marcin

  • Dokumenty90
  • Odsłony22 250
  • Obserwuję11
  • Rozmiar dokumentów187.3 MB
  • Ilość pobrań4 660

instrukcja_canon_powershot_SX150is_pl

Dodano: 14 miesiące temu
R E K L A M A

Informacje o dokumencie

Dodano: 14 miesiące temu
Rozmiar :12.8 MB
Rozszerzenie:pdf
Odsłony:20
Pobrania:3

instrukcja_canon_powershot_SX150is_pl.pdf

marcin Instrukcje obsługi

Komentarze i opinie (0)

Transkrypt ( 20 z dostępnych 199 stron)

Instrukcja obsługi POLSKI • Przed u życiem aparatu nale ży zapoznać się z niniejsz ą instrukcj ą, w tym z cz ęścią „ Ś rodki ostro żno ści”. • Przyswojenie tre ści niniejszej instrukcji pomo że w opanowaniu prawid łowej obs ługi aparatu. • Instrukcj ę nale ży przechowywa ć w bezpiecznym miejscu w celu u życia jej w przysz ło ści.

2 Należy sprawdzi ć, czy poza aparatem w sk ład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należ y skontaktować sięze sprzedawc ą aparatu. Sprawdzanie zawarto ści zestawu Korzystanie z podr ęcznikówWarto te ż si ęgn ąć po podr ęczniki znajduj ące si ę na dysku „DIGITAL CAMERA Manuals Disk”.•Instrukcja obs ługi (niniejszy dokument)Po opanowaniu podstaw mo żna rozpocz ąć korzystanie z wielu funkcji pozwalaj ących na wykonywanie bardziej zaawansowanych zdj ęć. •Podr ęcznik oprogramowaniaNależy zapozna ć się z nim przed skorzystaniem z dostarczonego oprogramowania. • Karta pami ęci nie wchodzi w sk ład zestawu (str. 14). • Do wy świetlania podr ęczników w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader. Do wy świetlania podr ęczników w formacie DOC mo żna zainstalowa ć program Microsoft Word/W ord Viewer (wymagany tylko w przypadku podr ęczników przeznaczonych dla krajów Bliskiego Wschodu). AparatBaterie alkaliczne typu AA (2 szt.) Kabel interfejsu IFC-400PCU Pasek WS-800 Dysk „DIGITAL CAMERA Solution Disk” Broszura z opisem systemu gwarancyjnego firmy Canon Pierwsze kroki

3 •Warto wykona ć kilka zdjęć próbnych i wyś wietlić je, aby mie ć pewno ść, ż ezdj ęcia został y prawidłowo zarejestrowane. Firma Canon Inc. i jej podmioty zale żne i stowarzyszone nie ponosz ą odpowiedzialno ści za żadne szkody nast ępcze, wynikaj ące z nieprawid łowego dzia łania aparatu fotograficznego lub akcesoriów (w tym kart pami ęci), zwi ązane z niezapisaniem zdj ęcia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej do odczytu maszynowego. • Obrazy zarejestrowane przy u życiu tego aparatu s ą przeznaczone do uż ytku osobistego. Nie nale ży rejestrowa ć obrazów naruszaj ących prawa autorskie bez uprzedniej zgody w ła ściciela praw autorskich. Nale ży pami ęta ć, że w pewnych przypadkach wykonywanie zdjęć podczas wyst ępów artystycznych lub wystaw b ąd ź na terenie placówek handlowych za pomocą aparatu fotograficznego lub innego urz ądzenia mo że stanowi ć naruszenie praw autorskich lub innych praw (nawet je śli zdj ęcie został o wyko nane na w łasny u żytek). • Informacje dotycz ące gwarancji na aparat fotograficzny zawiera dostarczona wraz z nim Broszura z opisem systemu gwarancyjnego firmy Canon. Informacje umo żliwiaj ące skontaktowanie się zdziałem obs ługi klienta firmy Canon równie ż mo żna znale źć we wspomnianej broszurze. • Monitor LCD zosta ł wyprodukowany z zastosowaniem bardzo precyzyjnych technik wytwarzania. Ponad 99,99% pikseli dzia ła zgodnie zt ą specyfikacj ą, ale w rzadkich przypadkach wadliwe piksele mog ą by ćwy świetlane jako jasne lub ciemne kropki. Nie ma to wp ływu na rejestrowane zdję cia i nie oznacza nieprawid łowego dzia łania produktu. • Na monitorze LCD mo że znajdować się cienka folia, która chroni ekran przed zarysowaniami w czasie transportu. Nale ży j ą zdj ąć przed rozpocz ęciem korzystania z aparatu. • Podczas dł ugotrwałego korzystania z aparatu nale ży zachować ostro żno ść, ponieważ jego korpus mo że si ę rozgrza ć. Nie oznacza to jego nieprawid łowego dzia łania. Uwagi wst ępne

