marcin

 • Dokumenty90
 • Odsłony22 250
 • Obserwuję11
 • Rozmiar dokumentów187.3 MB
 • Ilość pobrań4 660

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

Dodano: 12 miesiące temu
R E K L A M A

Informacje o dokumencie

Dodano: 12 miesiące temu
Rozmiar :1.3 MB
Rozszerzenie:pdf
Odsłony:20
Pobrania:6

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO.pdf

marcin Dokumenty Leczenie i terapia

Komentarze i opinie (0)

Transkrypt ( 20 z dostępnych 72 stron)

1 MOJE DZIECKO MA ZESPÓ PRADERA-WILLIEGO      

2 Moje dziecko ma zespó Pradera-Williego. Jak mog mu pomóc?  e !" # e #$  # e #%&e! 'e " e()e   ! " * e+ !ee* !& ,e -e * e(e  # e e./00(123 # e(# ! e - 4 ee" 5 6 7 #e  ee  8 ! 9(* e+ !ee* !& ,e -e * e( e  :+6;".1(13(.2222((1 * e - "* e/ - ;e 7? e ?e7@49 e ! e !e#? !!e > !9e !@ee!e !> e@e e e e!#)! > e  7 e ee    > e! e !9e 7?e# ! e -! e e!-7ee 7 7 > e  9 !9e-* e(e # A e4 e ?e e ?e!@ !>e9 !!  e - e  !ee e> e9 e 7 4 > B e ! >eeCeee e !! !

3 Spis treci ' -0 Wprowadzenie. Zespó Pradera-Williego – choroba wiecznego godu ' - Przyczyny choroby – genetyka i ogólny obraz schorzenia ' -3 Typowe objawy ' -< Formy terapii ' -D Rodzina i otoczenie !e e !7ee -* e(e  5 6 12 22 34 57 71

4 Podzikowania Serdeczne podzikowania kierujemy do Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenbe rga przy City Handlowym, która sfinansowaa publikacj tej ksiki. W czas ie powstawania poradnika bezcenne okazay si uwagi i wskazówki dr Marii Ginalskiej-Ma linowskiej oraz dr Ewy Obersztyn. Szczególn wdziczno wyraamy te rodzicom za zgod na opublikowanie zdj swoich dzieci.     

5 Wstp Z wielk satysfakcj polecam Pastwu t ksik dotyczc zespo u Pradera-Williego, ksik tym cenniejsz, e napisan z perspektywy matki dziecka dotkni tego t rzadk chorob. Dziki przestpnej formie suy ona moe zarówno rodzicom i opiekunom chorych, jak i lekarzom pierwszego kontaktu, nauczycielom oraz innym osobom zaanga owanych w niesienie pomocy osobom z tym zespoem. Co istotne, czy ona w s obie wiedz teoretyczn z aspektem praktycznym: oprócz informacji na temat przyczy n i mechanizmów tej uwarunkowanej genetycznie choroby zawiera take szereg praktyczny ch wskazówek dotyczcych waciwego postpowania terapeutycznego. To bardzo dobrze, e taka ksika powstaa. Z dowiadcze nagromadzonych przez lata praktyki klinicznej wiem doskonale, jak zoone zagadnienie stanowi rozpoznanie zespou Pradera-Williego, a nastpnie terapia pacjentów z t chorob. Ryg orystyczna dieta, rehabilitacja i wczesne wspomaganie rozwoju to tylko niektóre z wyzwa, jakim sprosta musz rodzice i opiekujcy si chorymi lekarze. Mam nadziej, e lektura tego poradnika dostarczy rodzicom i opi ekunom potrzebnej wiedzy, a take doda nadziei i odwagi w codziennej walce o lepsze ycie dla swoich dziec i. prof. dr hab. n. med. Mieczysaw Walczak Kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Choró b Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiej Akademii Medycznej w Sz czecinie 

