty168
  • Odsłony11 792
  • Obserwuję0
  • Rozmiar dokumentów914.7 MB
  • Ilość pobrań3 208

Zabiegi-Stomatologiczne-DAK-Jolanta-Malmyga

Dodano: 11 miesiące temu
R E K L A M A

Informacje o dokumencie

Dodano: 11 miesiące temu
Rozmiar :1.1 MB
Rozszerzenie:pdf
Odsłony:78
Pobrania:1

Zabiegi-Stomatologiczne-DAK-Jolanta-Malmyga.pdf

dokmax Dokumenty Medycyna Farmakologia Leki kardiologiczne

Komentarze i opinie (0)

Transkrypt ( 20 z dostępnych 29 stron)

Szacuje się, że około 5% dorosłych osób poddawanych zabiegom stomatologicznym przyjmuje przewlekle co najmniej jeden z leków przeciwzakrzepowych, do których należą: KS NRL Jolanta Małmyga 18 X 2013

1)leki przeciwpłytkowe - kwas acetylosalicylowy (ASA) - klopidogrele (Plavix, Zyllt, Clopidogrel) - ifapidyna - prasugrel (Efient – drogi, nierefundowany) KS NRL Jolanta Małmyga październik 13

2) leki przeciwkrzepliwe a) antagoniści witaminy K – w Polsce dostępne są acenocumarol ( Acenocumarol, Sintrom) warfaryna (Warfin ) b) heparyny i heparynoidy – heparyna niefrakcjonowana (stosowana głównie w warunkach szpitalnych), heparyny drobnocząsteczkowe, (Fraxodi, Fraxiparyna, Clexane) fondaparynuks Wydłużają czas protrombinowy PT i w związku z tym INR norma 0,8-1,8 KS NRL Jolanta Małmyga

c) nowe doustne antykoagulanty dabigatran (Pradaxa)- bezpośredni inhibitor trombiny Wydłużają APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) -norma 26-30 s , efekt terapeutyczny 60-80 s, powyżej 80 s redukcja dawki lub odstawienie leku rywaroksaban (Xarelto) – inhibitor aktywnego czynnika X apiksaban (Eliquis)-inhibitor czynnika XA (praktycznie niestosowany - cena) KS NRL Jolanta Małmyga

KS NRL Jolanta Małmyga październik 13 Wskazania do leczenia przeciwzakrzepowego: Leki przeciwpłytkowe stosuje się najczęściej w ramach prewencji (wtórnej lub pierwotnej) powikłań miażdżycy tętnic wieńcowych lub obwodowych -po zawale serca -po angioplastyce wieńcowej -choroba wieńcowa -implantacja stentu Leki przeciwkrzepliwe – w prewencji i leczeniu - powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków, - sztuczną zastawką w sercu -żylną chorobą zakrzepowo-zatorową ,czyli zakrzepicą żył głębokich lub lub zatorowością płucną -stany po interwencji kardiochirurgicznej - -profilaktyka infekcji wsierdzia

KS NRL Jolanta Małmyga październik 13

1. LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE Norma płytek krwi zakres szeroki 100–400 tys./ml. Zaleca się: •nie odstawiać leków, •zastosować zaopatrzenie przy użyciu środków miejscowo hamujących krwawienie. W przypadku leków przeciwpłytkowych nie ma wystandaryzowanej i zalecanej metody oceny, czy czynność płytek wróciła do stanu prawidłowego. Odstawienie leków grozi wystąpieniem powikłań zakrzepowych. KS NRL Jolanta Małmyga październik 13

Przy kontynuacji leczenia przeciwpłytkowego można bezpiecznie wykonać: - jednorazową ekstrakcję 1-3 zębów - chirurgiczne usuwanie zębów - zabiegi z chirurgii dziąseł - zabiegi przygotowujące do osadzenia koron i mostów KS NRL Jolanta Małmyga październik 13

W przypadku podwójnego leczenia przeciwpłytkowego zabiegi stomatologiczne należy planować: •12 miesięcy po zawale i wszczepieniu stentu uwalniającego lek, Jeżeli po 6 miesiącach pacjent musi przyjmować leki przeciwpłytkowe ASA i Clopidogrel •6 tygodni po wszczepieniu stentu standardowego. Odstawienie jednego z leków ( prasugrel lub klopidogrel) jest możliwe u pacjentów z niskim ryzykiem zakrzepowo-zatorowym bez implantowanego stentu. Ustąpienie działania leku następuje po 7 dniach. Zabieg związany z dużym ryzykiem krwawienia (np. operacje w znieczuleniu ogólnym z zakresu chirurgii twarzowo-szczękowej) wymaga odstawienia wszystkich leków przeciwzakrzepowych. KS NRL Jolanta Małmyga październik 13

2. LECZENIE PRZECIWKRZEPLIWE Miarą skuteczności leczenia przeciwzakrzepowego jest współczynnik INR: •0,8–1,8 u osób nieleczonych •2,0-3,0 to zalecana wartość terapeutyczna INR u pacjentów leczonych w chorobie zakrzepowo-żylnej i w czasie jej terapii oraz u chorych z migotaniem przedsionków i z wadami zastawkowymi •2,5-3,5 w przypadku wszczepionych sztucznych zastawek KS NRL Jolanta Małmyga październik 13