4 4Fotografowanie zWykonywanie zdj ęć zu życiem automatycznych ustawień aparatu (tryb automatyczny) ...................................................................... 23 zTylko wykonywanie zdj ęć (tryb łatwego fotografowania) .............. 29 zFotografowanie w trybie dyskretnym ............................................ 58 zUstawianie ostro ści na twarzach ...................................... 23, 59, 83 zFotografowanie w miejscach, w których nie mo żna uż ywać lampy b łyskowej (wy łączanie lampy b łyskowej) ........................... 58 zWykonywanie zdj ęć z udzia łem osoby fotografuj ącej (samowyzwalacz) ................................................................... 52, 71 zWstawianie na zdj ęciach daty i godziny ....................................... 51 Możliwe dzia łania IwNa plaży (str. 59) Na śniegu (str. 60) Portrety (str. 59) Wykonywanie udanych zdjęć osób JKrajobraz (str. 59)OLi ście (str. 60) Fotografowanie innych scenerii tFajerwerki (str. 60) VDzieci i zwierz ęta (str. 59) Fotografowanie z zastosowaniem efektów specjalnych S łabe o świetlenie (str. 59) Efekt miniatury (str. 63) Efekt rybiego oka (str. 62) Żywe kolory (str. 61) Efekt plakatu (str. 61)Efekt aparatu zabawkowego (str. 64)Monochromaty czny (str. 65)

Możliwe działania 5 1Wyświetlanie zOgl ądanie zdj ęć............................................................................ 27 zŁatwe wy świetlanie (tryb łatwego fotografowania) ....................... 29 zAutomatyczne odtwarzanie zdj ęć (pokaz przezroczy)................ 115 zOgl ądanie zdj ęć na ekranie telewizora ....................................... 162 zOgl ądanie zdj ęć na ekranie komputera ........................................ 33 zSzybkie wyszukiwanie zdj ęć............................................... 112, 113 zUsuwanie zdj ęć.................................................................... 28, 123 E Nagrywanie i wyś wietlanie filmów zNagrywanie filmów ............................................................... 30, 101 zWyświetlanie filmów ..................................................................... 32 c Drukowanie zDrukowanie zdj ęć....................................................................... 136 Zapisywanie zZapisywanie zdj ęć na dysku komputera ....................................... 33 3 Inne zWyłą czanie d źwi ęku ..................................................................... 44 zUż ytkowanie aparatu za granic ą........................................ 155, 192 zZapoznawanie si ę z elementami widocznymi na ekranie ........... 173

