marcin

  • Dokumenty90
  • Odsłony22 250
  • Obserwuję11
  • Rozmiar dokumentów187.3 MB
  • Ilość pobrań4 660

Jak rozliczać VAT w nowych deklaracjach i krajowej informacji podsumowującej instrukcja

Dodano: 14 miesiące temu
R E K L A M A

Informacje o dokumencie

Dodano: 14 miesiące temu
Rozmiar :2.1 MB
Rozszerzenie:pdf
Odsłony:49
Pobrania:6

Jak rozliczać VAT w nowych deklaracjach i krajowej informacji podsumowującej instrukcja.pdf

marcin Dokumenty Dokumenty - nauka, biznes

Komentarze i opinie (0)

Transkrypt ( 20 z dostępnych 36 stron)

dodatek do „Biuletynu VAT” nr \f/20\b5 1. VAT-7(15) Deklaracja \fla po\fatk\b o\f towarów i \bsł\bg ......... 2 2. VAT-7K (9) Deklaracja \fla po\fatk\b o\f towarów i \bsł\bg ......... 18 3. VAT-7D (6) Deklaracja \fla po\fatk\b o\f towarów i \bsł\bg ......... 20 4. VAT-28 (1) Wniosek w sprawie ka\bcji gwarancyjnej ............ 24 5. VAT-27 (1) Informacja po\fs\bmow\bjąca w obrocie krajowym .... 29 Jak rozliczać VAT w nowych d\fklaracjach i krajow\fj informacji \bodsumowując\fj – instrukcja Aktywne wzory nowych \feklaracji VAT są \fostępne na www.bv.infor.\bl

2VAT- 7 Biuletyn VAT nr 8(230) \f\f\f.inforf\b.pl Jak rozliczać VAT w nowych d\fklaracjach i krajow\fj informacji \bodsumowując\fj – instrukcja rozlicz\fń Od rozliczenia za lipiec lub III kwarta\f 201\b r. obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Zmieni\fy się zasady rozliczeń w tych deklaracjach dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca. Dostawcy tych towarów pierwszy raz będą sk\fadać krajowe informacje podsumowujące VAT-27. Wniosek o przyjęcie kaucji gwarancyjnej będzie sk\fadany na nowym formularzu VAT-28. 1. VAT-7(15) Deklaracja \fla po\fatk\b o\f towarów i \bsł\bg De\blarację VAT-7 s\błada \bażdy podatni\b VAT czynny, \btóry nie \fybrał \b\fartalnego sposobu rozli- czeń. Należy ją s\bładać do 25 dnia miesiąca następującego po \bażdym miesiącu (art. 99 ust. 1 usta\fy o VAT). Oznacza to, że de\blaracje VAT-7 s\błada się na\fet \ftedy, gdy nie po\fstał obo\fiąze\b podat\bo- \fy. Podatni\b musi \fięc s\bładać ta\bże zero\fe de\blaracje, chyba że za\fiesił działalność (art. 99 ust. 7a usta\fy). W przypad\bu bo\fiem za\fieszenia \fy\bony\fania działalności gospodarczej na podsta\fie prze- pisó\f o s\fobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obo\fiąz\bu s\bładania de\blaracji za o\bresy rozliczenio\fe, \btórych to za\fieszenie dotyczy. Z\folnienie z obo\fiąz\bu s\bładania de\blaracji podat\bo\fych \f o\bresie za\fieszenia działalności nie dotyczy jedna\b: QQ Qpodatni\bó\f do\bonujących \fe\fnątrz\fspólnoto\fego nabycia to\faró\f, QQ Qpodatni\bó\f do\bonujących importu usług lub naby\fających to\fary – \f za\bresie \btórych są podat- ni\biem, a ta\bże tych o\bresó\f rozliczenio\fych: QQ Q\f \btórych za\fieszenie \fy\bony\fania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego o\bresu roz- liczenio\fego, QQ Qza \btóre podatni\b jest obo\fiązany do rozliczenia podat\bu z tytułu \fy\bony\fania czynności podlega- jących opodat\bo\faniu oraz za \btóre jest obo\fiązany do\bonać \bore\bty podat\bu naliczonego. Od rozliczenia za lipiec będzie obo\fiązy\fała \fersja 15 de\blaracji. Wpro\fadza ją rozporządzenie Ministra Finansó\f z 18 czer\fca 2015 r. \f spra\fie \fzoró\f de\blaracji dla podat\bu od to\faró\f i usług (Dz.U. z 2015 r. poz. 914). Do rozliczenia za grudzień można s\bładać poprzednią \fersję de\blaracji (14). Od rozliczenia za lipiec \fersję 15 de\blaracji VAT-7 muszą obo\fiąz\bo\fo stoso\fać: QQ Qpodatnicy do\bonujący dosta\f to\faró\f (z zał. nr 11 do usta\fy) i ś\fiadczenia usług (sprzedaż pra\f do emisji gazó\f), dla \btórych podatni\biem jest naby\fca, QQ Qnaby\fcy rozliczający VAT za sprzeda\fcę od dosta\f to\faró\f (z zał. nr 11 do usta\fy) i nabytych usług (pra\fo do emisji gazó\f). 1.1. Zasady ogóln\f składania i wy\b\fłnian\dia d\fklaracji VAT-7 De\blarację s\błada się \f terminie do 25 dnia miesiąca następującego po \bażdym \bolejnym o\bresie roz- liczenio\fym. K\foty z poszczególnych pozycji de\blaracji zao\brągla się do pełnych złotych \f ten sposób, że \bońcó\f\bi \b\fot \fynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a \bońcó\f\bi \b\fot \fynoszące 50 i \fięcej IFK

3VAT- 7 5 sierpnia 2015 r. Biuletyn VAT nr 8(230) groszy pod\fyższa się do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 § 1 usta\fy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat\bo\fa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Wszyst\bie \fiel\bości ujemne poprzedza się zna\biem minus (–). Nie\fypełnienie \btórej\bol\fie\b pozycji: od 10 do 58 \f przypad\bu de\blaracji dla podat\bu od to\faró\f i usług VAT-7 jest ró\fnoznaczne z \fpisani\)em zera (0). 1.2. Wy\b\fłniani\f d\fklaracji VAT-7 Rozpoczynając \fypełnianie de\blaracji, nie należy zapominać o polu nr 1 \f le\fym górnym rogu de- \blaracji, \f \btórym trzeba podać numer NIP przedsiębiorcy s\bładającego formularz. W polach 4 i 5 należy podać, \btórego o\bresu rozliczenio\fego dotyczy de\blaracja – trzeba podać miesiąc i ro\b. W następnych pun\btach zostaną omó\fione poszczególne części de\blaracji \fraz z instru\bcją ich \fypełniania.\) Część A. „Miejsce i cel sk\fadania deklaracji” De\blarację należy s\biero\fać do urzędu s\barbo\fego \fłaści\fego do rozliczenia VAT. Pozycja 6. Urząd skarbowy W poz. 6 \fpisuje się urząd s\barbo\fy, do \btórego s\bładana jest de\blaracja, czyli urząd, do \btórego złożyliśmy VAT-R lub jego ostatnią a\btualizację, gdy została zmieniona \fłaści\fość urzędu. Przypomnijmy – \fłaści\fy jest urząd ze \fzględu na miejsce \fy\bony\fania czynności podlegających opodat\bo\faniu. Jeżeli czynności te \fy\bony\fane są na terenie objętym za\bresem działania różnych urzędó\f s\barbo\fych, urzędem \fłaści\fym jest: QQ Qurząd s\barbo\fy \fłaści\fy ze \fzględu na adres siedziby podatni\ba – jeżeli podatni\b jest osobą pra\f - ną lub jednost\bą organizacyjną niemającą osobo\fości pra\fnej, lub QQ Qurząd s\barbo\fy \fłaści\fy ze \fzględu na miejsce zamiesz\bania – jeżeli podatni\b jest osobą fizyczną. W przypad\bu gdy podatni\b nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca pro- \fadzenia działalności gospodarczej na terytorium \braju, urzędem \fłaści\fym jest Drugi Urząd S\barbo- \fy Warsza\fa-Śródmieście. Pozycja 7. \fel zło\benia deklaracji W poz. 7 oznaczamy cel złożenia de\blaracji: QQ Qjeśli pier\fszy raz s\bładamy de\blarację za \fs\bazany o\bres rozliczenio\fy – zaznaczamy \b\fadrat 1. złożenie de\blaracji, QQ Qjeśli s\bładamy \bore\btę już złożonej de\blaracji, zaznaczamy \b\fadrat 2. \bore\bta de\blaracji. W tym przypad\bu należy załączyć \)pismo \fyjaśniające przyczyny jej złożenia. Część B. „Dane ide\tntyf ikacyjne podatnika” IFK

4VAT- 7 Biuletyn VAT nr 8(230) \f\f\f.inforf\b.pl Sposób \fypełnienia \)tej pozycji zależy od tego, \bto s\błada de\blarację: QQ Qosoba fizyczna – zaznacza \f poz. 8 \b\fadrat 2, a \f poz. 9 \fpisuje naz\fis\bo, imię oraz datę urodze- nia. Nie będzie błędem, jeśli dodat\bo\fo zostanie \fpisana naz\fa firmy, pod ja\bą jest pro\fadzona działalność. Błędem\) będzie natomiast \fpisanie tyl\bo naz\fy firmy; QQ Qpodatni\b niebędący osobą fizyczną, np. spół\ba – zaznacza \f poz. 8 \b\fadrat 1, a \f poz. 9 \fpisuje pełną naz\fę i numer REGON (należy \fpisy\fać pełną naz\fę, \btórą posłużyliśmy się \f do\bumencie rejestracyjnym VAT-R). Część C. „Rozliczenie podatku należnego” W tej części podatni\b \fy\bazuje \fszyst\bie czynności podlegające opodat\bo\faniu. Dotyczy to tych czynności, dla \btórych obo\fiąze\b podat\bo\fy po\fstał \f o\bresie rozliczenio\fym, za \btóry s\bładana jest de\blaracja. Obo\fiąze\b podat\bo\fy jest ustalany na podsta\fie art. 19a i 20 usta\fy o VAT. W tej części u\fzględnia się r\)ó\fnież: QQ Q\bore\bty \fyni\bające z przepisó\f o podat\bu od to\faró\f i usług, jeżeli mają \fpły\f na rozliczenie \f o\bresie, za \btóry s\bładana jest de\blaracja; Wypełnia dostawca towarów z zał. nr \f\f do ustawy, gdy do roz\biczenia VAT zobowiązany jest kupujący Wypełnia nabywca towarów z zał. nr \f\f do ustawy, gdy jest zobowiązany roz\biczyć VAT za sprzedawcę IFK

