marcin

 • Dokumenty90
 • Odsłony22 193
 • Obserwuję11
 • Rozmiar dokumentów187.3 MB
 • Ilość pobrań4 650

Opis leków homeopatycznych

Dodano: 14 miesiące temu
R E K L A M A

Informacje o dokumencie

Dodano: 14 miesiące temu
Rozmiar :707.8 KB
Rozszerzenie:pdf
Odsłony:245
Pobrania:28

Opis leków homeopatycznych.pdf

marcin Dokumenty Dokumenty - nauka, biznes

Komentarze i opinie (0)

Transkrypt ( 20 z dostępnych 91 stron)

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 13 Opis leków homeopatycznych        !"# $% &""'(% &) !*' "'+ ,-. ,) / 01)+ 2* '1 %' -( ! " ' -' 3 4% "''Z% 6' % 7'! -+ ! Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 9:  : +  " '"  !"# ;'&% "'+ <-.<) / 6)")" =)8 )>) ?=)1 "'%#+"!% #1&*)%67+ *+ ' -' '1 "%1 %+6&* 3  + 766%" 4-'+1 &*-'+" '76"'-"'"' Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 :@AB "6 "6!  "6! &"'% "+)' Z8 $% &)!+7 1 (   "'+ ,-. C9, C15, ,C) C200, DCCC) D6, DE) D30, ECC ")1+)" =)8 ) 0)1)F1)6!)1) 1 )1+8 "'%#+"!%) "% ') (1'%) 1 !G6' 11 %( +"'! '' * 7+! 1) '!  *%# 8"6" 11 ' 7 8 7 ''#1 #! ! "+66-&  -!"'!-+(1'"'%# !%1*6- +#H "%1 8" ''+1 6"'% -% 7%'+1 + Z+1  &* 1 6-%'7 "'8- +"'! ''+" !:!6'!) #16%#% ' -6"*' "#&%6-!"' Pogorszenie: Z ! ; 1I Polepszenie: "8 0AB   "6!  68 ! 1 + 6" "+)' Z8 $% &% 6 1 ( 6 +7 "'+ ,-. Ø ) E)<) /) DE "6=)+" 6"1"%% J"'%" %'6 8K'-6 "%% - "& -+'-'%"6%'( * + %6 Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 >L0  1 " ! +8"  $% &)' !'7(I "(1 %" % 6 "'+ ,-. , 0!)+)B 11)8 A8% 9%6%)8'1'"% +1 !-+"'%1 '+1 "'1 7 - 36" *4 Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 ABAB 6 6 ! ! "'+ M-. /) DE),C "'%#+"!% 8 7 +"'#1! -% '' " '!- 1)%%6%"'-! -6