6 Sprawdzanie zawartości zestawu ......2 Uwagi wstę pne ..................................3 Mo żliwe dzia łania...............................4 Spis treści ..........................................6 Ś rodki ostro żności .............................9 Oznaczenia stosowane w instrukcji....11 1Pierwsze kroki .................. 13 Zgodne karty pamię ci (sprzedawane oddzielnie)..............14 Wk ładanie baterii/akumulatorów i karty pami ęci................................14 Ustawianie daty i godziny ................18 Ustawianie ję zyka monitora .............20 Formatowanie kart pami ęci..............21 Naciskanie przycisku migawki .........22 Fotografowanie (Smart Auto)...........23 Wy świetlanie zdj ęć..........................27 Usuwanie zdj ęć................................28 Wykonywanie lub wy świetlanie zdjęć w trybie łatwego fotografowania ...............................29 Nagrywanie filmów...........................30 Wy świetlanie filmów.........................32 Przesył anie zdj ęć do komputera wceluwy świetlania .......................33 2Więcej informacji.............. 37 Przewodnik po elementach aparatu ..........................................38 Zawarto ść ekranu ............................40 Wska źnik .........................................41 Menu FUNC. — podstawowa obs ługa ..........................................42 MENU — podstawowa obs ługa .......43 Zmiana ustawie ń d źwię ku................44 Regulacja jasno ści ekranu ...............46 Przywracanie domy ślnych ustawie ńaparatu ...........................47 Funkcja oszcz ędzania energii (Autowy łączanie) ...........................48 Funkcja zegara ................................48 3Fotografowanie za pomoc ą cz ęsto u żywanych funkcji................................49 Dalsze powi ększanie obiektów (Powi ększenie cyfrowe) ................ 50 Wstawianie daty i godziny ............... 51 Korzystanie z samowyzwalacza...... 52 Zmiana ustawienia rozdzielczo ści (rozmiaru zdj ęcia) ......................... 54 Zmiana wspó łczynnika kompresji (Jako ść obrazu) ............................ 54 4Dodawanie efektów i fotografowanie wró żnych warunkach ......57 Fotografowanie w trybie dyskretnym.................................... 58 Fotografowanie szczególnych scenerii.......................................... 58 Dodawanie efektów podczas fotografowania (Filtry kreatywne) .. 61 Wykrywanie twarzy podczas fotografowania (Inteligentna migawka)....................................... 69 5Samodzielne wybieranie ustawie ń............................73 Fotografowanie w trybie Program AE .................................. 74 W łączanie lampy b łyskowej ............ 74 Regulacja jasno ści (Kompensacja ekspozycji) .................................... 75 Zmiana czu ło ści ISO ....................... 75 Korygowanie balansu bieli .............. 76 Serie zdj ęć...................................... 77 Zmiana odcienia zdj ęcia (Moje kolory) ................................. 78 Korygowanie jasno ści podczas fotografowania (Korekta kontrastu) ...................................... 79 Spis treś ci

Spis treści 7 Zdjęcia z ma łej odleg ło ści (Makro) ......................................... 80 Cyfrowy telekonwerter .................... 81 Zmiana trybu ramki AF.................... 82 Wybieranie obiektu, na którym zostanie ustawiona ostro ść ( Ś ledzenie AF) .............................. 84 Powię kszanie punktu ostro ści ......... 85 Fotografowanie w trybie r ęcznego ustawiania ostro ści ....................... 86 Fotografowanie przy użyciu funkcji Servo AF ....................................... 87 Fotografowanie przy użyciu funkcji blokowania AF .............................. 88 Zmiana metody pomiaru ................. 88 Fotografowanie z funkcj ą blokowania AE .............................. 89 Fotografowanie z funkcj ą blokowania FE .............................. 89 Ustawianie kompensacji mocy b łysku .................................. 90 Fotografowanie z u życiem opcji b łysku i d ługiego czasu naświetlania ................................. 91 Korekta czerwonych oczu ............... 92 Sprawdzanie wyst ępowania zamkni ętych oczu ......................... 93 6Pe łne korzystanie zmo żliwo ści aparatu ....... 95 Ustawianie czasu otwarcia migawki 96 Ustawianie warto ści przysłony ........ 97 Ustawianie czasu otwarcia migawki iwarto ści przys łony....................... 98 Ustawianie sił y błysku ..................... 99 7Korzystanie z ró żnych funkcji przy nagrywaniu filmów.............................. 101 Nagrywanie filmów w trybie E.... 102 Zmiana trybu filmowania ............... 102 Nagrywanie ró żnych rodzajów filmów .......................................... 103 Nagrywanie film ów, na których przedmioty wygl ądaj ą jak miniatury (Efekt miniatury) .......... 104 Zmiana jako ści obrazu .................. 106 Blokowanie AE/Kompensacja ekspozycji.................................... 107 Korzystanie z opcji usuwania wiatru........................................... 107 Inne funkcje nagrywania................ 108 Edycja............................................ 109 8Korzystanie z ró żnych funkcji wy świetlania i edytowania ................... 111 Szybkie wyszukiwanie zdj ęć......... 112Wy świetlanie zdj ęć zu życiem filtrów 113 Wy świetlanie pokazów przezroczy ... 115 Sprawdzanie ostro ści .................... 116 Powi ększanie zdj ęć....................... 117 Wy świetlanie ró żnych zdjęć (Inteligentne wybieranie) ............. 117 Zmiana efektów przej ścia między zdj ęciami ..................................... 118 Ochrona zdj ęć............................... 119 Usuwanie zdj ęć............................. 123 Oznaczanie zdj ęć jako ulubionych... 125Porz ądkowanie zdj ęć wed ług kategorii (Moja kategoria)............ 126 Obracanie zdj ęć............................ 128 Zmiana rozmiaru zdj ęć.................. 129 Kadrowanie ................................... 130 Dodawanie efektów za pomoc ą funkcji Moje kolory....................... 131 Korygowanie jasno ści (Korekta kontrastu)...................... 132 Korygowanie efektu czerwonych oczu......................... 133