5VAT- 7 5 sierpnia 2015 r. Biuletyn VAT nr 8(230) PrZykłAd Spół\ba Alfa \f z\fiąz\bu ze z\frotem to\faru \fysta\fiła \f lipcu fa\bturę \borygującą zmniejszającą sprze- daż opodat\bo\faną sta\f\bą 23% o \b\foty: \fartość netto 1000 zł i VAT 230 zł. Otrzymała pot\fierdzenie odbioru fa\btury ró\fnież \f lipcu. Dlatego \f de\blaracji za lipiec \b\foty z poz. 19 zmniejszy o 1000 zł, \b\foty z poz. 20 o 230 zł. Jeśli \f rozliczeniu za lipiec spół\ba nie jest zobo\fiązana do rozliczenia sprzedaży ze sta\f\bą 23%, \fy\baże te \b\foty ze zna\biem (–). QQ Qczynności \fy\bony\fane poza terytorium \braju, \f stosun\bu do \btórych przysługuje pra\fo do obniże- nia podat\bu należnego lub z\fr\)otu podat\bu naliczonego. Pozycja 10. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku Pozycja ta dotyczy dosta\fy to\faró\f oraz ś\fiadczenia usług na terytorium \braju, z\folnionych od podat\bu na podsta\fie art. 43 lub art. 82 usta\fy. PrZykłAd Spół\ba Alfa udzieliła spółce Beta \f styczniu 2015 r. pożycz\bi. Według umo\fy spół\ba Beta miała oddać pożyczoną \b\fotę do \bońca lipca 2015 r. \fraz z ustalonymi odset\bami \f \fyso\bości 2000 zł. Zgodnie z umo\fą 29 lipca nastąpił z\frot pożycz\bi i zostały zapłacone odset\bi \f umó\fionej \fyso-\bości. Spół\ba Alfa \f de\blaracji za lipiec \f poz. 10 \fpisze \b\fotę 2000 zł, gdyż tyl\bo odset\bi stano\fią podsta\fę opodat\bo\fania. Obo\fiąze\b podat\bo\fy po\fstał z ch\filą zapłaty. Pozycja 11. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju W pozycji tej podatni\b \fy\bazuje do\bonaną dosta\fę to\faró\f oraz ś\fiadczone przez niego usługi poza terytorium \braju (tj. dosta\fę to\faró\f lub \fy\bonane usługi, \btórych miejsce ś\fiadczenia ustalone na podsta\fie art. 22–28o usta\fy znajduje się poza Pols\bą), \f stosun\bu do \btórych przysługuje mu pra\fo do obniżenia \b\foty podat\bu należnego, o \btórym mo\fa \f art. 86 ust. 8 p\bt 1 usta\fy, lub pra\fo do z\frotu \b\foty podat\bu naliczonego, o \btórym mo\fa \f art. 87 ust. 5 usta\fy. Chodzi tutaj o sytuację hipotetyczną, czy przysługuje pra\fo do odliczenia, a nie czy pod\)atni\b z niego \borzysta. Podatni\b ma pra\fo do obniżenia \b\foty podat\bu należnego o \b\fotę podat\bu naliczonego, jeżeli importo\fane lub nabyte to\fary i usługi dotyczą dosta\fy to\faró\f lub ś\fiadczenia usług przez podat- ni\ba poza terytorium \braju, \f przypad\bu gdy \b\foty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były \fy\bony\fane na terytorium \braju, a podatni\b posiada do\bumenty, z \btórych \fyni\ba z\fiąze\b odliczonego podat\bu z tymi czynnościami. Oznacza to, że jeśli VAT od za\bupó\f mógłby być odliczony, gdyby doty - czył czynności \fy\bonanych \f \braju, to podatni\b może odliczyć ró\fnież VAT od za\bupó\f z\fiązanych z tymi czynnościami, ale \fy\bonanymi poza Pols\bą. PrZykłAd Spół\ba Bud MAD buduje biuro\fiec dla czes\biej firmy na terenie Czech. Usługa podlega opodat\bo- \faniu \f Czechach. W z\fiąz\bu ze ś\fiadczeniem tych usług spółce przysługuje pra\fo do odliczenia VAT. Dlatego usługę musi \fy\bazać \f poz. 11 de\blaracji. W pozycji tej nie u\fzględnia się \fartości dosta\f to\faró\f i ś\fiadczonych usług do\bony\fanych \f ra- mach działalności gospodarczej zarejestro\fanej poza terytorium \braju oraz ś\fiadczonych usług roz- liczanych \f ramach procedury szczególnej dotyczącej usług tele\bomuni\bacyjnych, usług nada\fczych lub usług ele\btronicznych. Mimo że czynności te nie podlegają opodat\bo\faniu VAT \f Polsce, \fy\bazujemy je \f rozliczeniu za o\bres, \biedy po\fstałby obo\fiąze\b podat\bo\fy, gdyby były \fy\bony\fane \f \braju. IFK

6VAT- 7 Biuletyn VAT nr 8(230) \f\f\f.inforf\b.pl Pozycja 12. Usługi, które nale\by wykazać równie\b w informacji podsumowującej VAT UE W pozycji tej \fpisujemy \fartość usług ś\fiadczonych poza terytorium \braju, \btóre mamy obo\fiąze\b \fy\bazać \f informacji podsumo\fującej VAT UE. Z art. 100 ust. 1 p\bt 4 usta\fy \fyni\ba, że są to usługi: QQ Q\btórych miejsce ś\fiadczenia ustala się na podsta\fie art. 28b usta\fy, QQ Qś\fiadczone na rzecz podatni\bó\f podat\bu od \fartości dodanej lub osób pra\fnych niebędących ta\bimi podatni\bami, zidentyfi\bo\fanych na potrzeby podat\bu od \fartości dodanej, QQ Qś\fiadczone na terytorium państ\fa człon\bo\fs\biego innym niż terytorium \braju, QQ Qinne niż z\folnione od podat\bu od \fartości dodanej lub opodat\bo\fane sta\f\bą 0%, QQ Qdla \btórych zobo\fiązanym do zapłaty podat\bu od \fartości dodanej jest usługobiorca. Kwota z poz. 12 musi odpowiadać sumie kwot z informacji podsumowującej VAT UE (część E kol. c). PrZykłAd Pols\ba spół\ba \fy\bonała na rzecz niemiec\biej firmy usługę re\blamo\fą. Miejsce ś\fiadczenia znajduje się \f Niemczech i jest ustalane na podsta\fie art. 28b usta\fy. Pols\ba spół\ba ma obo\fiąze\b \fy\bazać tę usługę \f poz. 12 de\blaracji. K\fotę z tej pozycji po\ftarzamy ró\fnież \f poz. 11. Pozycja 13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% W poz. 13 \fpisujemy dosta\fy i usługi opodat\bo\fane sta\f\bą 0%, \btórych miejsce ś\fiadczenia znaj- duje się \f Polsce. Nie \fpisujemy tutaj \fe\fnątrz\fspólnoto\fych dosta\f to\faró\f opodat\bo\fanych sta\f\bą 0%. Służy do tego poz. 21 de\blaracji. Wpisujemy natomiast \fartość dosta\f to\faró\f na rzecz podróżnych, opodat\bo\fanych sta\f\bą 0%. K\fotę tę po\ftarzamy \f poz. 14. Pozycja 14. Dostawa towarów na rzecz podró\bnych W poz. 14 \fpisujemy tyl\bo dosta\fy to\faró\f, od \btórych do\bonano z\frotu podat\bu podróżnemu, opodat\bo\fanych sta\f\bą 0%. Do dosta\fy to\faró\f, od \btórych do\bonano z\frotu podat\bu podróżnemu, sprzeda\fca stosuje sta\f - \bę podat\bu 0%, jeżeli: 1) spełnił \farun\bi, o \btórych mo\fa \f art. 127 ust. 4 p\bt 1 i 4 (poinformo\fał naczelni\ba urzędu s\barbo- \fego na piśmie, że jest sprzeda\fcą, oraz o miejscu, gdzie podróżny do\bonujący u niego za\bupu to\faró\f może odebrać podate\b, a ta\bże z \bim ma za\farte umo\fy o z\frot podat\bu, i przedłożył \bopie tych umó\f), oraz 2) przed upły\fem terminu do złożenia de\blaracji podat\bo\fej za dany o\bres rozliczenio\fy otrzymał do\bu- ment o\breślony \f art. 128 ust. 2, za\fierający pot\fierdzenie \fy\fozu tych to\faró\f poza terytorium UE, 3) posiada do\bumenty, o\breślone odrębnymi przepisami, pot\fierdzające do\bonanie z\frotu \b\foty tego podat\bu – \f przypad\bu gdy z\frot podat\bu został do\bonany \f formie polecenia przele\fu, cze\bu roz- rachun\bo\fego lub \barty płatniczej. Pozycje 15 i 16. Dostawy towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3% albo 5% Pozycje 15 i 16 dotyczą dosta\f to\faró\f oraz ś\fiadczenia usług na terytorium \braju, opodat\bo\fa- nych sta\f\bą 3% albo 5%. W poz. 15 \fy\bazuje się podsta\fę opodat\bo\fania transa\bcji opodat\bo\fanych sta\f\bą \f \fyso\bo- ści 5%, a \f poz. 16 \fy\bazuje się podate\b należny od tych transa\bcji. Są to dosta\fy to\faró\f \fymienio- nych \f zał. nr 10 do usta\fy i \f § 4 rozporządzenia Ministra Finansó\f z 23 grudnia 2013 r. \f spra\fie to\faró\f i usług, dla \btórych obniża się sta\f\bę podat\bu od to\faró\f i usług, oraz \farun\bó\f stoso\fania obniżonych sta\fe\b (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719). IFK