Zabiegi, które można wykonać przy terapeutycznej wartości INR, najlepiej mieszczącej się w przedziale 2,0–2,5, zdaniem ekspertów to: 1) proste ekstrakcje zębów – do 3 usuwanych w tym samym dniu; jeśli istnieje potrzeba usunięcia większej liczby zębów, sugeruje się wykonanie tego w czasie kilku wizyt, 2) operacje dotyczące dziąseł, 3) zabiegi związane z koronami i mostami, 4) implanty zębów (jeśli nie wymagają autologicznego przeszczepu kości, użycia rozległych płatów lub osteotomii). KS NRL Jolanta Małmyga październik 13

ODSTAWIANIE LEKÓW PRZECIWKRZEPLIWYCH Zalecane jest indywidualne postępowanie z każdym pacjentem. KS NRL Jolanta Małmyga październik 13

Indywidualne postępowanie powinno być oparte na konsultacji z lekarzem prowadzącym chorobę podstawową pacjenta i dokładnej analizie takich czynników, jak: •stan pacjenta (wiek, płeć, historia choroby podstawowej, przyjmowane leki, stan jamy ustnej, pilność planowanej procedury), •terapia antykoagulantami (wskazania, skuteczność terapii, dawka leku, czas trwania leczenia, ryzyko zakrzepowo- zatorowe, wartość INR), •rodzaj zabiegu (ekstrakcja zęba, skaling, chirurgia periodontologiczna, wszczepienie implantu, rozległość pola zabiegowego, czas trwania zabiegu), •doświadczenie operatora (umiejętność sprawnego przeprowadzenia zabiegu, ocena ryzyka krwawienia, wiedza o prawidłowym postępowaniu w przypadku wystąpienia krwawienia), •doświadczenie lekarza prowadzącego chorobę podstawową pacjenta (zdolność do rozumienia rodzaju zabiegu z dziedziny chirurgii jamy ustnej i ryzyka towarzyszącego krwawienia). KS NRL Jolanta Małmyga październik 13

Przerywanie terapii przeciwkrzepliwej, np. przed ekstrakcją jednego zęba, jest niezgodne z aktualnymi zaleceniami. Od 10 lat eksperci zgodnie wskazują, że rutynowe odstawianie antagonistów witaminy K przed każdym inwazyjnym zabiegiem stomatologicznym naraża pacjenta na niepotrzebne ryzyko poważnych powikłań zakrzepowo-zatorowych. Wszystkie zalecenia dotyczące leczenia Przeciwkrzepliwego jednoznacznie wskazują, że większość zabiegów stomatologicznych to zabiegi o małym ryzyku krwawienia, zwłaszcza w porównaniu z chirurgią jamy brzusznej lub klatki piersiowej. KS NRL Jolanta Małmyga październik 13

Odstawiając acenokumarol lub warfarynę, należy: •wykonać pomiar INR na 24 godziny przed zabiegiem, •gdy INR wynosi >1,5, powinno się odczekać dodatkowy dzień lub podać doustnie małą dawkę (1–2 mg) witaminy K, •ponownie włączyć leki przeciwzakrzepowe po zabiegu (przy zadowalającej hemostazie miejscowej) zwykle po upływie 24–48 godzin (najwcześniej 12 h po zabiegu), •witaminę K zastosować jednocześnie z heparyną (zwykle HDCz) do czasu, gdy 2 kolejne wyniki INR wykażą właściwą antykoagulację; zazwyczaj trwa to około 5 dni. KS NRL Jolanta Małmyga październik 13

TERAPIA POMOSTOWA Stosowana jest tylko u pacjentów: •z dużym ryzykiem krwawienia, •dużym ryzykiem powikłań zatorowo-zakrzepowych. W terapii stosuje się heparynę drobnocząsteczkową (HDCz), wstrzykiwaną podskórnie (zaleca się ostatnią dawkę na 24 godziny przed zabiegiem, kolejna dawka po 48–72 godzinach). Heparyna niefrakcjonowana, podawana dożylnie, stosowana jest rzadziej (należy przerwać na 4–6 godzin przed zabiegiem). KS NRL Jolanta Małmyga październik 13

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA STOMATOLOGÓW I LEKARZY OPIEKUJĄCYCH SIĘ CHORYMI LECZONYMI PRZECIWZAKRZEPOWO Zaleca się planowanie zabiegu na początku tygodnia, aby zapewnić czas w dni robocze na ewentualne postępowanie w razie powikłań miejscowych, najczęściej występujących w ciągu pierwszych 24–48 godzin.

1.Zawsze należy zapytać pacjenta przed zabiegiem, jakie leki przyjmuje: •koniecznie wymienić najczęstsze nazwy handlowe leków przeciwkrzepliwych Acenocumarol, Sintrom, Warfin, Clexane Fraxiparyna, Flexod Dodatkowo, •zawsze należy zapytać, czy pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień (np. pacjent z hemofilią, niedokrwistości, inne skazy krwotoczne). Z doświadczeń wynika, że nawet 40% pacjentów przyjmujących Sintrom, Acenokumarol lub Warfin na pytanie „Czy stosuje Pan/Pani lek przeciwzakrzepowy?”, odpowie przecząco! KS NRL Jolanta Małmyga październik 13

2.Nie odstawiać leku przeciwzakrzepowego przed rozległym zabiegiem stomatologicznym i z dużym ryzykiem krwawienia bez stosowania terapii pomostowej, jeśli ryzyko zakrzepowo-zatorowe jest duże: •u chorego ze sztuczną zastawką w ujściu mitralnym, •z reumatyczną chorobą zastawkową serca, •z migotaniem przedsionków współistniejącym z nadciśnieniem tętniczym, •z niewydolnością serca lub z cukrzycą, •po udarze niedokrwiennym mózgu bądź u chorego po zatorze tętnicy płucnej w pierwszych 3 miesiącach. KS NRL Jolanta Małmyga październik 13