6 Rozdzia 1 Wprowadzenie Zespó Pradera-Williego – choroba wiecznego godu 7?  - !C7  9 e 9 e e -e * e(e E*+F# 8ee e e e ee ?e ! !  !!  e9 9 ! !9 ee4 ee# * e  ! !9 9 9 e  e e * e (e e    –  7 ! 7 e  e# G  e @>   -e * e ?!e e !e -   e !   e !  B ee!!9  e e 9 !# * ?! C >    e!e e e> ! e - 4 7  e ee >  > ?  C@ !e> ee>  e  -ee> H – e e >  !?e?!#7? ?e-?!@ e  ee  e ! > ! 9 @!  ! !e  7    e7!  e- * e(e # *  ee e !  e - - -e  e> e e 7 e  e > ! !! ? 9 e  ee!4 e e -# ,e- * e(e e  7 9 7 ee!7> e ?   e I!e!@JK e e ! e   e  e =;)> e e ee? ? e e  - e # ;e !e  e? 7 e > !e --!!  9 !#8 e> e e9 e  ee e - ee - e  !#    -ee e ! e e - *+   C  @ e e ! 4 !  ee>  ! ?e ! e e  e 9 e ! e- @ L@9ee # & > e 7 ! e 9 ! ! 7 ! 9 9 !9> 7  ! C ? e e eee # 9> !e e !-! ee  ee!e e 7e  e - * e(e > e  e - ! L # ;e  ! 9 9 !9 !- C@ -  ?  eBe# 6!-  e 7> ?e - e97 !?77 e e- C !9 9 # ;e e  ! - !- C@ M ! -e C eee -e H= C e? ?ee ?ee   ?! 9 !9 *+# ee eC  e  C@ 9 e ?!- ee  ?!# ;7  ! e e -  - e  ?7!9 ?! > 9  e! C@ e  - 7?e eeee e !9# =C  e 7 e e 9 !9 e   Ce e e -e CH +-   ?e  eCe  e  e> e9  e  e  e e e e> e eB e!  C- e -7  e7 9 e  e ee ! C#

7 , e e  e   e 7 e *+ * e + !e * ! &  ,e -e * e(e #   @> e !-e  e e  7 !eC@  e e4e !# Kluczem do sukcesu jest takie prowadzenie chorego, by nie dopuci do powstania otyoci i jej powika.;ee ! e e e#!  e! e e !- e ! !>e ?ee-e - --e  eM !9 e!9> !e>ee> e e C > !9 ?!9 !! 9 ! e e ! E > > C  ! ee #F# =e > eC !  e e>  ?e e> !  e>  e ! 7e e   e e e  -!*+#  Zespó Pradera-Williego podstawowe fakty !  eB ee!!9 E9  0DF> e ?  e I!e!@JK e e e !  >     ! > !!  e9 ! ee e e! eK ?ee ! " hipotonia E C@> ? e e C eF>brak uczucia sytoci> ? e e> e  !9 9 e  9 >    7! niedoborem hormonu wzrostu !9 !  !9K brak uczucia sytoci e  e  !9 eB 4  e9  e !9! e ee e!e  K e   e M e -7! e9  7! e -  ! C 7@ e  C ?!e  K ? ! ! ee I e !9!J I-e JHK monstrualna otyo !  - e - " obnione zapotrzebowanie na energi  -7e e! ! e!e  e  e C 9 7> e   7 ! C@ 4!7K e e  I! - J !- C@ M e e   !!9  -B   - ! e   e e7C e7K otyoci, oraz wielu innym „ksikowym” objawom, mona zapobiec, stosu jc od najwczeniejszych lat terapi zintegrowan, tzn. intensywn rehabilitacj, cis diet oraz terapi hormonem wzrostu.

8 ! !eeee9 ! e e -e !#! e - * e(e ? 7 e @  !  e !  e  ?e K e eCe !9   e!@  !  e >  e - e  9 !9 e ! ?!# &  9- !9 ! e ! ee !! - e ! 7 e e C 7 ! -!9 !  !!eB !7!9  ?!# =e  *+ e ?e e@ e  e e>7 !  !?! C ee?! e  ee!@ M # ! 7  9 M  ?  ! 7  ee ?!H 8-   @ !  e !9 - # + ! !  e?!  @  ! e e! 9 e # ;e  e? e e C ?!@ I !9J  ! !!9> e  e@  9 !-9>  9 e e e ee e # ;ee!>e e 7!@e! 9 7 e >-! !  - C7 e e > e ?e ee 7 C > !  7> ! e7  !7! ?!# * 7  e e  e  ?7  !! e ! 9> !    e@ 7 9 # ,e- * e(e e e  e! ee !7 ! 9 ee # = ! e9  !e >?ee  Be e e !e e" 9 e e e e  -  ! C# ;! ! ! I ee  - eJ# 8  -  e !- C e  e ! e9 e - &? ! e -e * e(e !7> e ? 9  Ie ?J e >?e C -!>ee!e ? ! - e # e  ee e e! e 9e9 e  M  ?! e ee? C e@# 8-  9 e    ! e e# ;e   !  # N  !9 - I ! ! J -  ! C# ) ! e e>  I -eeJ# ;e e> e ! e@ eC@>  ee   e C # &  e -e * e(e ?e e e e! 9-@ e ee# =e  ee -e  e ! eK   e e> e ! e?! B!@ eC@>  e  7@ C IeJ -# ;e ?e ! e@ > ?e 9 ! I! -Ce eC@J   e  e !@ e -Ce e# G e e eee> e   e9e# ' e e e -e * e(e ee -!7> ?e 9 e9 e ILe !9 J> Ie 4 9 @J> I -7 J # Ne ! C > e ! 9  e-e? -7 >! e !e>?ee ! e e C - e>?e ?e e@ 9  -7 e e9 # e >  e> !  ! ee e 9 ! ! > !9 >  e !9 9> e ?ee-@MIee ? HJ#