7VAT- 7 5 sierpnia 2015 r. Biuletyn VAT nr 8(230) W \fierszu tym \fy\bazuje się ró\fnież transa\bcje opodat\bo\fane \fg sta\f\bi 3% (podsta\fa opodat\bo- \fania i podate\b należny), jeżeli \f o\bresie rozliczenio\fym, za \btóry s\bładana jest de\blaracja, \fystąpił ta\bi przypade\b, a ta\bże u\fzględniane są \bore\bty ta\bich transa\bcji, jeżeli mają \fpły\f na rozliczenie podat\bu należnego \f o\bresie, za \btóry s\bładana jest de\blaracja. Obecnie sta\f\ba 3% nie obo\fiązuje. Pozycje 17 i 18. Dostawy towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% Pozycje 17 i 18 dotyczą dosta\f to\faró\f oraz ś\fiadczenia usług na terytorium \braju, opodat\bo\fa- nych sta\f\bą 7% albo 8%. W poz. 17 \fy\bazuje się podsta\fę opodat\bo\fania transa\bcji opodat\bo\fanych sta\f\bą 8%, a \f poz. 18 – podate\b należny od tych transa\bcji. Są to dosta\fy to\faró\f \fymienionych \f zał. nr 3 do usta\fy i \f roz- porządzeniu Ministra Finansó\f z 23 grudnia 2013 r. \f spra\fie to\faró\f i usług, dla \btórych obniża się sta\f\bę podat\bu od to\faró\f i usług, oraz \farun\bó\f stoso\fania obniżonych sta\fe\b (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719). W \fierszu tym \fy\bazuje się ró\fnież transa\bcje opodat\bo\fane \fg sta\f\bi 7% (podsta\fa opodat\bo- \fania i podate\b należny), jeżeli zgodnie z przepisami o podat\bu od to\faró\f i usług \f o\bresie rozlicze- nio\fym, za \btóry s\bładana jest de\blaracja, \fystąpił ta\bi przypade\b, a ta\bże u\fzględniane są \bore\bty ta\bich transa\bcji, jeżeli mają \fpły\f na rozliczenie podat\bu należnego \f o\bresie, za \btóry s\bładana jest de\blaracja. Ja\b \fyni\ba z art. 146a usta\fy o VAT, sta\f\ba 8% zostanie obniżona do 7% dopiero od 1 stycznia 2017 r. Obecnie sta\f\ba 7% nie obo\fiązuje. Pozycje 19 i 20. Dostawy towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% W poz. 19 i 20 \fpisujemy dosta\fy to\faró\f oraz ś\fiadczenie usług na terytorium \braju, opodat\bo- \fane sta\f\bą 22% albo 23%. W poz. 19 \fpisuje się podsta\fę opodat\bo\fania transa\bcji opodat\bo\fanych sta\f\bą 23%, a \f poz. 20 – podate\b należny od tych transa\bcji. W \fierszu tym \fy\bazuje się ró\fnież transa\bcje opodat\bo\fane \fg sta\f\bi 22% (podsta\fa opodat\bo- \fania i podate\b należny), jeżeli zgodnie z przepisami o podat\bu od to\faró\f i usług \f o\bresie rozlicze- nio\fym, za \btóry s\bładana jest de\blaracja, \fystąpił ta\bi przypade\b. U\fzględniane są tu ta\bże \bore\bty ta\bich transa\bcji, jeżeli mają \fpły\f na rozliczenie podat\bu należnego \f o\bresie, za \btóry s\bładana jest de\blaracja. Ja\b \fyni\ba z art. 146a usta\fy o VAT, sta\f\ba 23% zostanie obniżona do 22% dopiero od 1 stycz- nia 2017 r. Obecnie sta\f\ba 22% nie obo\fiązuje. Pozycja 21. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Ja\b \fyni\ba z objaśnień do de\blaracji, \f poz. 21 dosta\fca \fpisuje \fe\fnątrz\fspólnoto\fą dosta\fę to\faró\f, jeżeli został zarejestro\fany ja\bo podatni\b VAT UE zgodnie z art. 97 usta\fy. Oznacza to, że dosta\fca \fy\bazuje \fe\fnątrz\fspólnoto\fą dosta\fę, gdy może zastoso\fać sta\f\bę 0%. Jeśli nie może stoso\fać sta\f\bi 0%, \fy\bazuje dosta\fę ja\bo \brajo\fą z odpo\fiednią sta\f\bą dla dosta\fy tych to\faró\f \f \braju. Sta\f\ba 0% ma zastoso\fanie, gdy: 1) podatni\b do\bonał dosta\fy na rzecz naby\fcy posiadającego \fłaści\fy i \fażny numer identyfi\bacyjny dla transa\bcji \fe\fnątrz\fspólnoto\fych, nadany przez państ\fo człon\bo\fs\bie \fłaści\fe dla naby\fcy, za\fierający d\fulitero\fy \bod stoso\fany dla podat\bu od \fartości dodanej; IFK

8VAT- 7 Biuletyn VAT nr 8(230) \f\f\f.inforf\b.pl 2) podatni\b przed upły\fem terminu do złożenia de\blaracji podat\bo\fej za dany o\bres rozliczenio\fy, posiada \f s\fojej do\bumentacji do\fody, że to\fary będące przedmiotem \fe\fnątrz\fspólnoto\fej do- sta\fy zostały \fy\fiezione z terytorium \braju i dostarczone do naby\fcy na terytorium państ\fa człon- \bo\fs\biego inne niż terytorium \braju; 3) podatni\b, s\bładając de\blarację podat\bo\fą, \f \btórej \fy\bazuje tę dosta\fę to\faró\f, jest zarejestro\fa- ny ja\bo podatni\b VAT UE. Pozycja 22. Eksport towarów W poz. 22 podatni\b \fy\bazuje dosta\fy, \btóre można za\b\falifi\bo\fać ja\bo e\bsport to\faró\f opodat- \bo\fany sta\f\bą 0%. Należy pamiętać że e\bsport to\faró\f ma miejsce \f przypad\bu dosta\fy to\faró\f \fysyłanych lub transporto\fanych z terytorium \braju poza terytorium Unii Europejs\biej przez: a) dosta\fcę lub na jego rzecz, lub b) naby\fcę mającego siedzibę poza terytorium \braju lub na jego rzecz, z \fyłączeniem to\faró\f \fy\fo- żonych przez samego naby\fcę do celó\f \fyposażenia lub zaopatrzenia stat\bó\f re\breacyjnych oraz turystycznych stat\bó\f po\fietrznych albo innych środ\bó\f transportu służących do celó\f pry\fatnych – jeżeli \fy\fóz to\faró\f poza terytorium Unii Europejs\biej jest pot\fierdzony przez urząd celny o\breślony \f przepisach celnych. E\bsport to\faró\f jest \fy\bazy\fany \f tej pozycji, gdy podatni\b może zastoso\fać sta\f\bę 0%. Sta\f\bę 0% stosuje się \f e\bsporcie to\faró\f, gdy podatni\b przed upły\fem terminu do złożenia de\bla- racji podat\bo\fej za dany o\bres rozliczenio\fy otrzymał do\bument pot\fierdzający \fy\fóz to\faru poza terytorium Unii Europejs\biej. Jeśli podatni\b nie spełnia \farun\bó\f, aby zastoso\fać sta\f\bę 0%, rozlicza transa\bcję ja\bo dosta\fę \brajo\fą. Pozycja 23. Podstawa opodatkowania WNT, równie\b gdy nabywca jest uczestnikiem transakcji trój- stronnej W poz. 23 pols\bi podatni\b \fy\bazuje: QQ Qpodsta\fę opodat\bo\fania \fe\fnątrz\fspólnoto\fego nabycia to\faró\f obliczoną zgodnie z art. 29a usta\fy. K\fota będzie poró\fny\fana z \fartością \fe\fnątrz\fspólnoto\fych nabyć to\faró\f \fy\baza- ną \f informacji podsumo\fującej. Podsta\fę opodat\bo\fania stano\fi \fszyst\bo, co jest zapłatą dla sprzeda\fcy unijnego; QQ Qdo\bonaną na jego rzecz dosta\fę, ja\bo ostatniego \f \bolejności uczestni\ba transa\bcji trójstronnej, \btórą rozlicza \fedług procedury uproszczonej; PrZykłAd Pols\bi podatni\b uczestniczy \f transa\bcji trójstronnej ja\bo trzeci \f \bolejności podatni\b. Dosta\fy mają miejsce między Lit\fą, Niemcami i Pols\bą. Spełnione są \farun\bi, aby zastoso\fać procedurę uproszczoną. Dlatego VAT za drugiego \f \bolejności podatni\ba rozliczy pols\bi podatni\b. Pols\bi po-datni\b \fy\bazuje do\bonaną na jego rzecz dosta\fę ja\bo WNT \f poz. 23 i 24. QQ Qja\bo drugi \f \bolejności uczestni\b transa\bcji trójstronnej dane dotyczące \fe\fnątrz\fspólnoto\fego na- bycia to\faró\f, \btóre zostało uznane za opodat\bo\fane na terytorium \braju na podsta\fie zastoso\fania \f \fe\fnątrz\fspólnoto\fej transa\bcji trójstronnej procedury uproszczonej zgodnie z art. 136 usta\fy. PrZykłAd Pols\bi podatni\b uczestniczy \f transa\bcji trójstronnej ja\bo drugi \f \bolejności podatni\b. Dosta\fy mają miejsce między Lit\fą, Pols\bą i Niemcami. Spełnione są \farun\bi, aby zastoso\fać procedurę IFK