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 14 J%6% ")" =)8 )8) N"6 '+( 1+" -'-'+1 &*  1 6-"'@ "'7 -! "+ 7 Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 ABZ@AB ' J% '% ' %'"'% &% '' !   "'+ M-/ O)DM) C30, ECC)DCCC) /) DE) ,C) ECC " )18)>) 6)+) + " !'%)"8 "*'%%)8*!' !'K - '+1 +78"'!'%)'!'% :!6'!-'+1 6%#%))'+1 +8%( 7 68)1 Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 AB :@>AB "  81! " 1 ! ! J%" 1%)G1 "'+ M-. /) DE),C)ECC " =)J")B" (1'% Z+1 (1'%8'%' 1 !"& * ) 8* %' 1 1* #1&*-'- %"&1 %(I'+8- +%( *1 %%! 6 7&"8-8" 1! "& *)8* +%-! *'% "% * !! 1"') 1 Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 ABF@:BAB F"! F"! ! ! J%!"#%% "'+ M-. O)DM),C)ECC)DCCC) DE) ,C) ECC + )") :86)A"6)N A8%)"8 @#1 6% (" H% +"'6" " '!P'1" ' +' !) 8% "'1%)'% 7% + '% 7'(I%67+% G ) +"'"688"6"6' 6 #1   & %1( G '' )&%"&1 %(I' ! % 1I 8" "!6'-8" '%" % 6%#%-)'+1 6%#%8"6"6'*  #1"!6')%67+ *6"1% +"% )' *%%"6! " Pogorszenie: Z ! ; 1I Polepszenie: + A  AB 0L :@LAB 0" 0" ! ! J% %"% ;"'6%#" %" "'+ M-.<) / !+8)" =)+")>") N"6 6"1"%% 1'+(I"*& %)'1%6' !*#"*)  )'(I)+"'+ ') ! "%'( I ")! 7 676-"!#'-"' +8% J"'%'6 8K' Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 15 AB 0L :@F>A@:AB F1 !G1" ! F1" ! ! J%G1"%"% "'+ M-. O) C15 ),C) C200,DCCC) D12, ,C) ECC  "6))11+)1G) 1+)0!)0)1)8) 1)1+8 #")"8)&1)1 !G6'  A' + ) *+(+ 8-8 7 +"'  "!+6 -8"6%"#8 '7 #% Z+1 '6)%1! "++71- (I'! +"6"#%18 Z% 7' %1( ! 7( -"6"'-'+1 ( )+"'%1'+1 6 @%"'' - %+"- 1(% *-'! -' - "''"' &-&1%6(I-%"6 +' -   Pogorszenie: + Polepszenie: Z ! AB>AB > >6 ! ! J%!1% "'+ M-. O)DM),C)ECC)DCCC) /) DE) ,C) ECC "))")")1) 0+)J1 )>)B")? =)1+8)8 "'%#+"!%)"8 "!( - +%( *1 %%! 6 7&"8 ) '-! "%' 1 (1 ; 1!'- "':!6'!- Pogorszenie: 1 ++ "#% Polepszenie: ' ! !!(  ABBA:AB B"  !8"81" ! B" 6 ! ! :' K'%1 "'+ M-. O)DM),C)ECC)DCCC) DE) ,C) ECC " =) 6)8)1 "'%#+"!% A' & )'! -6'+ ( - '"%6'8(I%68 +"'%' 1  76 )1+ -+"'"'+8'6-&" - '+1 !6 Z+1 &*-' "%% ' Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 AB:AB 6 6" ! ! J%'6% "'+ M-. C9, C15, C30, C200, C1000, D12, D30, ECC "'%#+"!%)" !'% Z! '+1 (1'%8%! 8)' *'* 7'#"*)(I6%"' 7 %"''K "' +"'%'6 !%68) ) %!'% )"! ) #1 *)3  8"!% "''74@#1 - 1%"&1 %(I8Z+1 !6 - &" -'+1 * #%6 ' Z+1  &*-%"'' &* %6 -''1  6-'"%% '- #16"% *+ %+"#& Z !)8*!' !' K -'+1 ""% - -6"*' +%"&1 %P1' +"')+ 1 % ) 8 1 6' )+! 761 % )!( % )&* '!6) '8% * 7" 3' '4 ' * +"'+" -% 1 %%'"% Pogorszenie: Z ! ; '"! ! '+1 + Polepszenie: ' '!8! ' ' 

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 16 AB 0@0@:AB 8 8+8" ! ! :' K'% "6GG"%"'+ M-. C9, C15, C30, C200, C1000, D6, D12, D30, ECC ")1+)8 )011) J1 +) )8 6"1"%% @ "'%'"+ G '')!%)6& 1- +! 7 - 76(I-+6 - (I- 76(I% 6' *8%"'K- "%1 Z+1 &* 1 6- 7  - ' 1 ) +% * A ' Q #1%'"6%R  Pogorszenie: ; G '' !% 6+ %! Polepszenie: + AB:AB 8 !+ " 6" ! " ! ! J%+ "% E)<)/6"# 6"G1 "'+ M-. O)DM),C)ECC)DCCC) /) DE) ,C) ECC )J1 +)@?)8) 8)68 6"1"%% 6'& !%%"'' #1! '%"6! %- '1(I6" -6" +" - '(I" + '!-+"'"66"'1* #1 ) +"' *%'&"7+)+"1 & *6  "*' ++1 6-'" ' Pogorszenie: ; !% 9"* Polepszenie: Z !+% 6"' Z !% & 7 1 +"' #1% AB >L>AB  1 1 1 ! ! J%1 1% Przeciwwskazania: Nadwraliwo na salicylan "'+ M-/ ,)<) /) DE ")18)>)>) + " 6"1"%%)"8 A"' "% %-'%"6%-8" B S"-'%   %'8-86 @6"( 6%%-"!6'!! 7( -"1 - 8 1 ! "+ 7 Pogorszenie: * :8 6 Polepszenie: "8 ABA>FA:AB 1 1G" ! ! J% "%  "'+ M-. O) C15, ,C) C200, DCCC) D12, ,C) ECC "68)J1 )>8)B) ?=): A8%)+"'%#+"!%) "'*+ %)"8 ;'"+ - '%67+% !"% '%8 6% -! "+(+ 8- &% 181! "%' 1 (1 - 6%'+8'6-&"Z+1 "' 1 - 8% "'1%Z-'+1 &*) "%% *8!" '"%6'-(I 6%"' 7"% #%-% "'"%%- % "'+ %6! ""%%  ! 7'#1"!6'A"' +- 1 * 7+6%(!'+8 Pogorszenie: Z ! 9"* : Polepszenie: + 