9 Ge   e  C -eeB !-! e   -e e ! e e !  e9  7!9  e! e ! e# -  -!- 9 9 ! 7!9 -  ! C ! e?   C  e  e # +e 7  !> e e !9    !9 e e! 7 ! >e e !> e e>?e - e ?I @ J# eC -e e  e ! !e # ?e ee C  7e  ! e  ->  e e > ?e I eJ   7 - C7  -!9 -9 e  9 @# : e> ee  e7> ?e e  e ?e M  e9  7!  e  e 4 e - > ! e e > ! e!?!- I-7 J  e e> !- ! e ! - 7> e ?e eBe # G! e   ee e  e -e * e(e e e ?7 ! e 7 ee" I  7 e e J# G  e   ! C e   ? e  - -e e9  !?e e  !- e  @  >  e? e  e -e * e(e  e e Ie J  e! e   -e  e! @> !  > e   e  # ; -?7 e e e  e  e  @ C ?!e e e e e    e ! -e  e !  e - !- Ce -B# ; ! > ee!> e B7 I eJ - !  e  e -e * e( e # , e e ! 9 e  ? !   !   e I !!!J>  e C   ? 7  O e 7  C@  e e   e!# =7  e @ e>e e e !  -eeBe !" Ie! e e  J > I- !e   C@ eB>  > ! e  e> !@ J# 89! ?  e *+ -e >?eI?-eJ e >ee?I  e C - e e J# , B e !9> e e + !ee e - C  e e -e * e( e > ! > ?e e eC e e  !-e> ee!e9e>!OI 9 J e e ee  eH ' e  7   !  - ?e# - 7 ! ! -e   e C e e> e 9 ! ?!> e7 - e !  7  ee eB> ! e  ! 9  !! e ! e!9> 7 > e !9  ! !e# ;e ! e ! 7  e ?!e e > e eC e e9 9 ! ee ?e e   @ 9!- # ,9 ! ! 9> ! 7 ! C@   e -e * e(e > e ! ee e!!9 -3> e !!9<D#  e  - ?e ee!e e9 !4 e  e e  e e 9 e!!!9 9 !#  !e 4 e e    e! e ! e 9 e#  @  ! 

10 4 > e?  7 e  e@> e 7 ee  e> e e 4 ! e#* 79 !> ! ?e>   ?e ! e>e > e>e!@e #G ?e> !?e 7 e  79 7 ee!BK ee e@> e97 !e e#  e 3  ?ee !> e 7 !!@ e - * e( e > !  e ? C 9 ee# *  !> ?e e ! e!9 7 @ e !#G ?e eB9e!   e!# e e 9 ! ?e # e  !@ e !>  !  e e 9 e  !e# e?e 7? !7 e e    e eB>   7@   > ! e @  # &!Ce>  e !> e  9 >  ! C ! ? e e eee > !7>ee!>! 99 !9#  e < e  ?ee 4 ! e" ee  e  e9>  ?! e> ?ee 9 e #G - ! e- e eee -* e (e #, -!@  >9 ! e  -ee >!! @ - e - " e  9@ e e !e ? e e   ! C 4!e -! !- C# P   !e e e   C 7>  e 9 ! 7 e @ eC 9 7 e  7 e> 7 9 @ e  ! e e   - e# ;e ? e   @> ?e eee !e e ee  e !e  -7e  e   e ?!> e9 7  e  ee ! C# ee e  e9   @ ?e  7 e e ! !   ee e # :e! e9 - !e !e e!99?! e  e > ?e  e  ! e  e - e e Le# G e -7 H  C@> eC e ! e> e e -e e7   L e  e   !# ;e   e @> ? ! I J  e> e?e e!9?!  e  @>e!L>   e  ! -ee e  e !e e e# ' -D C e e#89  e >  eee> -!! 9-  !9eeeC  e > ?!7#,e   ?!9 M e - * e(e e  e e@# & ?eee !9 7 Ee9> e>!! 9e!!9 #F> e ! 7 e   e7   # e?e  e e e e> e   @  e 9 eB 9 e e # , e  ?e e e e ! e ? e e ee> !? 9  ee!   9 # ;e !! 47  -Ce 9 @  e@ ee # 8   e ! ee  e