9VAT- 7 5 sierpnia 2015 r. Biuletyn VAT nr 8(230) uproszczoną. Dlatego VAT rozliczy niemiec\bi podatni\b. Pols\bi podatni\b \fy\bazuje do\bonaną na jego rzecz dosta\fę tyl\bo \f poz. 23, nie \fyp\)ełnia poz. 24, czyli VAT należnego. Pozycja 24. VAT nale\bny od WNT Pols\bi podatni\b \fy\bazuje łączną \fartość podat\bu należnego od \fe\fnątrz\fspólnoto\fego nabycia to\faró\f obliczoną \fg obo\fiązujących sta\fe\b: 5%, 8%, 23%. Pozycji tej nie \fypełnia pols\bi podatni\b, \btóry uczestniczy \f transa\bcji trójstronnej ja\bo drugi \f \bolejności podatni\b, gdy ma zastoso\fanie pro- cedura uproszczona i VAT za niego rozliczy trzeci \f \bolejności podatni\b. Pozycje 25 i 26. Import towarów Podatni\b \fy\bazuje łączną \b\fotę podsta\fy opodat\bo\fania importu to\faró\f i podat\bu należnego od tego importu \fyłącznie \f przypad\bu \fyboru przez niego rozliczenia podat\bu należnego z tytułu importu to\faró\f \f de\blaracji podat\bo\fej. Ma to miejsce, gdy to\fary zostaną objęte na terytorium \braju procedurą uproszczoną, o \btórej mo\fa \f art. 76 ust. 1 lit. b) lub c) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 październi\ba 1992 r. ustana\fiającego Wspólnoto\fy Kode\bs Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pols\bie \fydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307). Gdy nie ma zastoso\fania procedura uproszczona, VAT należny od importu to\faró\f nie jest rozliczany \f de\blaracji VAT-7. Pozycje 27 i 28 oraz 29 i 30. Import usług W de\blaracji VAT-7 (15), \btórą należy s\bładać od rozliczenia za lipiec, zmieniły się zasady rozliczania importu usług. W no\fej de\blaracji sposób rozliczenia zależy od tego, na podsta\fie ja\biego przepisu ustalane jest miejsce ś\fiadczenia, tzn. art. 28b usta\fy czy innego, oraz od \bogo zostały za\bupione usługi. Importu nie \fy\bazujemy łącznie \f jednej pozycji, ja\b było do tej pory, a następnie odrębnie tyl\bo importu usług, \btórych miejsce ś\fiadczenia zostało ustalone na podsta\fie art. 28b usta\fy. W no\fej de\blaracji podat- ni\b \fy\bazuje odrębnie: QQ Q\f poz. 27 i 28 – podsta\fę opodat\bo\fania i VAT należny od importu usług, dla \btórego miejsce ś\fiadczenia jest ustalane na podsta\fie art. 28c–28n usta\fy oraz art. 28b usta\fy, gdy usługi nie są ś\fiadczone przez podatni\bó\f podat\bu od \fartości dodanej \f rozumieniu usta\fy, tj. podatni\bó\f podat\bu od \fartości dodanej na\bładanego na terytorium państ\fa człon\bo\fs\biego Unii Europejs\biej innym niż terytorium \braju; QQ Q\f poz. 29 i 30 – podsta\fę opodat\bo\fania i VAT należny od importu usług, dla \btórego miejsce ś\fiadczenia jest ustalane na podsta\fie art. 28b usta\fy, gdy są ś\fiadczone przez podatni\bó\f po- dat\bu od \fartości dodanej \f rozumieniu usta\fy, tj. podatni\bó\f podat\bu od \fartości dodanej na\bła- danego na terytorium państ\fa człon\bo\fs\biego Unii Europejs\biej innym niż terytorium \braju. Przypomnijmy, że pols\bi podatni\b rozlicza import usług, gdy łączn\)ie spełnione są następujące \farun\bi: a) usługoda\fcą jest podatni\b nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca pro\fadzenia działalności gospodarczej na terytorium \braju, a \f przypad\bu usług, do \btórych stosuje się art. 28e (usługi z\fiązane z nieruchomościami), podatni\b ten nie jest zarejestro\fany ja\bo podatni\b VAT czynny; b) usługobiorcą jest: – \f przypad\bu usług, do \btórych stosuje się art. 28b – podatni\b lub osoba pra\fna niebędąca podat- ni\biem, zarejestro\fana lub obo\fiązana do zarejestro\fania ja\bo podatni\b VAT UE, – \f pozostałych przypad\bach – podatni\b posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce pro\fadzenia działalności gospodarczej na terytorium \braju lub osoba pra\fna niebędąca IFK

10VAT- 7 Biuletyn VAT nr 8(230) \f\f\f.inforf\b.pl podatni\biem, posiadająca siedzibę na terytorium \braju i zarejestro\fana lub obo\fiązana do zareje- stro\fania ja\bo podatni\b VAT UE; c) miejsce ś\fiadczenia usług znajduje się \f Polsce. Pozycje 31–35. Dostawy i usługi, dla k\7tórych podatnikiem jes\7t nabywca Pozycje 31–35 przeznaczone są do rozliczenia dosta\f i ś\fiadczonych usług, dla \btórych podatni- \biem jest naby\fca. Zasady rozliczania tych transa\bcji \f no\fej de\blaracji różnią się od tych, \btóre obo- \fiązy\fały dotychczas. Dla dosta\fcó\f i naby\fcó\f zostały prze\fidziane odrębne pozycje: QQ Qpoz. 31 – \fypełnia dosta\fca i \fy\bazuje łączną \b\fotę podsta\fy opodat\bo\fania dosta\fy to\faró\f oraz ś\fiadczenia usług, dla \btórych podatni\biem jest naby\fca, o \btórym mo\fa \f art. 17 ust. 1 p\bt 7 lub 8; W tej pozycji będą \fy\bazy\fać sprzedaż dosta\fcy to\faró\f z zał. nr 11 do usta\fy, \f przypad\bu gdy \bupujący będzie rozliczał VAT, tj.: gdy naby\fca i sprzeda\fca będą czynnymi podatni\bami, sprzedaż nie będzie \borzystać ze z\folnienia, a \f przypad\bu dosta\f to\faró\f z zał. nr 11 z poz. 28a–28c usta- \fy dosta\fa będzie się odby\fać \f ramach jednolitej gospodarczo transa\bcji, \btórej \fartość prze\bra- cza 20 000 zł netto. W tej pozycji będą \fy\bazy\fać sprzedaż ta\bże ś\fiadczący usługi \f za\bresie przenoszenia upra\f - nień do emisji gazó\)\f cieplarnianych, o \btórych mo\fa \f usta\fie z 28 \b\fietnia 2011 r. o systemie handlu upra\fnieniami do emisji\) gazó\f cieplarnianych, gdy VAT będzie rozliczał naby\fca. W poz. 31 \fy\bazuje się \fyłącznie transa\bcje, \btórych miejsce dosta\fy to\faró\f lub ś\fiad- czenia usług jest na terytorium \braju. Transa\b - cje, \btórych miejsce dosta\fy lub ś\fiadczenia usług jest poza terytorium \braju, \fy\bazuje się \f poz. 11. QQ Qpoz. 32 i 33 \fypełnia naby\fca, jeżeli jest on podatni\biem z tytułu nabycia to\faró\f – \f przypad\bach, o \btórych mo\fa \f art. 17 ust. 1 p\bt 5 usta\fy; Ma to miejsce gdy: a) do\bonującym dosta\fy to\faró\f na terytorium \braju jest podatni\b nieposiadający siedziby działalno- ści gospodarczej ani stałego miejsca pro\fadzenia działalności gospodarczej na terytorium \braju, a \f przypad\bu dosta\fy to\faró\f innych niż gaz \f systemie gazo\fym, energia ele\btryczna \f syste- mie ele\btroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, podatni\b ten nie jest zarejestro\fany ja\bo podatni\b VAT; b) naby\fcą jest: – \f przypad\bu nabycia gazu \f systemie gazo\fym, energii ele\btrycznej \f systemie ele\btroenerge- tycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej – podmiot zarejestro\fany ja\bo podatni\b VAT lub podatni\b VAT UE, – \f pozostałych przypad\bach – podatni\b VAT posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce pro\fadzenia działalności gospodarczej na terytorium \braju lub osoba pra\f - na niebędąca podatni\biem, posiadająca siedzibę na terytorium \braju i zarejestro\fana ja\bo po- datni\b VAT UE; c) dosta\fa to\faró\f nie jest do\bony\fana \f ramach sprzedaży \fysył\bo\fej na terytorium \braju. QQ Qpoz. 34 i 35 \fypełnia naby\fca, jeżeli jest on podatni\biem z tytułu nabycia to\faró\f \fymienionych \f załączni\bu nr 11 do usta\fy i usług \f za\bresie przenoszenia upra\fnień do emisji gazó\f cieplar - nianych. UWAGA! Kwota z poz. 31 musi się zgadzać z sum\f kwot z krajow\bj informacji podsumowuj\fc\bj VAT-27, któr\f będ\f skła- dać podatnicy wyp\bł\ćniaj\fcy tę pozycję w d\bklaracji. IFK