Spis treści 8 9Drukowanie ..................... 135 Drukowanie zdj ęć..........................136 Wybieranie zdjęć do wydrukowania (DPOF) ................143 Wybieranie zdjęć do fotoksiążki.....147 10Dostosowywanie ustawie ń aparatu ............ 149 Zmiana ustawie ń aparatu ..............150 Zmiana ustawie ń funkcji fotografowania .............................156 Zmiana ustawie ń funkcji wy świetlania ................................160 11Przydatne informacje .....161 Wy świetlanie zdjęć na ekranie telewizora .................................... 162 Korzystanie z sieci elektrycznej .... 163 Korzystanie z karty Eye-Fi ............ 165 Rozwią zywanie problemów ........... 167 Lista komunikatów wy świetlanych na ekranie ................................... 170 Informacje wy świetlane na ekranie .. 173Listy funkcji i menu ........................ 178 Dane techniczne ........................... 188 Akcesoria ...................................... 191 Akcesoria sprzedawane oddzielnie .................................... 192 Indeks............................................ 194 Uwagi dotycz ące obs ługi............... 199

9 •Przed rozpoczęciem korzystania z produktu nale ży zapoznać się z poni ższymi uwagami dotycz ącymi bezpieczeń stwa. Z produktu nale ży zawsze korzysta ć zgodnie z zaleceniami. •Ś rodki ostro żnoś ci opisane na nast ępnych stronach maj ą zapobiec ewentualnym obra żeniom cia ła uż ytkownika aparatu i innych osób oraz uszkodzeniu sprz ętu. •Nale ży równie ż zapozna ć się z instrukcjami do łączonymi do użytkowanych akcesoriów sprzedawanych oddzielnie. Ś rodki ostroż ności Ostrze żenieOstrze żenia wskazuj ą mo żliwo ść spowodowania powa żnych obraż eń lub ś mierci. •Nie nale ży wyzwalać lampy błyskowej w pobli żu oczu.Silne świat ło lampy b łyskowej moż e spowodowa ć uszkodzenie wzroku. Zwł aszcza w obecności ma łych dzieci podczas korzystania z lampy b łyskowej nale ży zachowa ć odległ ość przynajmniej jednego metra. •Sprz ęt fotograficzny nale ży przechowywać w miejscu niedost ępnym dla dzieci.Pasek: moż e zostać zaciśni ęty na szyi dziecka, co spowoduje uduszenie. •Nale ży korzysta ć wy łącznie z zalecanych źróde ł zasilania.•Nie nale ży demontowa ć, modyfikowa ć ani podgrzewa ć produktu.•Produkt nale ży chroni ć przed upadkiem i silnymi wstrz ąsami.•Aby unikn ąć obraże ń , nie nale ży dotykać wnętrza produktu, je śli zosta ł on upuszczony lub uleg ł innemu uszkodzeniu. •Jeś li z produktu wydobywa si ę dym lub nietypowy zapach albo je śli dzia ła on nieprawid łowo, nale ży natychmiast zaprzesta ć jego uż ytkowania. •Do czyszczenia produktu nie nale ży stosowa ć ż adnych rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcie ńczalniki. •Produkt nale ży chroni ć przed kontaktem z wodą (np. morską) i innymi cieczami.•Nie wolno dopuszcza ć do przedostania się cieczy lub ciał obcych do wn ętrza aparatu.Mogł oby to spowodowa ć po żar lub pora żenie pr ądem. Je śli do wn ętrza aparatu przedostanie si ę ciecz lub inne cia ła obce, nale ży natychmiast wy łączyć aparat i wyj ąć baterie/akumulatory. •Nale ży korzysta ć wy łącznie z zalecanych baterii/akumulatorów.•Nie nale ży umieszcza ć baterii/akumulatorów w pobli żu otwartego ognia.Baterie/akumulator mog ą eksplodowa ć lub ulec rozszczelnieniu, a w konsekwencji wywoł ać poż ar lub pora żenie pr ądem. Mogł oby to spowodować obrażenia cia ła i szkody w otoczeniu. W przypadku zetkni ęcia si ę elektrolitu wyciekaj ącego z baterii/akumulatorów z oczami, ustami, skór ą b ądź odzie żą należ y natychmiast przep łuka ć je wod ą. •Nale ży wy łącza ć aparat w miejscach, w których jego u życie jest zabronione.Fale elektromagnetyczne emitowane przez aparat mog ą zak łóca ć dzia łanie przyrz ądów elektronicznych i innych urz ądze ń. Nale ży zachowywa ć odpowiedni ą ostroż ność przy uż ytkowaniu aparatu w miejscach, w których korzystanie z urz ądze ń elektronicznych podlega ograniczeniom, takich jak pok łady samolotów i placówki medyczne. •Dostarczonego dysku CD-ROM nie nale ży odtwarzać za pomocą odtwarzaczy CD, które nie obs ługuj ą dysków CD-ROM z danymi. W przypadku korzystania ze s łuchawek g ło śne odtwarzanie d źwi ęków z dysku CD-ROM przy u życiu odtwarzacza muzycznych p łyt CD moż e doprowadzi ć do uszkodzenia s łuchu. Również odtwarzanie takich dź więków przez g ło śniki mogł oby spowodowa ć ich uszkodzenie.