11  9 !   e  @ !   e ! !!e #  e! e  ! e e !> ! !9  e!@  9 e e >  e > e e e 7 @  e e9 ! e! >7 >e e -7# 7? e 9 e 7 ! 9 @!  e C e ee e !e7e e e  e  - ? e >  e- * e(e # & ! 97e -@ e  e *+ 7 7@ #  e 7  !> !9  e  B 7? # C 9  @   e!  e  ! ! !  !    4 e 7? e" Zespó Pradera-Williego  %!&e! ) e +e9(*  e# ;e ee e e 7 ? e  7@ e!e e e !e# ? ! 9 ! M  e >   -! M  e @  e 7 e 9  e!!9> C !9>  eB 9 !9>e 7 ! e ! #   

12 ' - Przyczyny choroby – genetyka i ogólny obraz schorzenia ,e- * e(e E*+F e    ! 7 9 7# +e > ?e -    ! 0 e e ! ee # * e     C  e> ! ! e!@e!  e ! C# = ! ! e - 23 e -e = # + 7 9    e " ) e * e  Pe9 e > ! 0.D2   )eQe 9e   e! ee-#89 @e !! - 7 > e  7e ! !-!  9 e!!e !7 e> ?e  -! ! @ 7 e  9  7# ! e e> e  ! e e> e-! 9 > ! ? e e C e>  ?e 9 !  e?! e  9  - !9  7! ee-e ee# =e e ! -! ?e  !-e e> ?e! !-! Lee !9 9 ! # Podoe genetyczne =C e !> ?e  - ? !9 e?! -7  4  e e!e e =;) ? e > ! e e ee!! 7   @  e e!!9 B ee!!9# =e kade dziecko, u którego podejrzewa si zespó Pradera-Williego, powinno zosta skierowane do poradni genetyc znej# 6 e !! 7 >?e e ee e> ! eE eFe =;)> ee-?! e- ! ee!e# , !C !> e - e 7 e e> e 7  > ! e e@ -  9 e9# $e! 7 IeJ> ! eC e9!  e  > ##  -  >  - ! e ! !e E# Ce! -9F# &!Ce> e e ! e e e > ?e e e e    7C e7 e9# ee - C  !  e - - ?!9 e# , e C ! e e e ?e !@ ?7    ?!9 e99 7!9! ee# $e! e 7  ! 7e > e e?7 e # 9 9# 89 ! ?e ! e ! @  e e -B e -7 !9 e 7  ! 77 e 9 ! e e e e 9e E ! !7 7 I 79e7JK ! 7 > ? !@ !#0F# N  9 ! -7 e 7 !K <2 9  !  e 3 !> !9 ? e e 7 9 