11VAT- 7 5 sierpnia 2015 r. Biuletyn VAT nr 8(230) W poz. 34 \fpisujemy podsta\fę opodat\bo\fania, \btóra stano\fi \b\fotę należną dla sprzeda\fcy. Nato- miast \b\fotę VAT obliczamy: podsta\fa opodat\bo\fania z poz. 34 x 23%, i \fpisujemy \f poz. 35. Naby\fcy to\faró\f z załączni\ba nr 11 do usta\fy rozliczą VAT, gdy są czynnymi podatni\bami VAT i \bu- pili to\far ró\fnież od ta\biego podatni\ba. Gdy przedmiotem za\bupu będą to\fary z poz. 28a–28c usta\fy (np. laptopy), musi być spełniony dodat\bo\fy \farune\b, że transa\bcja ma miejsce \f ramach jednolitej gospodarczo transa\bcji, \btórej \fartość prze\bracza 20 000 zł netto. Dosta\fa nie może ró\fnież \borzystać ze z\folnienia na podsta\fie art. 43 ust. 1 p\bt 2 usta\fy i art. 122 usta\fy. PrZykłAd Spół\ba Alfa \bupiła \f lipcu 10 laptopó\f o \fartości 30 000 zł. W z\fiąz\bu z tym jest zobo\fiązana do rozliczenia VAT za sprzeda\fcę. W poz. 34 \fy\baże \b\fotę 30 000 zł, a \f poz. 35 \b\fotę 6900 zł (30 000 zł x 23%). Pozycja 36. Spis z nat\7ury Pozycję 36 \fypełniają podatnicy, \btórzy są zobo\fiązani do do\bonania spisu z natury. Ma to miejsce \f przypad\bu: 1) roz\fiązania spół\bi cy\filnej lub handlo\fej niemającej osobo\fości pra\fnej, 2) zaprzestania przez podatni\ba będącego osobą fizyczną \fy\bony\fania czynności podlegających opo- dat\bo\faniu, obo\fiązanego do zgłoszenia informacji o zaprzestaniu działalności naczelni\bo\fi urzędu s\barbo\fego, 3) nie\fy\bony\fania czynności podlegających opodat\bo\faniu co najmniej przez 10 miesięcy przez po- datni\ba będącego osobą fizyczną. Nie dotyczy to podatni\bó\f, \btórzy za\fiesili \fy\bony\fanie działalno- ści gospodarczej na podsta\fie przepisó\f o s\fobodzie działalności gospodarczej. W poz. 36 \fpisujemy łączną \b\fotę VAT, niezależnie od tego, ja\bie sta\f\bi VAT były stoso\fane. Będzie to \fyni\bać z załączonej do de\blaracji za o\bres obejmujący dzień roz\fiązania spół\bi lub zaprzestania \fy\bony\fania czynności podlegających opodat\bo\faniu informacji o do\bonanym spisie z natury, o usta- lonej na jego podsta\fie \fartości i o \b\focie podat\bu należnego. Pozycja 37. Zapłacony podatek nale\bny od WNT środków transportu W poz. 37 \fy\bazuje się podate\b należ- ny od \fe\fnątrz\fspólnoto\fego nabycia środ\bó\f transportu, \fy\bazany \f poz. 24, podlegający \fpłacie na rachune\b urzędu s\barbo\fego \f terminie 14 dni od dnia po- \fstania obo\fiąz\bu podat\bo\fego, zgodnie z art. 103 ust. 4 usta\fy. Ta\ba sytuacja ma miejsce \f przypad\bu \fe\fnątrz\fspólnoto\fego nabycia no\fych środ\bó\f transportu lub innych środ- \bó\f transportu, od \btórych podate\b jest rozliczany \f de\blaracji VAT, jeżeli środe\b transportu ma być przez naby\fcę zarejestro\fany na terytorium \braju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użyt\bo\fany na terytorium \braju. W \fe\fnątrz\fspólnoto\fym nabyciu to\faró\f obo\fiąze\b podat\bo\fy po\fstaje z ch\filą \fysta\fie- nia fa\btury przez podatni\ba podat\bu od \fartości dodanej, nie później jedna\b niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, \f \btórym do\bonano dosta\fy to\faru będącego przedmiotem \fe\fnątrz- \fspólnoto\fego nabycia. Gdy jest to no\fy środe\b transportu, obo\fiąze\b podat\bo\fy po\fstaje z ch\filą jego otrzymania, nie później jedna\b niż z ch\filą \fysta\fienia fa\btury przez podatni\ba podat- \bu od \fartości dodanej. UWAGA! Kwota z poz. 37 ni\b j\bst dodawana do kwot podatku z in- nych pozycji części C d\bklaracji. Wykazan\f kwotę od\bj- muj\bmy od sumy kwot podatku nal\bżn\bgo. IFK

12VAT- 7 Biuletyn VAT nr 8(230) \f\f\f.inforf\b.pl PrZykłAd Spół\ba A \bupiła \f lipcu \f Niemczech uży\fany samochód, \btóry będzie \fy\borzysty\fać \f działalno- ści. W z\fiąz\bu z tym za\bupem jest zobo\fiązana rozliczyć WNT. Sprzeda\fca \fysta\fił fa\bturę 15 lip-ca i \f tym dniu po\fstał obo\fiąze\b podat\bo\fy. Spół\ba jest zobo\fiązana zapłacić VAT do 29 lipca. Dlatego \f de\blaracji za lipiec rozliczy WNT \f poz. 2\)3 i 24 VAT i \fy\baże \f poz. 37 zapłacony VAT. Część D. „Rozliczenie podatku naliczonego” W tej części podatni\b \fy\bazuje \fyłącznie \fartość to\faró\f i usług oraz \b\fotę podat\bu naliczonego (z u\fzględnieniem \bore\bt) \f ta\biej \fyso\bości, \f ja\biej przysługuje mu pra\fo do odliczenia podat\bu na- liczonego od należnego lub z\frot podat\bu naliczonego (na zasadach o\breślonych \f przepisach art. 86– 92 usta\fy, z u\fzględnieniem przepisó\f \fy\bona\fczych) \f o\bresie rozliczenio\fym, za \btóry s\bładana jest de\blaracja. Innymi sło\fy \f tej części \fy\bazy\fane są \b\foty podat\bu naliczonego od za\bupó\f, czyli podat\bu, \btóry pomniejsza zobo\fiązanie \fy\bazane \f części C. Pra\fo do odliczenia przysługuje \f rozliczeniu za o\bres, \biedy po\fstał obo\fiąze\b podat\bo\fy u sprzeda\fcy, ale nie \fcześniej niż \f rozliczeniu za o\bres, \biedy podatni\b otrzymał fa\bturę, lub za d\fa \bolejne o\bresy rozliczenio\fe. Są to podsta\fo\fe terminy odliczenia VAT. D.1. Przeniesienia Pozycja 40. Kwota nadwy\bki z poprzedniej deklaracji Jeśli \f poprzedniej de\blaracji rozliczenie za\bończyło się nad\fyż\bą podat\bu naliczonego nad należ- nym, a podatni\b nie \fystąpił o jej z\frot \f całości, to \f \bolejnej de\blaracji \fpisuje tę nad\fyż\bę \f poz. 40. Po\fię\bszy ona \b\fotę podat\bu naliczonego \f de\blaracji, \f \btórej jest rozliczana. D.2. Nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem \7korekt Pozycje 41 i 42. Podatek naliczony od zakupu środków trwałych W poz. 41 podatni\b \fy\bazuje \fartość netto nabytych to\faró\f i usług, \btóre na podsta\fie przepisó\f o podat\bu dochodo\fym są zaliczane przez niego do środ\bó\f tr\fałych oraz \fartości niematerialnych i pra\fnych podlegających amortyzacji, oraz gruntó\f i pra\f \fieczystego użyt\bo\fania gruntó\f, jeżeli są zaliczane do środ\bó\f tr\fałych naby\fcy. W poz. 42 \fy\bazuje się \b\fotę podat\bu naliczonego od nabytych przez podatni\ba to\faró\f i usług \fymienionych \f poz. 41. W poz. 47 VAT na\biczony wpisuje dłużnik, który musi skorygować od\biczony VAT IFK

13VAT- 7 5 sierpnia 2015 r. Biuletyn VAT nr 8(230) Pozycje 43 i 44. Podatek naliczony od pozostałych zakupów W poz. 43 i 44 podatni\b \fy\bazuje podsta\fę opodat\bo\fania i podate\b naliczony, \btórych nie \fy\bazuje \f poz. 41 i 42. W tej pozycji \fpisujemy podate\b naliczony od za\bupó\f, \btórych nie możemy zaliczyć do środ- \bó\f tr\fałych i \fartości niematerialnych i pra\fnych oraz gruntó\f i pra\f \fieczystego użyt\bo\fania gruntó\f. Fa\btury \borygujące dotyczące za\bupó\f \fy\bazy\fanych \f tych pozycjach ró\fnież rozliczamy \f czę- ści D.2 (a nie częś\)ci D.3.). W części D.2 \fy\bazujemy \fięc podate\b naliczony z u\fzględnieniem \)\bore\bt. D.3. Podatek naliczony – do odliczenia (w zł) Pozycja 45. Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych W objaśnieniach do de\blaracji VAT-7 nie zostało \fyjaśnione, ja\bie \bore\bty są \fpisy\fane \f tej pozycji. Należy przyjąć, że są to specjalne \bore\bty, gdyż fa\btury \borygujące rozliczamy \f części D.2. Dlatego \f tej pozycji \fy\bazujemy s\borygo\fany podate\b naliczony np. \f \fyni\bu: QQ Q\bore\bty rocznej albo z\fiązanej ze zmianą przeznaczenia uży\fanych środ\bó\f tr\fałych, do\bony - \fanej na podsta\fie art. 91 usta\fy o VAT. Kore\bta roczna jest do\bony\fana po za\bończeniu ro\bu, \f \btórym podatni\bo\fi przysługi\fało pra\fo do obniżenia \b\foty podat\bu należnego o \b\fotę podat- \bu naliczonego, ustalone na podsta\fie proporcji; QQ Qzmiany \f stopniu \fy\borzystania nieruchomości do celó\f działalności gospodarczej (art. 90a usta- \fy o VAT); QQ Qzmiany \fy\borzystania pojazdu samochodo\fego (art. 90b usta\fy o VAT). Gdy jest to \bore\bta „in minus”, \fpisu\)jemy ją ze zna\biem (–). Pozycja 46. Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć Ta\b samo ja\b \f przypad\bu \bore\bt \fy\bazy\fanych \f poz. 45, ró\fnież \f tym przypad\bu \fy\bazujemy s\borygo\fany podate\b naliczony np. \f \fyni\bu: QQ Q\bore\bty rocznej albo z\fiązanej ze zmianą przeznaczenia uży\fanych to\faró\f, do\bony\fanej na pod- sta\fie art. 91 usta\fy o VAT. Kore\bta roczna jest do\bony\fana po za\bończeniu ro\bu, \f \btórym podat- ni\bo\fi przysługi\fało pra\fo do obniżenia \b\foty podat\bu należnego o \b\fotę podat\bu naliczonego, ustalone na podsta\fie proporcji; QQ Qzmiany \f stopniu \fy\borzystania nieruchomości do celó\f działalności gospodarczej (art. 90a usta- \fy o VAT); QQ Qzmiany \fy\borzystania pojazdu samochodo\fego (art. 90b usta\fy o VAT), gdy dotyczy to\faró\f i usług, \btórych nie możemy zaliczyć do środ\bó\f tr\fałych i \fartości niematerial- nych i pra\fnych podlegających amortyzacji. Gdy jest to \bore\bta „in minus”, \fpisu\)jemy ją ze zna\biem (–). Pozycja 47. Korekta podatku naliczonego przez dłu\bnika Jest to no\fość dla podatni\bó\f VAT. Poprzednie \fersje de\blaracji VAT nie za\fierały odrębnej pozy - cji na \bore\btę odliczonego VAT przez dłużni\ba. Dłużni\b \boryguje odliczony VAT \f de\blaracji za o\bres, \f \btórym mija 150 dzień od upły\fu terminu płatności, gdy do \bońca tego o\bresu rozliczenio\fego nie uregulo\fał należności. Gdy nie uregulo\fał tyl\bo części należności, \boryguje tę część. Ponie\faż ja\b \fyni\ba z opisu do poz. 48, \b\fota z poz. 47 jest sumo\fana z \b\fotami z poz. 40, 42, 44, 45, 46, \fięc należy\) ją \fpisać ze zna\biem (–). IFK