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 17 @AB  6!+11   :1 "+ $% &"(1 %( ) ' "%+'*6%! " % 6 "'+ E-. C9, C15, C30, C200, C1000, D6, D12, D30, ECC 11)")F""+)91)@+) 8):86)1+8 6"1"%%)6"6'+1 @6"8"' '+1)!*6'I+"% & '7( -)%6%+'*6 8" )+%%' !!% 6"!)"*!1 ' !-+'*6%6"*'%'"''! ) ' !"* + ! 7-+" ' ! %-"' !%68 %"&1 %(I6-' + -' "!6"8-+ -+"'' ' 1 & * 7 (! " P+"'% % ' % (! " -' +"'% ( 676 '-68" - ' 1"! *' +%% 6"8!1 ' !!- %(! " +'+" J"'%)+6' #1)+"' *%'& %'6 8K'-"1 -'+1 "%#% Pogorszenie: * ; +!+ ' !!)8!% 6"' Polepszenie: (% &!+% 6"'  6 + 6 TTTTT :1 "+) " $% &+' !'7( "(1 +%+'' +7#%) '( +"'"!% 6  "'+ E-. ,)<) / 1) ! )9 )> A"8 :!6'!!86%#%)+"'%'6 !6%#% "6%8'( *6%"' 7 "'7#% G"! >%'"' 1 !7&'' Pogorszenie: ! '% 6 Polepszenie: "8 @N:>   B % :1 "+ $% &% 6*' ! '7(I"(1 "'+ E-. E)<) / =)"6) )J1!)6"+8 A"*&  11 %( "%61"%%!+"' '( 6"'- ! 7( "% - +'*6!+ "-+"'+ '"' ! "%'(I"- #1+"'"%- '(I- "'7 Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 A>A  18 ++6! 0 ++6! J'6% '%' 0 ++6 "+ $% &)% "'+ ,-. C9, C15, C30, C200, DCCC)D6, D12 ) ,C) ECC )1)11)F1) 0!)>)?=)1)1+8 A&1)+"'%#+"!%)"8 9#%("'"%% ')"%% *  "%% *"' 1 ' 1- 8"6"6' 6' 8( ) +  %1 6 - #18!" 1+ ' % "'' -'+" '%67+% ! 6%")&61- 1+"  #1+ ' %+"#&  7-' 7&( "' %67+% #1#%%1 17H% %"'&% A' 8( +1 %"' 1 P &6 ")+"'%1'+1 "%"'' "''"' !&#1"!6')''#1 % 1 17H% % "'&% 6'6 %% &8-'6# %' &%"6 )+"% 6 (I) &1%6(I

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 18 Pogorszenie: :8 ' 6 * Polepszenie: 8+% 6"' 0A 68 68+ ! 16++1 6 + "+ $% &)"(1 %"''  "'! %! % " % 6  "'+ ,-. O)DM),C) C200,C1000 ) /) DE) ,C) ECC)ECC)DCCC 66)")1)+)B) 6! "'%#+"!%)6"1"%% '%! 6! '''! !) 8"6"6' 6' +%! 6% - '+1 &* 1 6' - 61" ! 1 !%1*6-"'H% " Facies hippocratica "( '6" * Pogorszenie: A+1+ ;' 8,<" Polepszenie: (% &!+% 6"' 9:A " ! 6!" " !" B8!#"'"%  !6 "+)' #) !"# $% &"' "'+ ,-. C9, DM),C) C200,DCCC) /) D12, ,C) ECC  "6)" ) ! )+") 0)?=)6"!)"6) Z 6"1"%% 8" "1 '%"''%67+% ! "'#% "%% !1%'6 8"+8 ! 7( %8-'+1*P+1*% '"8K'- "& "*- +%8#-"& #1 - 8 +" '"' +# -61 %(I-' "' % !#% -666'-1 " !-+1*% - 6%" "' ' P+ 1 %(I61 "%%!)'6%"''*!  + ! +8 '! "8%!)+#H "'% A' ) 1%6  6% +#"*- %7' )+1 "'''"%  #") !"' Pogorszenie: "' "'* 6+ % : ' Z ! Polepszenie: %1"8 ' +"'%67+% 6 #% 9AA  N 6?6 N" J" ("#' !!" ) ' Z8 "')'% "'+ <-. O)DM),C)ECC)DCCC) /) DE) ,C) ECC !+8))>)8) 1)6+8 B7 "' "'*+ % A' 17 ++ %"'+'-' +"'7 )6" "% %)+" A' ' !"'*#%+ %8-%'"61 +++7 + %- !+6 Z! ' %' 1 !1-' 16 -! ""%%  ! *'%-' "' ! *'% -'+# + 7 +"'! *'% Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 19 >0A 9> A>@  1  16816 ! 168 &"'%"'%6 !" ' ;8 $% &+7)% 6 !""'+ ,-. <) /) DE !)+6)>8)B" "+6' 8" G '"*'*)%''#1( %6 ) %% 6#"+G '18"'  + % * 7 +")+ -'+1  "'7 "-& -(I'+( -+1* 6 +8 '- 6%''"%  6%"'' %67+% !+1!1 1( - #1%) ' "8% Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 >:F:@ 16 " ! TTTTT B168 !"# $% & 1%"' "'+ ,-. Ø ) E) ,)<) / 8 )01)J1 )+ J "'*+ % 11 %( '% '' & ! 7"'#% ! "'' -+ ! - + "''+ +"' -+" %%- '+(I- ! ""%% ! *'%-' "' ! *'% -"& * +%- +%( *1 %%! 6 7&"8@ % 6%"''*P' &'!7'   ) #1%)'+" 6 ' Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 >F>F 1G B 6 = >" F "+)' )' # $% &)% 6*' 1 "'+ E-. Ø  8 "'%#+"!%)" !'% "'& 7""%1 -"6 - ' 87 & "+66- % ; 1!'-GG6" "!1!6 "! *8 Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 >>AB 11 + 11 ! 1"% 11 ' ) +6)"+ A+"%  !(%  $% & 1 "'+ E-. C9, C15, C30, C200, C1000, D6, D12, D30, ECC 8!)+8")F""+)0) 1)1) A8% 8" +"'' 7 %)%%% 16*)' !* +*- &6'6"*)"& **%' 1 *) G 6!'% !"'(% 6%6"76!-'+1 '6-+% -'+1 "6 P'' * '1 %"''8"+* 36 !4%"6 J1 %'7 - "1 ' #1! +"!  *! ) *! )%67+ *! ''#1 +'' 8"%#%"'+ !+6 #1G6!% '76!'"'8*% 6"* %! 6%"''*!  Pogorszenie: ; +!+! '' Polepszenie: (% &!+% 6"'