13 e e  e 7 #*!9  ! ! e  0 >3!! ee ee >e79 - !9> e? e  e! e - - e # ?   e  - e e 3 9 # !7e  7   e Ee    eF M e7 ee3 e !!99 > e?  ee-! e ee- e#= e e ! e - e e ? e  # ; 9 9 e C-! 7 e " e e e! ! e 7  e!9 9  7 !@ e eC e e C# eC  9C   7 e 4e   7 e e e !> # e ! I e7J e C@  I! 7J 9 >  e -! I e - e J# ;e e e ! e  7 ? !9 !!9  > e  e  ee  e C  # eC e   ! e e ! e> e IeJK 4   e ee!! e e e e> e e7 e 9   ee!e# ,e- * e(e  e ! -Ce 9  ?!9    - e e 7!9  9 e 0D# 89  e e   e! ee !7 !#  eC ! eCe> ? e   ! e !  e ! 9 e e !# & > ?e ! e e !9 ! 9 e M e 7  > 7 #,! ee eI -7J># e-7 7 74 # eC C eM ! M !! 9 e2e - - > e  e  9 e 2 9 7!  e ! E !!>  7 ee!!F e !> e 7   9 !# :e e ! e 7!9  9 e 0D# ! !  !  9 ee" ! e e e! 9   e I -7J>  !  -e 7 ! IC eJ# G  !! e !!9# 8 e > !! e  !e e  e  e!-7 !Ee !!F vice versa# ; ! !7  e e ! " 9 ! I 7  J e  9 e   # & > ?e ! > ! e! eC e 4 e9 0D 9 7e e e  7 e  e>   !9 !9 e  e  e - E # e 7 9 4 F# G -Ce ee  ! e - * e( e K 0D 9   E CCe 7> e !!! e - * e( e 4 e ! e e 0DR00(03F e 4 e - # ,! !   4 > ? e e !9   e> !? -  e E! F e  !!e # &  7e e! 7e9 e0D 9 7!  e 7 e e e @ -e  > e?  7IC eJ#$ ! ! e !! !e e e 4 e9 0D> ee-e 9  M e- ) e # IC eJ e! 9 7e  e 7 e 7@ 7!9 e !!9# ; ! -Ce e e9  e e " e e e! 9 7 @   9 e  7

14 !ee !ee !> !e?7 !e 9 >e CM e ! 7   e# ,e7! e- ee!!9>! !9 7 !e - * e(e # ;7 e # delecja# & > ?e e e  !!e    e> e? e 4 e 9   - !#   !> !e e  !9 e e 7 !e> e 7  e e @ -e  # =eee !7 S !  e - * e( e e?7e Ce7 e e #* 7e!9!!  e !!9 9  !9   7 ! ee   # '!!  e  e - ee!e  ee e e  e# e !e  e!9 ! 9 eee 7e 7  e e !  !!  e e 7e E D DSF # = 7   C ! !!7 *+ e disomia matczyna> !e - DS ! # & > ?e e - e  -  e ! - e e 9  0D  >  !   - I J# ,  eCe e  e e e!  !e e 7 !e e -7# Ge e9  e !  e e - ! e mutacj centrum imprintingu # 8e    4 e 9 > ! ee -e !!e  *+ e # ! # E-  e e e!! F e    e e! !!e e  0DR00(03> 9 @ 4!e ee>  7 ICeJ> # e ! 7 ! C> e e?! - ! #,!eE eFe   7e! e e 7 e e> e  eee# :e e e !e   9 ! 9 !! e9 ! ee e ! DS# 

15 * eC ! ee M  e! e  C ! e - * e(e e e  e e e ! e e e  # e?e ! I e9  9J ! I  !eJ>  e ! ! e> ?e e    e   7 9  e H ;e  7H M e- e !  eee e# $ !  - e ! e E! de novo>  7 ee!!F>  !! > ?e ee e   9 e> e e# 7 C> e 7 e@ 7  !  e> C !   ee!e# e e  e e  !9 B!C7 > ee!! e 9 !# Mechanizmy choroby >  > e  e 7 e! e e  e e - * e(e > e   e e 7> e 9  7  e e !      -!7 e -e   e # * ee !9 e e 7  C  e  e # &!> e !7 9 !9> e  e e7> ?e  -Ce e 4  eeC   eee9 !# * e  eB E?! e !e - <>D HF> e e-!9e ?! 4 e e  #G e e e 7 e I C 7 J> e e77 #  e  - e e & eCee I !J e 7 e9 e C e  - e e M - e  !e> e - e C C # ?e ! @  e I? e  J# &C > e    7>  7 e  e e 4 7!9 I  7 ee e!7J e -# , 7 e -  ! C> e   -  ! e IJ# e ! ee  B!> ?7  eC@>  7 e!> e ! e !> !!-7 ! - I C@J> !C ! ? e e # = 7  C@ !  e> # 7 ee  ! 7 ! e -!#  7 e e - E# !?7 7 ! 4e F  -!7   Ce # ,7 7 ?e !   # *  !  e e CCe I eJ ! 7 7>   ## ! ee 9  ee e- e # 