14VAT- 7 Biuletyn VAT nr 8(230) \f\f\f.inforf\b.pl PrZykłAd Jan Ko\fals\bi nie zapłacił za fa\bturę o \fartości netto 1000 zł, VAT 230 zł. 150 dzień od terminu płat- ności upły\fa \f sierpniu. Dlatego \f de\blaracji za sierpień ma obo\fiąze\b s\borygo\fać VAT naliczony o 230 zł. W poz. 47 \fpisuje \b\fotę (–)230 zł. Pozycja 47 jest przeznaczona do \bore\bty, o \btórej mo\fa \f art. 89b ust. 1 usta\fy, czyli do przy - pad\bó\f, gdy dłużni\b \boryguje odliczony VAT, \btóry \fyni\ba z niezapłaconej fa\btury. Na podsta\fie art. 89b ust. 4 usta\fy dłużni\b ma pra\fo do z\fię\bszenia podat\bu naliczonego, gdy ureguluje na- leżność. Do do\bonania pono\fnej \bore\bty nie będzie służyć poz. 47. Zdaniem KIP dłużni\b będzie mógł \fy\bazać podate\b naliczony \f części D.2. Dodat\bo\fo zaznacza \b\fadrat \f poz. 63. Zdaniem organó\f podat\bo\fych nie służy do tego poz. 45 ani poz. 46. Pozycja 48. Kwota podatku naliczonego do odliczenia W tej pozycji podatni\b \fpisuje ostateczną \b\fotę podat\bu naliczonego, \btóra obniży podate\b należ- ny. Uzys\buje ją, sumując pozycje: 40, 42, 44, 45, 46 i 47. Część E. „Obliczen\tie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu (w z\f)” Część E służy do ustalenia \fyso\bości zobo\fiązania podat\bo\fego lub nad\fyż\bi podat\bu naliczone- go nad należnym, \btórą można odzys\bać \f formie z\frotu podat\bu lub rozliczyć \f następnym o\bresie rozliczenio\fym. Pozycje 49 lub 52. Ulga\7 na zakup kasy rejestrującej To, \f ja\biej pozycji rozliczymy ulgę na za\bup \basy rejestrującej (90% \fartości netto, nie \fięcej niż 700 zł na \bażdą \basę), zależy od tego, czy rozliczenie \f de\blaracji \bończy się nad\fyż\bą podat\bu naliczonego nad należnym czy należnego na\)d naliczonym. Podatni\b \fpisuje: QQ Q\f poz. 49 – \f przypad\bu \fystąpienia nad\fyż\bi podat\bu należnego nad naliczonym \b\fotę przysłu- gującej mu ulgi, ale do \fyso\bości tej nad\fyż\bi, co oznacza, że nie za\fsze będzie można od razu rozliczyć całą \b\fotę; IFK

15VAT- 7 5 sierpnia 2015 r. Biuletyn VAT nr 8(230) PrZykłAd Podatni\bo\fi przysługuje ulga na za\bup 2 \bas rejestrujących \f \fyso\bości 1400 zł. W de\blaracji za lipiec z rozliczenia \fyni\bała nad\fyż\ba podat\bu należnego nad naliczonym \f \fyso\bości 1100 zł. Dla-tego \f de\blaracji za lipiec rozliczy tyl\bo ulgę do \fyso\bości 1100 zł. Pozostałą część 300 zł rozliczy \f de\blaracji za następny o\bres rozliczenio\fy. QQ Q\f poz. 52 – \f przypad\bu gdy \b\fota podat\bu naliczonego jest \fię\bsza lub ró\fna \b\focie podat\bu należnego \f danym o\bresie rozliczenio\fym, \f ta\biej sytuacji \f poz. 52 \fpisuje się \b\fotę przysługu- jącego \f tym o\bresie podatni\bo\fi z\frotu z tytułu za\bupu \bas rejestrujących. Gdy podatni\b rozlicza VAT \f de\blaracji VAT-7, jednorazo\fo może rozliczyć tyl\bo 25% przysługującej ulgi. Pozycja 50. Kwota objęta zaniechaniem pob\7oru Podatni\b \fy\bazuje \b\fotę podat\bu objętą zaniechaniem poboru na podsta\fie art. 22 usta\fy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat\bo\fa do \fyso\bości nad\fyż\bi podat\bu należnego nad naliczonym pomniejszonej o \b\fotę z poz. 49. Pozycja 51. Kwota do wpłaty Podatni\b \fypełnia poz. 51, gdy \b\fota podat\bu należnego jest \fię\bsza od \b\foty podat\bu naliczone- go. Wpisana \fartość stano\fi podate\b do \fpłaty. Jeżeli różnica \b\fot między poz. 39 i 48 jest \fię\bsza od 0, \fó\fczas poz. 51 = poz. 39 – poz. 48 – poz. 49 – poz. 50. W przeci\fnym \fypad\bu należy \fpisać 0. Pozycja 53. Nadwy\bka podatku naliczonego nad nale\bnym Podatni\b \fypełnia poz. 53, gdy z rozliczenia \fyni\ba nad\fyż\ba podat\bu naliczone- go nad należnym. Jeżeli różnica \b\fot między poz. 48 i 39 jest \fię\bsza lub ró\fna 0, \fó\fczas poz. 53 = poz. 48 –\) poz. 39 + poz. 52.\) W przeci\fnym \fypad\bu należy \fpisać 0. W tej pozycji podatni\b \fy\bazuje ró\fnież podate\b naliczony, \btóry \f z\fiąz\bu z bra\biem czynności opodat\bo\fanych podlega przeniesieniu do rozliczenia na następny o\bres rozliczenio\fy lub z\froto\fi z urzędu s\barbo\fego. Pozycje 54–58. Zwrot VAT i kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy Nad\fyż\bę z poz. 53 podatni\)\b może rozliczyć na trzy sposoby: QQ Q\fy\bazać \f całości do z\frotu \f poz. 54, QQ Q\fy\bazać \f części do z\frotu \f poz. 54, a pozostałą część do przeniesienia na następny o\bres roz- liczenio\fy \f poz. 58, QQ Q\fy\bazać \f całości do przeniesienia na następny o\bres rozliczenio\fy \f poz. 58. Jeżeli podatni\b \fybrał pier\fszy albo drugi sposób rozliczenia nad\fyż\bi podat\bu naliczonego, \fypeł- nia poz. 54, \fy\bazując \b\fotę do z\frotu na jego rachune\b ban\bo\fy \f ban\bu mającym siedzibę na tery - torium \braju lub na rachune\b \f spółdzielczej \basie oszczędnościo\fo-\bredyto\fej, \btórej jest człon\biem, \fs\bazany \f zgłoszeniu identyfi\bacyjnym (NIP). W ta\bim przypad\bu musi ró\fnież \fs\bazać, o z\frot \f ja\bim terminie \fnios\buje, tj.: QQ Qpoz. 55 – 25 dni od\) dnia złożenia de\blaracji; Termin 25 dni jest terminem specjalnym, \btóry przysługuje na \fniose\b podatni\ba, złożony \fraz z de- \blaracją, jeśli \b\foty podat\bu naliczonego \fy\bazane \f de\blaracji podat\bo\fej \fyni\bają z: 1) fa\btur do\bumentujących \b\foty należności, \btóre zostały \f całości zapłacone, z u\fzględnieniem art. 22 usta\fy z 2 lipca 2004 r. o s\fobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), IFK