Środki ostrożności 10 PrzestrogaWskazuje mo żliwość spowodowania obra żeń. • Nosz ąc aparat na pasku, nale ży chroni ć go przed upuszczeniem, silnymi uderzeniami iwstrz ąsami oraz przed zetkni ęciem z innymi przedmiotami. •Nale ży uważ ać , aby nie uderzać ani zbyt mocno nie naciska ć obiektywu.Mog łoby to spowodowa ć obraż enia ciał a lub uszkodzenie aparatu. •Należy uwa żać, aby podczas korzystania z lampy bł yskowej nie zasłaniać jej palcami ani odzie żą.Mog łoby to spowodowa ć poparzenia lub uszkodzenie lampy b łyskowej. •Nale ży unikać użytkowania, umieszczania lub przechowywania produktu w nast ępuj ących miejscach: - Miejsca nara żone na intensywne świat ło s łoneczne. - Miejsca, w których temperatura przekracza +40°C. - Miejsca zakurzone lub o du żej wilgotno ści. W opisanych wy żej warunkach mo że doj ść do wycieku elektrolitu z baterii/akumulatorów, ich przegrzania lub wybuchu, a w efekcie do pora żenia pr ądem, po żaru, poparzeń lub innych uszkodze ń cia ła. •D ługotrwał e oglądanie efektów przej ść w ramach pokazu przezroczy mo że spowodowa ć pogorszenie samopoczucia. PrzestrogaPrzestrogi wskazuj ą możliwość uszkodzenia sprzę tu. • Nie nale ży kierowa ć aparatu bezpo średnio w stron ę silnych ź ródeł ś wiat ła (np. s ło ńca w bezchmurny dzień ). Mogłoby to spowodować uszkodzenie matrycy. •Podczas korzystania z aparatu na pla ży lub przy silnym wietrze należ y uważa ć, aby py ł lub piasek nie przedostał y się do jego wn ętrza. Mog łoby to spowodować usterkę produktu. •Przy cz ęstym korzystaniu z lampy b łyskowej moż e się z niej wydobywa ć niewielka ilo ść dymu.Przyczyn ą jest du ża intensywność błysków, która powoduje spalanie kurzu i obcych cia ł w pobli żu lampy. Nale ży usuwa ć zlampy b łyskowej brud, kurz lub inne cia ła obce za pomocą bawełnianej szmatki, aby zapobiega ć jej nadmiernemu nagrzewaniu i uszkodzeniu z tego powodu. •Gdy nie korzysta si ę z aparatu, nale ży wyj ąć z niego baterie/akumulatory i schowa ć w bezpiecznym miejscu. Pozostawienie baterii w aparacie mogł oby spowodować wyciek elektrolitu. •Przed wyrzuceniem baterii nale ży zasł onić ich styki ta śm ą lub innym izolatorem.Kontakt z innymi elementami metalowymi móg łby spowodować pożar lub wybuch. •Nie nale ży ładować jednocześ nie akumulatorów róż nego typu ani też stosować starszych akumulatorów razem z nowszymi. •Baterii/akumulatorów nie wolno wk ładać w sposób powoduj ący zamian ę biegunów + i –.Mog łoby to spowodować usterkę produktu.