16 eC !4 e> ee- e> e -* e(e >  ! !>?e7 ee! ee e! - " 0# ,e-   - C7 Ee 9  F e e-! ee - ! E ee?ee e7 7>9- !e 7 ee9 7 F# # & ! *+ e7 e e e M 47 @ ! e 7  ee 4e  e-e e 7  e9 @   ?79 # 3# 89 ! e 7 ! C 7 eC@ e B>    e !- C#<# 8!   e 9 !9  !K # 7  C  !> 7 7 eee# D# ,e- 7?e  !? ! !! e #  e M   e ! !> ?e @ ?7e?! eBee E F# ee  e  > ?e e! 7e    9 e 0D -!7   -e  # e ! 9  e ! ee   !9 !9 eCe eB> e 7 e e-@ e 4 E   ee *+F>  e e ?e e-@ ! e  I?  J" e e e> - Ce e  > eB e  7### Równowaga energetyczna *!! ! ?e e9 > e  7  ! e  ee e!e   ee# e ! ?> ?e 7 e !  e  ? e e  e# )! e e @ - e  ! C7>  I  e@ J  - e e! K  e e ! ee 4  ! > e e C !>  e C  C  ! @ - e> ! - e M ee Me-?eC@#G !e  e7e e9 !# !  ! -  I9 J ! ! C@ e  e# e ! !>?e CI 79 !J> e e ! !C#9  > e e e e !9 !- e#G! e 9 ! ee 7 9e e !e e  # =-7 e  -7  !-7 K !7 e !7 Ee!7F eC e e! 9 7 e  ! ee E#  e   ! e > ! 9  M  M   F# P  e  ? > 7? !e 7 e>   C@ 9 e e - e  ! #

17 ' !  -  ! C e-7 9 !  e e 7 ! -  e " ? -7 e > 7 > > e>  ?e  - 7# e e 9 7 e!>  e e 7# eC  7 - !7   I9 ! - J>  e e > 7  9@   ?!  > e eCe 7 e ee # * e - ? e e eCe !@ ! C@# IP ! ! CJ e7 e ee e e ee 77@! ! C # ! e - * e( e 9 !9 e > ! e  e e-!! -!! C e? C  e e 9  !e e --!# ;ee?e  e > e  *+ e> e  ee e> ?e  !-  - # ?e   @ ee > ?e -  @ ! eL@ C e e# ;e eC 9 ! ?!   - 4! >  e  e Ie J 9 e  > !   e- - H 6!@ ?e  -Ce - ! 4 > ?e e !9 e e  e -e 7   - e> e eCe ! - C# e !  9  ! -7!9 - ee e   ? -7 e # e ! ? -7 e e!>! ee e!Ke-ee? -  e  e>?e  e  # 8 e e> !e ?e C ! e 9 e ! e e! M  e e  e  I @J e  I e J e e# N  e -e * e(e   e! e e !?! ?   !9# ;e ?e !@ e  e !7 !!7 ee - e > !? e e! ee ?eee e-!- 7 9@e e 9 !9# $ !  e e> ! e7 e 9  ! *TT 3(32> ! e e -Be ! C> e  88 !  e  - 7 e!# * e 9  !9 e e e# ; e e e  e > e  e e7  e  - ! 9 !9 * + eee ee e ee !- ! e! C  - #

18 Otyo  !- C@ e  e 9 e!! e9 e - * e( e # &!- C@ e  e !9 eCe e - C e9 e  7!  ee e!7   e #'?  !- C I! -eJ e e ee e eee# * e e !  e  e e e!e M  e *+> e ? !e e e  C-7 7>e  e ! 0 > 4 7@ e 3 H =ee  e > ?e 9 !> 7 ! e ? e e e ee > e 47 e@ e e>  ! ! !-e  e  - 7 9 ee ee>eeC 9! -e e !@ e 4!# * -!  # e! e e  e e e !E # F# :! 7! ee ee > ! ? !- C@e e* e( e  !- C>  ! -   !9> e # I  e -J# 8  ! =e > e !- C@  e  ee e e>  e C  ! e - e? e C E7 e e !  e9e e e> ?e e -e ! e 7  7 -7F# :e e ! e  e -e * e(e K  e e!9 e Test kanapkowy 8e" e  e e -!9> e ! -7 !- C7  e -e * e( e # e "e!ee e e! e  > e - e > ! ee e# ! " ! -e  ! e ! -7 !- C7  e! ee E - 0D 9F e-! e eK !   e -e * e(e ! -! e ee e e-7  e e! e  ee -! e e    -!9>   !-!9# ! e e! e e e e 7e  ! 9 e  e -e  e   ! C9 !9# (Badania oparte na „tecie kanapkowym” przeprowadzili naukowcy w bardzo wielu orodkach, m.in. prof. Anthony Holland z Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii).