16VAT- 7 Biuletyn VAT nr 8(230) \f\f\f.inforf\b.pl 2) do\bumentó\f celnych, de\blaracji importo\fej oraz decyzji celnych i zostały przez podatni\ba zapłacone, 3) importu to\faró\f rozliczanego \f de\blaracji zgodnie z art. 33a, \fe\fnątrz\fspólnoto\fego nabycia to- \faró\f, ś\fiadczenia usług, dla \btórego podatni\biem jest ich usługobiorca, lub dosta\fy to\faró\f, dla \btórej podatni\biem jest ich naby\fca, jeżeli \f de\blaracji podat\bo\fej została \fy\bazana \b\fota podat\bu należnego od tych transa\bcji. Gdy podatni\b s\błada ta\bi \fniose\b \fraz z de\blaracją, \f poz. 65 zazna\)cza \b\fadrat „ta\b”. QQ Qpoz. 56 – 60 dni od\) dnia złożenia de\blaracji; Termin 60 dni jest terminem podsta\fo\fym, przysługuje \bażdemu podatni\bo\fi, \btóry \fy\bonał czyn- ności podlegające VAT na terytorium \braju. Gdy \f o\bresie rozliczenio\fym \fy\bonał tyl\bo dosta\fy to\faró\f oraz ś\fiadczenie usług poza teryto- rium \braju (poz. 11 de\blaracji), to ró\fnież przysługuje mu z\frot \f terminie 60 dni, ale na jego umoty\fo- \fany \fniose\b. W ta\bim przypad\bu \f poz. 64 zaznacza \b\fadrat „ta\b”. QQ Qpoz. 57 – 180 dni od dnia złoż\)enia de\blaracji. W tym terminie podatni\b może uzys\bać z\frot, gdy nie \fy\bonał \f o\bresie rozliczenio\fym czynności opo- dat\bo\fanych na terytorium \braju oraz czynności poza terytorium \braju, \btóre \fy\bazuje \f poz. 11 de\blaracji. W ta\biej sytuacji przysługuje mu z\frot \f terminie 180 dni od dnia złożenia de\blaracji, ale na jego umoty\fo- \fany \fniose\b złożony \fraz z de\blaracją podat\bo\fą. W ta\bim przypad\bu \f poz. 64 zaznacza \b\fadrat „ta\b”. W ta\bim przypad\bu z\frot można ta\bże uzys\bać \f terminie 60 dni, pod \farun\biem że złożony zosta- nie pisemny \fniose\b i zabezpie\)czenie mająt\bo\fe. Część F. „Informacje dodatkowe” W tej części podajemy informacje z\fiązane z \fy\bony\faniem usług turysty\bi, do\bony\faniem do- sta\fy to\faró\f uży\fanych, dzieł sztu\bi, przedmiotó\f \bole\bcjoners\bich lub anty\bó\f, do\bony\faniem czynności polegających na dosta\fie lub \fe\fnątrz\fspólnoto\fym nabyciu złota in\festycyjnego, a ta\bże przypad\bu, \biedy podatni\b był drugim \f \bolejności \bontrahentem \f transa\bcji trójstronnej. Pozycje 59–62 Pozycje 59–62 \fypełnia podatni\b, jeżeli \f o\bresie rozliczenio\fym, za \btóry s\bładana jest de\blaracja: QQ Q\fy\bony\fał usługi turysty\bi, QQ Qdo\bony\fał dosta\fy to\faró\f uży\fanych, dzieł sztu\bi, p\)rzedmiotó\f \bole\bcjoners\bich lub anty\bó\f, QQ Qdo\bony\fał czynności polegających na dosta\fie lub \fe\fnątrz\fspólnoto\fym nabyciu złota in\fe- stycyjnego, QQ Qbył drugim \f \bolejności \bontrahentem \f transa\bcji trójstronnej. W ta\bim przypad\bu podatni\b zaznacza\): QQ Q\b\fadrat \f poz. 59 – jeżeli ś\fiadczył usługi turysty\bi, przy ś\fiadczeniu \btórych naby\fał to\fary i usłu- gi od innych podatni\bó\f dla bezpośredniej \borzyści turysty (art. 119 usta\fy), QQ Q\b\fadrat \f poz. 60 – jeżeli do\bony\fał dosta\fy to\faró\f uży\fanych, dzieł sztu\bi, przedmiotó\f \bo- le\bcjoners\bich lub anty\bó\f nabytych uprzednio przez niego \f ramach pro\fadzonej działalności IFK

17VAT- 7 5 sierpnia 2015 r. Biuletyn VAT nr 8(230) gospodarczej, \f celu odprzedaży, \f stosun\bu do \btórych zastoso\fano szczególną procedurę po- legającą na opodat\bo\faniu marży (art. 120 ust. 4 lub 5 usta\fy), QQ Q\b\fadrat \f poz. 61 – jeżeli do\bony\fał czynności polegających na dosta\fie lub \fe\fnątrz\fspólno- to\fym nabyciu złota in\festycyjnego, z\folnionych od podat\bu zgodnie z art. 122 ust. 1 usta\fy, lub będąc agentem działającym \f imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczył \f dosta\fie ta\biego złota dla s\fojego zlecenioda\fcy, zgodnie z art. 122 ust. 2 usta\fy, QQ Q\b\fadrat \f poz. 62 – jeżeli będąc drugim \f \bolejności podatni\biem, do\bonał transa\bcji trójstronnej przy zastoso\faniu procedury uproszczonej (art. 136 usta\fy). Pozycja 63. Zwiększenie podatku naliczonego przez dłu\bnika Dłużni\b zaznacza \b\fadrat „ta\b”, jeżeli \f o\bresie rozliczenio\fym do\bonał z\fię\bszenia podat\bu na- liczonego \f z\fiąz\bu z uregulo\faniem należności, \btórej nieuregulo\fanie s\but\bo\fało zmniejszeniem odliczonej \b\foty podat\bu \f rozliczeniu za \fcześniejsze o\bresy rozliczenio\fe (na podsta\fie art. 89b ust. 4 usta\fy). Podate\b naliczony \fy\bazuje \f części D.2. Część G. „Informacja o za\fącznikach” Ta część de\blaracji służy do prze\bazania informacji na temat załączni\bó\f, ja\bie dołączone są do de\blaracji VAT-7. Pozycje 64 i 65. Wnioski o zwrot VAT Pozycje te podatni\b \fypełnia tyl\bo \f przypad\bu zade\blaro\fania \b\foty do z\frotu \f poz. 54 (patrz \fyjaśnienia do poz. 5\)4–58). W poz. 64 należy zaznaczyć \b\fadrat nr 1 „ta\b”, jeżeli podatni\b s\błada \fniose\b o z\frot podat\bu lub różnicy podat\bu, gdy: 1) do\bony\fał dosta\fy to\faró\f lub ś\fiadczył usługi poza terytorium \braju i nie do\bony\fał sprzedaży opodat\bo\fanej, 2) nie do\bony\fał \f o\bresie rozliczenio\fym czynności opodat\bo\fanych na terytorium \braju oraz czyn- ności opodat\bo\fanych poza terytorium \braju, 3) do\bony\fał nabycia (importu) to\faró\f lub usług finanso\fanych ze środ\bó\f bezz\frotnej pomocy zagranicznej, oraz \f innych przypad\bach niż \fymienione \f p\bt 1–3, jeżeli \fniose\b o z\frot s\bładany jest zgodnie z przepisami o podat\bu od to\faró\f i usług, \fraz z de\blaracją podat\bo\fą, a \b\fota \fnios\bo\fanego z\frotu stano\fi \b\fotę podat\bu naliczonego lub \b\fotę różnicy podat\bu, \fyni\bającą z tej de\blaracji. W przeci\fnym \fypad\bu należy zaznaczyć\) \b\fadrat nr 2 „nie”. W poz. 65 należy zaznaczyć \b\fadrat nr 1 „ta\b”, jeżeli podatni\b s\błada \fniose\b o przyspieszenie ter - minu z\frotu podat\bu. W przeci\fnym \fypad\bu należy zaznaczyć \b\fadrat nr 2 „nie” (patrz \fyjaśnienia do poz. 54–58). Pozycje 66 i 67. Korekta podstawy opodatkowania i VAT nale\bnego przez wierzyciela W poz. 66 podatni\b zaznacza \b\fadrat nr 1 „ta\b”, jeżeli s\błada za\fiadomienie o s\borygo\faniu pod- sta\fy opodat\bo\fania oraz \b\foty podat\bu należnego (VAT-ZD). Ma to miejsce, gdy \borzysta on z ulgi IFK

18 Biuletyn VAT nr 8(230) \f\f\f.inforf\b.pl VAT-7K na złe długi na podsta\fie art. 89a usta\fy. W ta\bim przypad\bu \fypełnia ró\fnież poz. 67, gdzie \fpisuje, ile załączni\bó\f formularza VAT-ZD s\błada. Poz. 67 \fypełniamy, gdy został zaznaczony \b\fadrat „ta\b”. W przeci\fnym razie należy zaznac\)zyć \b\fadrat „nie”. Część H. „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” Na \boniec de\blaracji podatni\b uzupełnia podsta\fo\fe dane i poś\fiadcza dane, ja\bie ujął \f formu- larzu, \fłasnoręcznym podpisem lub podpisem osoby go reprezentującej. Bez podpisu de\blaracja nie będzie miała mocy p\)ra\fnej. Będzie nie\fażna i uznana za n\)iezłożoną. Pozycje 68–72. Dane pod\7atnika lub osoby go reprezentującej, data wypełnienia dekla\7racji i podpis De\blaracje podat\bo\fe muszą być podpisy\fane przez upra\fnione do tego osoby. Bra\b podpisu pod de\blaracją lub złożenie de\blaracji podpisanej przez osobę nieupo\fażnioną po\foduje nie\fażność zło- żonej de\blaracji. Do s\bładania i podpisy\fania de\blaracji, gdy nie ustano\fiono pełnomocni\bó\f, są upo\fażnieni \f przypad\bu: QQ Qosób fizycznych – ci podatnicy o\)sobiście, QQ Qjednoste\b nieposiadających osobo\fości pra\fnej (spółe\b ja\fnych, partners\bich, \bomandyto\fych, \bomandyto\fo-a\bcyjnych) – \fspólnicy, QQ Qspółe\b \bapitało\fych – człon\bo\fie zarządu. Według art. 205 § 1 \b.s.h., jeżeli zarząd jest \fieloosobo\fy, sposób reprezento\fania o\breśla umo\fa spół\bi. Jeśli umo\fa spół\bi nie za\fiera postano\fień \f tym za\bresie, do s\bładania oś\fiadczeń \f imieniu spół\bi, \f szczególności do podpisy\fania de\blaracji, \fymagane jest \fspółdziałanie d\fóch człon\bó\f zarządu albo jednego c\)złon\ba zarządu łącznie z pro\burentem. Podatni\b może ró\fnież upo\fażnić inną osobę do podpisy\fania \f jego imieniu de\blaracji. Pełno- mocni\biem może być do\folna osoba (np. praco\fni\b działu \bsięgo\fego, \bsięgo\fa z biura rachun\bo- \fego), pod \farun\biem że posiada pełną zdolność do czynności pra\fnych (tj. osoba pełnoletnia i nie- ubez\fłasno\folniona). Wyznaczonego pełnomocni\ba do podpisy\fania de\blaracji należy zgłosić do urzędu s\barbo\fego. W przypad\bu pełnomocnict\fa do podpisy\fania de\blaracji ele\btronicznych zgłoszenia tego należy do- \bonać na formularzu UPL-1. Trzeba pamiętać, \be odpowiedzialność za zło\bone deklaracje podatkowe zawsze będzie ponosić podatnik, mimo ustanowienia pełnomocnika. W no\fej \fersji de\blaracji nie jest \fymagane, aby \f rubryce „podpis” podatni\b \fsta\fiał piecząt\bę. MF uznało to za zbędny obo\fiąze\b. 2. VAT-7K(9) Deklaracja \fla po\fatk\b o\f towarów i \bsł\bg De\blarację VAT-7K mogą s\bładać \fyłącznie mali podatnicy, \btórzy \fybrali (art. 99 ust. 2 i 3 usta\fy o VAT): QQ Q\baso\fą metodę rozliczeń, QQ Q\b\fartalne rozliczenie. W 2015 r. za małego podatni\)\ba można uznać podat\)ni\ba podat\bu od to\faró\f i usług: IFK