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 20 >>ABNAB 11 " ! '++1 6 >1 ' )  "'+"'6"' ! (%  $% &'* "'+ ''#10 O)DM),C)ECC)DCCC) /) DE) ,C) ECC 6)"))1+8 "'%#+"!%)8%)"8 Z "' 6"% -%'7 "'8-' "' 6"% %67+ *+"' ! '8'! 8 6% 6-%'!&+66! 7 "'%1'+1 "'1 J1 - #1 "!6'! 7( "%17H% % Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 >@ 1 " ! +81 G") ;''1 ( "#&8"' #%1)% ''#1( '1G"? 1&6%I1 "  "'+ <-/ C9, C15, C30, ECC)DCCC)D6, D12, D30, ECC )+ )")+6)B") 6)?=)@1)) 1+8 @"7& )&1 1' %''#1( "7& 7P6" '+1 "7& '% 6!)1"6%6!) + "% !"% *61!) 1!+" ! 616" *"'%1 !8*8) +8% 6"#%-+"'%1'+1 "7& ' 1! %'7 ! "'8 8*!) %! 61!)%67+ *!'76+! 7'' *MD C "- 6"'! 61-'"%% ') '+%) 1 %"&1 %'6%"''*! ' ! +1 11 %( % *' '*6" & Z6 &1)+%' &%"6 ! ' &1! "'8-' %%76"'  7&( +( )"* +1 >+"'''''#1 11' ( 8 8 +8"'8-11' 7&8) 18)%'"+8)'%" *%'1 8 +"G ''8 !%8-11' 6"'8) % ''#1( 1 6G1!6'8 Pogorszenie: ;'( " ; +1 Polepszenie: Z !+% 6"' Z 8' * >AB 1! 1! !?6! 1! !? 61 1 %  "'+ U-/ C15, ,C) C200, C1000, D12, D30, ECC ")")6)9"+8) 1)>)B!)6!)? !)@+)1 )+)1+8)Z 6"1"%%)+"'%#+"!%)#" Z 76 +8 '-+%1 +% ' - ' "' (% !( % ego;'" 6 - +#H +"'% 6% H#%-8" 1'8 !"8(I%'6 8 (1'%8- +"'%16 &6% (1'%8 1) 6 ''+" -%661 6! 7 ) * 6"( ' %1 !-61"%6 '% !' +"1 +%8#) ' "' " -'% 6 %! 7( 8(I#" (I%67+% +7 7I- 8%% 6#"-(% * 6'''%'  #% 8)%8'8 Pogorszenie: +& ' ! #% :++"' ' Z ! Polepszenie: (% &!+% 6"' B %' ! %' 