Oznaczenia stosowane w instrukcji 11 •W tek ście zastosowano ikony do oznaczenia pokr ęte ł aparatu. • Komunikaty wy świetlane na ekranie s ą uj ęte w nawiasy kwadratowe [ ]. • Przyciski kierunków, pokr ętło steruj ące i przycisk FUNC./SET zosta ły oznaczone nast ępuj ącymi ikonami: • : rzeczy, na które trzeba szczególnie uwa ża ć • : wskazówki dotycz ące rozwią zywania problemów • : porady dotyczą ce pełnego korzystania z mo żliwo ści aparatu • : informacje dodatkowe • (str. xx): strony z informacjami („xx” oznacza numer strony) • W niniejszej instrukcji przyj ęto, ż e dla wszystkich funkcji wybrane s ą ustawienia domy ślne. • Ró żne typy kart pami ęci, które mogą być u żywane z aparatem, s ą w niniejszej instrukcji okre ślane łą cznie jako karty pamię ci. •Nie należy siada ć z aparatem umieszczonym w kieszeni spodni.Mog łoby to spowodować uszkodzenie lub usterk ę ekranu. •W przypadku wkł adania aparatu do torby nale ży si ę upewni ć, ż e ekran nie jest nara żony na kontakt z twardymi przedmiotami. •Nie nale ży mocowa ć do aparatu żadnych twardych przedmiotów.Mog łoby to spowodować uszkodzenie lub usterk ę ekranu. Oznaczenia stosowane w instrukcji Przycisk strza łki w prawo Przycisk FUNC./SET Przycisk strza łki w gór ę Przycisk strza łki w lewo Przycisk strza łki w dół Pokręt ło steruj ące

13 Pierwsze kroki Niniejszy rozdział zawiera omówienie przygotowa ń do fotografowania, instrukcje wykonywania zdj ęć w trybie A oraz opis sposobów wy świetlania i usuwania fotografii. Dalsza cz ęść rozdzia łu zawiera instrukcje rejestrowania i wy świetlania zdj ęć w trybie łatwego fotografowania, rejestrowania i wy świetlania filmów, a tak że przesy łania obrazów do komputera. Mocowanie paska i trzymanie aparatu • Zamocuj pasek dostarczony w zestawie i za łó ż go na nadgarstek, aby unikn ąć upuszczenia aparatu. • Podczas fotografowania trzymaj r ęce blisko cia ła, chwytaj ąc aparat mocno z obu stron. Upewnij si ę, że palce nie zas łaniają lampy b łyskowej, gdy jest ona uniesiona. 1 Pasek

14 Następuj ących kart pami ęci moż na używa ć bez ogranicze ń dotycz ących ich pojemno ści:• karty pami ęci SD* • karty pami ęci SDHC* • karty pami ęci SDXC* • karty Eye-Fi * Ta karta pami ęci jest zgodna ze standardem SD. Niektóre karty mog ą dział ać nieprawid łowo wzale żności od ich marki. W przypadku tego produktu nie jest gwarantowana obs ługa funkcji kart Eye-Fi (w tym komunikacji bezprzewodowej). W przypadku problemów z kart ą Eye-Fi nale ży zwróci ć si ę o pomoc do jej producenta. Należ y równie ż pami ęta ć, że w wielu krajach i regionach korzystanie z kart Eye-Fi wymaga uzyskania zezwolenia. Bez niego u żytkowanie takich kart jest zabronione. W przypadku braku pewno ści, czy karta został a zatwierdzona do u żytku na danym obszarze, nale ży zapyta ć o to jej producenta. Włóż do aparatu dostarczone w zestawie baterie/akumulatory oraz kart ę pamięci (sprzedawaną oddzielnie). Sprawd ź prze łącznik ochrony przed zapisem na karcie. zJe śli prze łącznik ochrony przed zapisem na karcie jest zablokowany, nie bę dzie można robi ć zdj ęć. Przesu ń prze łącznik, aż usłyszysz charakterystyczne klikni ęcie. Otwórz pokryw ę. zPrzesu ń i przytrzymaj blokad ę pokrywy ( ), a nast ępnie otwórz pokryw ę ( ) w sposób przedstawiony na ilustracji. Zgodne karty pami ęci (sprzedawane oddzielnie) W zależności od systemu operacyjnego komputera karty pami ęci SDXC mog ą nie by ć wykrywane nawet przy u życiu powszechnie dostępnych czytników kart. Nale ży uprzednio sprawdzi ć, czy system operacyjny obs ługuje karty pami ęci SDXC. Karty Eye-Fi — informacje Wk ładanie baterii/akumulatorów i karty pami ęci