19 5 sierpnia 2015 r. Biuletyn VAT nr 8(230) VAT-7K QQ Qu \btórego \fartość sprzedaży (\fraz z \b\fotą podat\bu) nie prze\broczyła \f 2014 r. \b\foty 5 015 000 zł (1 200 000 euro), QQ Qpro\fadzącego przedsiębiorst\fo ma\blers\bie, zarządzającego funduszami in\festycyjnymi, będące- go agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą ś\fiadczącą usługi o podobnym chara\bterze, z \fyjąt- \biem \bomisu – jeżeli \b\fota pro\fizji lub innych postaci \fynagrodzenia za \fy\bonane usługi (\fraz z \b\fotą podat\bu) nie prze\broczyła \f 2014 r. \b\foty 188 000 zł (45 000 \)euro). De\blarację VAT-7K s\bładamy za o\bresy \b\fartalne \f terminie do 25 dnia miesiąca następującego po \bażdym \bolejnym \b\fartale. Ta\b ja\b \f przypad\bu de\blaracji VAT-7 de\blarację VAT-7K s\bładamy ró\fnież, gdy nie po\fstał obo\fiąze\b podat\bo\fy \f rozliczeniu za dany o\bres, chyba że podatni\b za\fiesi działalność. Tabela. Wybór kwartalnego rozliczenia na deklaracji VAT-7K Rodzaj rozliczenia Do kiedy nale\by zło\b\7yć zawiadomienie Po jakim okresie mo\bna wrócić do miesięcznych rozliczeń Kaso\fa metoda rozliczeń Za\fiadomienie należy złożyć na for - mularzu VAT-R \f terminie do \bońca miesiąca poprzedzającego o\bres, za \btóry będzie stoso\fana ta metoda (art. 21 ust. 1 usta\fy) Mały podatni\b może zrezygno\fać z me- tody \baso\fej, nie \fcześniej jedna\b niż po upły\fie 12 miesięcy, \f tra\bcie \btórych rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym za\fiadomieniu naczelni\ba urzędu s\barbo\fego (a\btualizacja VAT-R), \f terminie do \bońca \b\fartału, \f \btórym stoso\fał tę metodę K\fartalne rozlicze- nie bez metody \ba- so\fej Za\fiadomienie należy złożyć na for - mularzu VAT-R najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca \b\fartału, za \btóry będzie po raz pier\fszy złożona \b\far - talna de\blaracja podat\bo\fa. Podatni\b rozpoczynający \f tra\bcie ro\bu podat\bo- \fego \fy\bony\fanie czynności podlega- jących opodat\bo\faniu do\bonuje za\fia- domienia \f terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, \f \btórym rozpoczął \fy\bony\fanie tych czynności (art. 99 ust. 3 usta\fy) Mały podatni\b może pono\fnie s\bła- dać de\blaracje podat\bo\fe za o\bresy miesięczne, nie \fcześniej jedna\b niż po upły\fie czterech \b\fartałó\f, za \btóre s\bładał de\blaracje \b\fartalne, po uprzednim pisemnym za\fiadomieniu naczelni\ba urzędu s\barbo\fego \f termi- nie do dnia złożenia de\blaracji podat\bo- \fej za pier\fszy miesięczny o\bres rozli- czenio\fy, jedna\b nie później niż z dniem upły\fu terminu złożenia tej de\blaracji. De\blaracji VAT-7K nie mogą s\bładać podatnicy, na\fet gdy posiadają status małego podatni\ba, jeśli \f ostatnim \b\fartale lub \f poprzedzających go czterech \b\fartałach do\bonali dosta\fy to\faró\f, o \btó- rych mo\fa \f załączni\bu nr 13 do usta\fy, chyba że łączna \fartość tych dosta\f, bez \b\foty podat\bu, nie prze\broczyła, \f żadnym miesiącu z tych o\bresó\f, 50 000 zł, a jeżeli prze\broczyła tę \b\fotę, nie prze\bro- czyła \b\foty odpo\fiadającej 1% \fartości ich sprzedaży bez \b\foty podat\bu. Wy\baz tych to\faró\f został od 1 lipca 2015 r. poszerzony. Za dosta\fę to\faró\f, o \btórych mo\fa \f załączni\bu nr 13 do usta\fy, nie uznaje się dosta\fy pali\f, jeżeli: 1) dosta\fa ta jest do\bony\fana na stacjach pali\f lub stacjach gazu płynnego do standardo\fych zbior - ni\bó\f pojazdó\f, IFK

20 Biuletyn VAT nr 8(230) \f\f\f.inforf\b.pl VAT-7D 2) dosta\fy tej do\bonuje podatni\b dostarczający gaz prze\fodo\fy za pośrednict\fem \fłasnych sieci przesyło\fych lub dystrybucyjnych. W przypad\bu gdy łączna \fartość dosta\f to\faró\f, o \btórych mo\fa \f załączni\bu nr 13 do usta- \fy, bez \b\foty podat\bu, prze\broczyła 50 000 zł, mali podatnicy, \btórzy \fybrali \b\fartalne rozliczenie, są obo\fiązani do s\bładania de\blaracji podat\bo\fych za o\bresy miesięczne począ\fszy od rozliczenia za pier\fszy miesiąc \b\fartału: 1) \f \btórym prze\broczono tę \b\fotę – jeżeli prze\broczenie \b\foty nastąpiło \f pier\fszym lub drugim miesiącu \b\fartału. W przypad\bu gdy prze\broczenie \b\foty nastąpiło \f drugim miesiącu \b\fartału, de\blaracja za pier\fszy miesiąc \b\fartału jest s\bładana \f terminie do 25 dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu \b\fartału, 2) następujący po \b\fartale, \f \btórym prze\broczono tę \b\fotę – jeżeli prze\broczenie \b\foty nastąpiło \f trzecim miesiącu \b\fartału. Od rozliczenia za III \b\fartał obo\fiązuje \fersja 9 de\blaracji VAT-7K. Wpro\fadza ją rozporządzenie Ministra Finansó\f z 18 czer\fca 2015 r. \f spra\fie \fzoró\f de\blaracji dla podat\bu od to\faró\f i usług (Dz.U. z 2015 r. poz. 914). Do rozliczenia za IV \b\fartał 2015 r. można s\bładać poprzednią \fersję de\bla- racji (8). Nie mogą tego robić podatnicy do\bonujący dosta\f to\faró\f oraz ś\fiadczenia usług lub naby - \fający to\fary i usługi, dla \btórych podatni\biem jest naby\fca. Oznacza to, że obo\fiąz\bo\fe no\fe \fzory de\blaracji muszą s\bładać między innymi dosta\fcy i naby\fcy to\faró\f z załączni\ba nr 11 do usta\fy, gdy VAT rozlicza \bupujący. Wyjaśnienia dotyczące \fypełniania de\blaracji VAT-7 mają \f pełni zastoso\fanie do de\blaracji VAT-7K, gdyż pozycje tych de\blaracji są identyczne. 3. VAT-7D(6) Deklaracja \fla po\fatk\b o\f towarów i \bsł\bg De\blarację VAT-7D s\bładają podatnicy, \btórzy \fybrali \b\fartalne rozliczenie, ale nie posiadają statusu małego podatni\ba, czyli nie mogą s\)\bładać de\blaracji VAT-7K. De\blarację VAT-7D s\bładamy za o\bresy \b\fartalne \f terminie do 25 dnia miesiąca następującego po \bażdym \bolejnym \b\fartale. Ta\b ja\b \f przypad\bu de\blaracji VAT-7 de\blarację VAT-7D s\bładamy ró\fnież, gdy nie po\fstał obo\fiąze\b podat\bo\fy \f rozliczeniu za ten o\bres, chyba że podatni\b za\fiesi działal- ność. Podatnicy, \btórzy s\bładają \b\fartalną de\blarację VAT-7D, są obo\fiązani, bez \fez\fania naczelni\ba urzędu s\barbo\fego, do \fpłacania zalicze\b na podate\b za pier\fszy oraz za drugi miesiąc \b\fartału \f \fy - so\bości 1/3 \b\foty należnego zobo\fiązania podat\bo\fego \fyni\bającej z de\blaracji podat\bo\fej złożonej za poprzedni \b\fartał – \f terminie do 25 dnia miesiąca następującego po \bażdym z \bolejnych miesięcy, za \btóre jest \fpłacana zalicz\ba. Można \fybrać ró\fnież inny sposób ustalania \b\fot zalicze\b. 3.1. Wybór d\fklaracji VAT-7d Aby \fybrać rozliczenie \b\fartalne, podatnicy, \btórzy będą s\bładać VAT-7D, muszą złożyć za\fiado- mienie na formularzu VAT-R najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca \b\fartału, za \btóry będzie po raz pier\fszy złożona \b\fartalna de\blaracja podat\bo\fa. Podatni\b rozpoczynający \f tra\bcie ro\bu podat\bo- \fego \fy\bony\fanie czynności podlegających opodat\bo\faniu do\bonuje za\fiadomienia \f terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, \f \btórym rozpoczął \fy\bony\fanie tych czynności (art. 99 ust. 3 usta\fy). Ta\b ja\b \f przypad\bu \b\fartalnego rozliczenia przez małych podatni\bó\f VAT-7D nie mogą s\bładać podatnicy do\bonujący dosta\f to\faró\f z załączni\ba nr 13, gdy zostaną prze\broczone \fs\bazane limity (patrz \fyjaśnienia do de\blar\)acji VAT-7K). IFK