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 21 B: ! " ! "" '"! " B!!1 R %6+"6' %76"'( '16 86"!"+81"'+ ''#10 O)DM) C30, C200, DCCC) /) DE) ,C) ECC ")GG))")) B8)6!)8)8) ! )N1" 6"1"%% "'%&("16"'8# P+"'%'( %67+ *6"'(I-%"&1 %(I61 "%%!-%'"+ "%%-'+! - '(I-+" -6" 1' !+6! +8!6' +6 "+' ! '+ ' )'1%% '+6 !)'(I61"%%! 8"6"6' 6 !&(I%+"#& % ( # " 8 Pogorszenie: ;6%"'6% B' ; +!+! '' Polepszenie: :8(% &!+% 6"' BB@AB :@BAB ! " " ! "!!% "'+ M-/ ,)<) / !)0 A8% "'%1'+1 "6 -8'1)6#"! 6%"''17+"'' ! 7)%''#1( *-'+1 "'1 -8% "'1% A' +"& ++' ! +1#% Pogorszenie: "8 Polepszenie: @ "' +' +1#% (1 %67+ ' +"&  BB@AB :@AB ! " ! ;71! ;! '%#81 ) '% " * ! !!,CV !  "'+ M-. C9, DM),C)ECC)DCCC) DE) ,C) ECC 66)1)+)" =) J1 )>8)B"):86 A"*& )8% @ '( "*& --'(I 6 "+"'&!% -6!1 ' 6%"''*! !17 !+"'(! " * + ! 7 ' !!+6!-8" 'H' ! '( "*& "'%1 &6-' '6 '%''*8'1'+"& ) %67+ *''#1 *-"'7& % 16- '+1 "'1 %+"' "'!+) ! ""%% ! *'%-' "' ! *'% 8 1 Pogorszenie: Z ! Z ! % 16+ ; +!+! '' '! *' @' ,<" Polepszenie: 8+ BB@AB 0>@:AB !! !! !!" 6 ! !! !81" 81"! "'+ M-/ ,)<) /) DE),C)ECC) DCCC 11)! ")!)6) B! A8%) %%"%% &6' G 6*)+"& **%' 1 *- 1 ) 8'1-'1 (1'%"1-'+1 " "'"6 -'+1 "'1 Z+1 !6 - '+1 1 6-'6%"' '%'!)"8! 61!A' + 7 %( 78)   ' 6"#6 -' ' !%67+ *+! 7' +6! - #1"!6'"1 '- 8 1 - "1 )%67+ *%!+6%8K'8 Pogorszenie:

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 22 "8 Polepszenie: "8 : AB  !"+" ! " !" 61 ;8   "'%"'8% " ! 61 "  %8 ;') "'% "'+ <-. O) C15, C30, C200, DCCC)D6, D12, D30, ECC 81)9"+8))B)B') ?=)6"):86)6+8 "'%#+"!%)#" 8" 1 %!+1 &'( )! ' %"6( - +"' %" K6%% '% "'*6 1' -  + ')"'"& ) +8!%)6" 8 +" 8:' "' %( P' + % %#8 %( 1 6&%#8 ("#%%1 Z+1 &*-%"'' &* %6 ;% 6#"' 6%"''*! 1!%7' !-"#&-+"'' '%-*'* 7%+" 8"6"6' 6 ' "% % 6%6#"*('7(I  Pogorszenie: ;'"+ !% G '' A' '( Polepszenie: ' ' 0>@AB >; 8 >+8+8"% 11 ! 81 ! 61 6 !"# $% &)"(1 "'+ ,-. <) /) DE),C )")11)0)@+ 6"1"%% 6 + %%76"'-81 ' % ' ! "%! 3 %1 + 4- ' "' "6!'% -' "'+' '-+8'-8 'G" "  ! 7( -"%# #1"%6"# ' 1 Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 B@AB:A AB 6 6 6!1G"6! "! 6!'" "# "'6!"'+ U-/ C15, ,C) C200, C1000, D12, ,C) ECC 1)" =)8!) 1) 9"+8)+)?=)1):8 6)1+8 "'%#+"!%)8%)#" @ +"#%6"% -%'7 %67+ * + ' - 7'+"6" !) !16!- !( -%! 6-%67+% '+" +"'!  ' * &6-'+1 "-'+1 "'1 "'%1"!6' #16%#%- '+1 6%#%;% 6#"-%+" -&) &#6%6"+-"6-1 ' -+"'%-!'1 ) +7 7  6+8-' '6 '" +' >' "&1 % )16!6 1 % 1 7&-'  8*) 7 ! +"'1*  6 Pogorszenie: 9"* K ++"! % ;6"%% Polepszenie: +# 