Wkładanie baterii/akumulatorów i karty pami ęci 15 Włó ż baterie/akumulatory. zWł óż baterie/akumulatory zgodnie z ilustracj ą. W łó ż kart ę pami ęci. zWł óż kart ę pami ęci zgodnie z ilustracj ą, a ż zatrza śnie si ę na swoim miejscu. zUpewnij si ę, ż e karta pamię ci została w ło żona prawid łowo. W ło żenie karty pami ęci w nieodpowiednim kierunku mo że spowodowa ć uszkodzenie aparatu. Zamknij pokryw ę. zZamknij pokryw ę ( ), naciskaj ąc j ą i przesuwaj ąc, aż zatrza śnie si ę na swoim miejscu ( ). Etykieta Co należ y zrobić, jeśli na ekranie pojawia si ę komunikat [Karta pam. zablokowana]? Je śli prze łącznik ochrony przed zapisem jest zablokowany, na ekranie pojawia si ę komunikat [Karta pam. zablokowana] i nie moż na wykonywać ani usuwa ć zdj ęć.

Wkładanie baterii/akumulatorów i karty pamięci 16 zDociskaj kart ę pami ęci, a ż us łyszysz charakterystyczne kliknię cie, a następnie j ą zwolnij. XKarta pami ęci si ę wysunie. Mo żliwa liczba zdj ęć/czasy fotografowania i wy świetlania *1 Liczba zdjęć , które można wykonać, jest ustalana zgodnie ze standardem pomiaru opracowanym przez stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association. *2 Czasy rejestracji uwzglę dniają ustawienia domy ślne, rozpoczynanie i przerywanie fotografowania, w łączanie i wy łączanie aparatu oraz takie czynno ści, jak powi ększanie obrazu. *3 Czasy rejestracji uwzglę dniają ponawiane ci ągle nagrywanie, a ż do osi ągnię cia maksymalnej d ługoś ci filmu lub do automatycznego zako ńczenia nagrywania. •W niektórych warunkach fotografowania mo żliwa liczba zdj ęć i czas nagrywania mog ą mie ć mniejsze warto ści od podanych powy żej. •W zale żnoś ci od marki u żytych baterii alkalicznych mo żliwa liczba zdj ęć i czas nagrywania mog ą si ę bardzo zmienia ć. •Warto ści dotycz ące akumulatorów NiMH podano przy za ło żeniu ich pe łnego na ładowania. Zgodne baterie i akumulatoryBaterie alkaliczne typu AA i akumulatory NiMH typu AA firmy Canon (sprzedawane oddzielnie) (str. 192). Wyjmowanie karty pami ęci Zród ło zasilania Baterie alkaliczne (dostarczone) Akumulatory NiMH (sprzedawane oddzielnie) Liczba zdjęć *1Około 110 Około 320 Czas nagrywania filmu*2Około 20 minOkoło 1 godz. 20 min Ciągł a fotografowanie*3Około 1 godz. Około 2 godz. 20 min Czas wyświetlania Około 7 godz. Około 9 godz. Czy można u żywa ć innych baterii/akumulatorów? Ze wzglę du na duże różnice w wydajno ści nie zaleca się u żywania baterii/ akumulatorów innych ni ż wymienione. Dlaczego warto używać akumulatorów NiMH? Akumulatory NiMH dzia łaj ą d łu żej ni ż baterie alkaliczne, szczególnie w przypadku niskich temperatur. ´

Wkładanie baterii/akumulatorów i karty pami ęci 17 Wskaźnik naładowania akumulatoraGdy poziom nał adowania baterii/akumulatorów jest niski, na ekranie pojawi ą si ę ikona i odpowiedni komunikat. Je śli baterie/akumulatory s ą na ładowane, ikona i komunikat nie b ędą wy świetlane. Liczba zdj ęć na karcie pami ęci • Warto ści dotyczą ustawień domyślnych. • Liczba zdj ęć, które mo żna wykonać, mo że się zmieniać wzale żności od ustawień aparatu, fotografowanych obiektów i u żytkowanej karty pamięci. EkranOpis Baterie/akumulatory prawie wyczerpane. Przygotuj nowe baterie/akumulatory. „Wymie ń baterie” Baterie/akumulatory wyczerpane. Wymie ń je. Karta pami ęci 4GB 16GB Liczba zdjęć Około 1058Około 4334 Czy można sprawdzi ć liczbę zdjęć, które mo żna wykonać? Liczb ę zdj ęć, które mo żna wykona ć, można sprawdzi ć, gdy aparat dzia ła w trybie fotografowania (str. 23).