19 !! ee ! C e# ' 7 - e e Ie e J 7 -7 C>  -!  e !- 4!e >  e !e ! !e -7 ! ee- C@ 9 e # &7?e e !! 7 !> 7  ?e e ee  4!e> -  ! Ce 9 !9 ? ! e    7e - # ) ! C@ 9 e   e>  B e 4e e ?# , e  C@ ! C e e e * e (e 7 e e e 9  # ;e e 7   !9 e  e! 9 e #;e e eCe @ >?ee e e e !e  -7e e9  e  ee ! C E !9 4 9eeee e - 9  !  > e! C@ e  - 7?e ! e? ee e e9 !9# ! e e e e * e (e  7 e  7 ! 77!!e e eC e# Zaburzenia snu i oddychania + C !9  e - e 4   > e ! 7 e9e 9 !9 e -e * e(e > ! e@ e?! e !   e e9! E e e! !9  F# ! e ! e e > e? 9 e !e e4e ! e e  7 >  7  ee e C 7 # +e C@ !e e e ! 4  -e I -!J> e ?e !!@ 9  C e E- !  C FK # e ! e  e e  >  >   - !# 6e e9! 9 e ee E!  e e-C! - e C  e e  e !9F !7 ?   - !9 e# :4e e e !- C  7> ?e -7  ?e # e e9 !!# ! -B  obturatio  I- @> @ e J M !!7 e  e e9 e -Ce ee e9e e ! 7e e !9# * 4e 9   e - > ?e  !  !- C e-! e - e !>   7 !!e ee  Ce 7e  e # 6e e9! !e  e -e * e(e 7  eeee# * ee -  !e ee !  e !9 9 !9 !  ?e> ?e  C eee  ?ee# * ! e e9!  7 e! e e ?e  >    -  e !  e e# , e !!! e  -  e !@ ! e ! e!e#

20 Stany psychotyczne ,ee e e  e 7>?e! 7eC9 !9 ! !9 !e 7  e - ?e ee!e#  e! e  C! ! 7 e  7 !7M?U 99 ee ! e# =e   ee> - e e # =   e -!e7 e  !! e >!e  @ !9> e 7! 9  ! 9 B e# eee !9!e ! e e !> ! !  7! 9 e !9 e ?e @ e # & ! e - e 7 ! !@ e! ee e ee  C e7  -!9 e # Autyzm a zespó Pradera-Williego & ! e -e * e(e ?  -e e e 7 e!4e 9 " ! ! 7  !9 !-K 9e ! e7 eCe e > e eC -!   -?e K ! 7  C ee  e eCe ! C E#   ! > -   #F>  e I 7 BJK e 7  C@  e!9 ! C 9 I-CeJ ! e E#  e e e 7 !@ - ? e eC e e C ! e> e 7! e e  #F# ,9 !e e 7  e !e ?!  e!e ee e ee # 8 e> ee  e  7e  ! ee e !7!9 e e E 9  e  e ! - ?!!9> !e !!e  - - > ee > e e 7 #F! 4  9 B! !9#: ee ee ee ee > ! eeB9 e?! e@!9 e 9?! # & !*+ C 7e?! e C!  ?! -ee  e !99 Be# &! e ! 7 e ! ! e e e !!! # , e   e- * e(e ! ! # Ie  !!e J# &!Ce> 9 ! e -e  e ! ! 7 !e ! ! " e 7 @ E9 @ e L F> 7 Ce!   > e e  e? !  9 # ;e e e  ee  e e !!!9 7!@ e !!!94 9 # +e e!! !7eeB!!!9 79 ! 7 !7# Inne zaburzenia zachowania ;e  e e e !  eCe !9 eB e -  ! C# !  e e?  > ?e ?e e e!4e   e -e * e(e 9  7 e  e ! ee!e  !97eB#V ! ! 9 @! ! e   e 7e  ! ee e !7!9   ! 9  !! # ee - ee e > e9 e! -e #