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 23 B@AB A>FA:AB A:AB  6" 1G"6 6! "6 ! 7 "'6! ;6"*! ' + 7 "'6!  " "'+ U-/ /) DE !)66))6 A8% "'%1'+1 "'1 )'%' 1 ! G 6 ) 76) ** 7(1'-'+1 "'1 % +"' "'!+-8% "'1% Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 B>>F +  + ''! @% :'+"'6"' 7 !(%  2 *+'' ! Przeciwwskazania: Pozajelitowo nie stosowa potencji do D7 w przypadku nadwraliwoci na jad pszczeli. "'+ < -. C9, C15, C30, C200, C1000, D6, D12, D30, ECC)C200 tabl., C1000 tabl.  ")11)68)>8)1) :86)N+ (1'%) "'*+ %)"8 ) #" 11 %( +"'+! * %+&*1 +"''+''7P''"%   "'7#" 6 *'8-+1* * #1-%"H+1+' + '6% ' !8#%-6 *  %6"'! -8"6"6' 6 "+"  "% 7% "% '8 + !#'%)+) "' )6"'%)6"  6%% 6+@ "'7+% -'+1 + #%- 7'! KZ+1 8("%- &6 - '+1 "-+ Z+1 "-'+1 +78"'!'%"! *' -6" 1  #%8" "!6'"'%-"#&- "'7W - %#%)'1  %#% Pogorszenie: + "'"')'! 76+# 6 Polepszenie: Z ! Z ! @LAB + +! ! + + !"# $% &"'K "'+ ,-. E) ,)<) /) DE + )")=) )011) X 1 A"*&  Z6"'! +#%%" '! - "'7 +8' "% "%- "'7#" 6 +#" -% "'' %1(I"- '' ! 7( "%Z+1 &* 1 6-% 6 - 1+" )%+ 6 + '6 68! 6'%! 6% Pogorszenie: Z ! Polepszenie: "8 @B@:0AB 0L :@0>@:AB +! +!"+8 !!" 6 ! +!"G 81"%" "'+ M-/ <) / 66)"?)+ 6"1"%% B( -%6%"8%! 6-%! 6 +8' 6"1- +%( *1 %%! 6 7&"8-8" !"J'1+"& % 6#"!6%"''*"8%! 6 Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 24 :>:B@ "1 "1 "!"K "1 !"# $% &+ K"'  "'+ ,-. O)DM),C)ECC)DCCC) /) DE) ,C) ECC 11))0)J1 ) :!?) A8% J'1%67+ *68! 6++& 7 #&)1 "#6+'( 7 -' 8( % "1-' '+(1'%%"1-1" ' '+1 "'1 -8% "'1%'76 8 %%+"'% %! Pogorszenie: ;+' 1&* @' E,CC Polepszenie: "8 : B " " !6 " *"'& "8 "+)' )G" #)!" 2 *+ * "'+ < -. O)DM),C)ECC)DCCC) /) DE) ,C) ECC " ")")8 6"1"%%  *' ' !-' +% 7' 7 "#&8'7(  @ '( "*& -8 +6 @"%%67+% "1 %"''"''! '' !)"76% ! +"6' * 9"*'"% Pogorszenie: "8 Polepszenie: 1 ++ "#% :AB> >++ "6 ! >++"6 ! R+ % 7' 6" "+)' '8 $% &"'K "'+ E-. Ø ) E) ,)< 11+)" )+ A"8 @+ ! B'+ !1#1 "!6'A+"'%6"*' )+78"'%6) *'*%% 6#" 6%"' 76"+#%) %+" Pogorszenie: :8 Polepszenie:  +"'"!6H! :9AB B>>AB "! "6! " "!61 ' "'+ U-/ DM),C)ECC)DCCC) D12, ,C) ECC " 6"1"%%)+"'%#+"!% &+ K6% "'1"6! 6" !P %8' " '!-+6"'%1*- 3'% %"4"'!7' !%- #1%) ! "-'%"6%8"+-+"'%1'+1 "6 Z+1 &* 1 6B &&* #1+" % *"-'+1 *"Z+1 8"'*6 -+"'" 6 8"'*6 Pogorszenie: ;+ Polepszenie: "8 :9AB:AB " " ! >+ '6" " J! K+ 1 "'+ M-. C9, C15, C30, C200, C1000, D12, D30, ECC ! ")1!)+ )")91) 0)1)J1 )8)1) + )1+8 6"1"%%)"*& ) (1'% >'  H1 % ) !+1% -+ 7 '% *'' ' % !'(1 (-! " + 1 %(I61"%%!- +! 7 - "& K'-+6"'%1*Z%"6%) ! "8" '8"+-'+1 "6 - #1 "+"'+! *% "'' 11 %( "61"%%!Z+1 &* 1 6 61 "%%!-%'7 "'8-'76  7- 611"' 1%- %% 6"8!)+"'! *! 6*+ I%"' ! + '! )+"#&8"6"6' 6+&* 