18 Menu ustawień Data/czas zostanie wy świetlone po pierwszym w łączeniu aparatu. Nale ży wprowadzi ć te ustawienia, poniewa ż wp ływaj ą one na zarejestrowan ą datę i godzin ę wykonania zdj ęcia. W łącz aparat. zNaci śnij przycisk ON/OFF.XPojawi si ę ekran Data/czas. Ustaw dat ę i godzin ę. zWybierz jedn ą z opcji za pomoc ą przycisków qr. zUstaw warto ść za pomoc ą przycisków op lub pokr ętła 5.zPo wprowadzeniu wszystkich ustawie ń naci śnij przycisk m. Ustaw macierzyst ą stref ę czasow ą. zWybierz macierzyst ą stref ę czasow ą za pomoc ą przycisków qr lub pokr ętła 5 . Zatwierd ź ustawienie. zNaciśnij przycisk m, aby zatwierdzi ć ustawienie. Po wy świetleniu ekranu potwierdzenia pojawi si ę ponownie ekran fotografowania. zNaci śni ęcie przycisku ON/OFF spowoduje wy łączenie aparatu. Ustawianie daty i godziny Ponowne pojawianie si ę ekranu Data/czas Ustaw prawidłow ą dat ę i godzin ę. Je śli nie zostan ą ustawione data i czas ani macierzysta strefa czaso wa, ekran Data/czas będzie wy świetlany po ka żdym w łą czeniu aparatu.

Ustawianie daty i godziny 19 Istnieje możliwo ść zmiany bie żących ustawień daty i godziny. Wyświetl menu. zNaci śnij przycisk n. Wybierz opcj ę [Data/godz]. zZa pomoc ą d źwigni powi ększenia wybierz kart ę 3 . zZa pomoc ą przycisków op lub pokr ętła 5 wybierz opcj ę [Data/godz], a nast ępnie naci śnij przycisk m. Zmie ń dat ę i godzinę . zDostosuj ustawienia, wykonuj ąc czynno ści opisane w punkcie 2 na str. 18. zAby zamkn ąć menu, naci śnij przycisk n. Ustawienia czasu letniego Po wybraniu w punkcie 2 na str. 18 ikony i wybraniu za pomoc ą przycisków op lub pokr ętła 5 ikony ustawiony zostanie czas letni (1 godzina do przodu). Zmiana daty i godziny Aparat ma wbudowany akumulator pami ęci daty i godziny (akumulator zapasowy). Je śli menu Data/godz pojawia si ę przy ka żdorazowym w łą czeniu aparatu, nawet po prawid łowym ustawieniu daty i godziny, nale ży skontaktowa ć się z punktem obs ługi klienta firmy Canon.

20 Można zmieni ć ję zyk, w którym wyś wietlane są napisy na ekranie. Przejd ź do trybu wy świetlania. zNaci śnij przycisk 1. Wy świetl ekran ustawie ń. zNaci śnij i przytrzymaj przycisk m, po czym niezw łocznie naciś nij przycisk n. Ustaw j ęzyk monitora. zWybierz j ęzyk za pomoc ą przycisków opq lub pokr ętła 5 , a nast ępnie naci śnij przycisk m. XPo ustawieniu j ęzyka monitora ekran ustawień zostanie zamknię ty. Ustawianie języka monitora Co nale ży zrobić , jeśli po naciś nięciu przycisku m pojawi si ę zegar? Zegar pojawia si ę, gdy czas mi ędzy naci śnięciem przycisku m anaci śnięciem przycisku n w punkcie 2 jest zbyt d ługi. Je śli wy świetlany jest zegar, naci śnij przycisk m, aby go usun ąć, a nast ępnie powtórz czynno ści opisane w punkcie 2. Ję zyk monitora mo żna równie ż zmienić, naciskaj ąc przycisk n wcelu wybrania na karcie 3 pozycji [Wybór j ęzyka ].