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 25 +6"% 8)6#"* H1'' Pogorszenie: + ' +6"%  ' Polepszenie: Z ! Z ! :@>@0 >B " 61 " 618 J"+% % " 618 "+ $% &'7( "(1 ) "*' ! * "'+ E-. O)DM),C)ECC)DCCC) DE) ,C) ECC ")68)1) 1) 0!)1)+ J "'*+ %)" !'% ;&13 4P+ "%6 %6#" " ! *' - "! *' +%%"(1* 6 *-*+! *'% - '+(I-  #1+"%-'6"'! 8#%+%8- +%- #16 Z+1 1 6- ' 1!+" ! B' )'+1 +78"'!'%- +"& +78"'!'%Z+1 6"'- '+1 *"'"6"+6 1 !6"'-&1  ;+" )6"*' ++1 6 Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 : " " !6 J+1 #" " 6" $" %#" 6"%"+ ;')+"'% "' ?6P(% & '7( "*' ! *% " % 6  "'+ <-. C9, C15, C30, C200, C1000, D6, D12, D30, D200 )")+6)11+) 1)0!)0+")>8) >)@+):86)6+8)1 )1+8 A"*& )"8)#" "'%&1%1' "P+"'1' 8 ) '% 8 7 8)"7 8)'! && 8)"% 8) %'1 "' "%% 8-%1 +"'+ ' '"% ++" 8-+"' 6" 8'7 #%-+'+" 6%" 676 '8 +"6 *-6%" 676 % K%8:!6'!! 7( % 6%%- '6%(I6%#%) #1"!6'%67+6% ' % 1 )' ! +"'!7' -' %%76"'"' " '!Z+1 &-&1 Pogorszenie: 6 :8 ;6"'* ; 1I ' ! Polepszenie: ' 1&* :AB>AB " !" ! "' "# 61"  "'+ ''#1 C9, C15, C30, C200, C1000, D6, D12, D30, ECC ) !)" =) 8 )0+))8):86) N"6 6"1"%%)8%)+"'%# +"!%)#" B&6%I%+"'+%67+% 8"#  !1%'6 8"'*#% #% 8"6"6' %6P +# )"! %'"+ )+1* + * #1)+"' %67+ **;'6 %' 1 ! *'+8 ' 1 '-11 %( %67+ *"% 67+ *%'"+ -%8' " '!-  -'+(I)% '' " '!A'  6"8+*'' + !- %+"'(! " * +'1- &6-'+1 "'1 - 8% "'1%-6 ")"' 'K- ' 1"+66)%67+% !( !*!(1 ' - '+ +" ) 

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 26 8"+ !! ! -%6%%! 6- - &6&*-'+1 &* 1 6 - %"'&*-'+1 %*6" )"*')6#" 6%"''' + )6"8 & +" %7' +1 #"-%+" - ''-3'!1%4 Pogorszenie: ;+ Z ! (% &!+% 6"' A )"8)6 Polepszenie: 8) ++% 6"' B ' ! % B1 +"' #1&* :AB@ AB " " ! 6! Przeciwwskazania: Przy schorzeniach tarczycy nie stosowa bez porady lekarskiej "'+ M-/ C9, DM) C30, C200, DCCC)D6, D12, D30, ECC "))J1 )B" 6"1"%%)8% " +# 17-' + 1 %(I "'%1 &6'% 6*)"& ** %' 1 *-+% -'+1 '6"'%1 '+1 "'1 -'+1 + "'%& 1 &1 %'( '6%%+"'+"H1  Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 :AB:0L>>AB "!6 " !6" +811! " !6"" " #!")8 $% &+ K"' +"' "'% 7 ! 71 ( "'+ ,-. O) C15, ,C) C200, DCCC) D6, DE) ,C) ECC 1)11)!)")") 11))+ A8% &6'"& **%' 1 *-'+1 "  "6 '6%"''*! +1*! ) *! #1! - 8"+% *'+"'!7' 6"%8 +76-' %* 86 8"6"6' 6 +"& 8 %" +" )&%6*+  "%%  Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 F@ G F"1G6 '"  + ' ;'&% "#&8 ! G"1)+F"1 G6 )F"1G6 "'+ <-. O)DM),C)ECC)DCCC) /) DE) ,C) ECC ")")" =)B") 0+) "'%#+"!%)"8 Z+#&*%"% '+#:!81) ' %67+% %6' +"616 -1 8 6"'- 1%'7 "'8-'76'"' ! ( - 7 -8* % 61 :+'+1 ( 6 '"!* %"&1 %( * #1-6+"'@%"'' +' Pogorszenie: 6 ' Polepszenie: :8 A 

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 27 :ABA:@AB " "! J+6 ++1 6 " 618 "+) " $% &+ K"' "'+ ,-. /) DE) ,C 8 )+)?= 6"1"%%)+"'%#+"!% " %"&1 %(I)%''#1( 8- 8 6" -6" +" )+ 8G"' - % K' !%-' 1% 6 ' "8% #1%'%-%! 6 61"%%!-'+1 &* 1 6' #1! 1%! 8 1 Pogorszenie: 9(8 Z !+ Polepszenie: B 7%' ! %' :@AB A>FA:AB 6" " ! "'6"+ "'+ M-/<) /) DE) ,C 11 6"1"%%)')8% :''"' H" -' "' ! - 81 %'"%@"%)+1 * #1 %-! "-! ' A' 8( % 68-'+1 ! #%Z+1 6"'6 B' '% J"'! 7( -%1 8"6"'+ 1+6'!-"1 Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 A:AB0>@:AB "! "!!" 6 ! 81"'6 "'+ M-/ O)DM),C)ECC)DCCC) D12, ,C) ECC ")6! A"*& ) "'*+ % Z"'6% 1+% '"% '6% "!!611 !)%''#1( P 16 "- '(I%%6 ! "-+"'"6"% 7' ! - +% Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 A:AB0>@:AB :@AB  "! 6" !66"81""6! "!!" 6 ! 6"6! '6"81"'  "'+ M-/ <) /) DE ")8 J "'*+ % Z"'6% 1+% '"% '6% Aurum metallicum )%''1( P ! 7( ! -6" 1  #% Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 A:AB@ AB " " ! '6 "' %%' P ;+"'+8"'K 6"' 6%I ' +"1"  "'+ U-/ DM),C)ECC)DCCC) DE) ,C) ECC " A"*& ) "'*+ %)6"' Z"'6% 1+% '"% '6% Aurum metallicum )%''#1( P @' 8* &6A %1 " - "'1 %6 ")6%" 676 " 1  #%-! 7( ;1-8"' %7'#% 88 Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 28 A:ABB>>AB " "! Z6!61 ' +"'% "'+ U-/ C15, C30, ECC)C1000, D12, D30, ECC ")G)6)1G)91) J1 )>8)B")6!) ?=)8)1 )1+8 6"1"%%)8%) "*& )!7 "' "'*+ %) "8 97 +" -( ! # '9%6% ) (% " * #1%-+"'"% %- 6%" 'K!#'Z+1 + #% Z+1 '6-'"% 6(I- (  676 ' 3'"%4-6%" 676 -'  1B 7( ! -6" 1  #% @ "'!  6%"  *"-' *"- %76"6%Z+1 6%#%-"6"'-11 %( "!6' +%"&1 %P@ +%&) * *) 7 "1  6%!' % 6'  Pogorszenie: Z ! % 6"' * Polepszenie: (% &!+% 6"' NN = " ! @% '%'  :(1 +"% % "+ )' )!" # $% &)% 6*"(1 "'+ D-. C9, C15, ,C)ECC)DCCC) D6, DE) ,C) ECC G)+") )N1")Z =1 6"1"%% '(I-6%'"+ "%%-6 %66%- ++"' 6 8" Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 9  + 1116" + G1= 6 1 TTTTTTT " G" "+)' )!" # ;'* "'+ < -. <) /) DE 0))B"):8) 1) + "')1 !G6'  &6-'+1 "'1 -8"6"6' 6 %1 "(1'+''1'(I 6"'-8" %-6%" %7'#% 88A' 3"' 4! 7( -"!6'!- '+1 6%#% Pogorszenie: Z ! Polepszenie: + +6 +6 6 6" F !"# $% &"'K "'+ ,-. O)DM),C) C200,DCCC) /) DE) ,C) ECC  1)")91)0)>8) B")"):86 6"1"%%) (1'% 6 G )+6'-%"*'- '! -! ' "'81 -' "'  -8*%' 1 - ' ''' 7!'! 61!Z+1 " )  1-8*'+8'6 Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 :AB:@AB " "6"  " !" 6 ;71 " "'+ U-/ C15,C30, C200, C1000, D12, ,C) ECC ")")" )1)1 A"*& )&*)#" (I+"'' 7 K' P66 1 !G6''%" *!'+1 !! #% F ''"'!%' "' "'% % ' P' 6 %& 6" 7'-

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 29 G)) 1)1+8 8"6"6' 6 " 87 ' %' ) 6" 1' ) 6 H1 % %61 %A # 6"'8P !% G '')6%"  'K!#')! 6"' @6"'+1 ! #%)%" *)+"'%1 '+1 ! #%-+"'"61 !G6'-  &6'76*%' 1 *1"&#6 ( %"%6%" !676 J"'+"'+'+"' P'   #1) +"!"& 1! -' ' !"'+6 %&*-' )  &*'% Z "' &*%# 6"' 8 $% *6"'-%+"' 7-'!8' 6%"''*! !%7' !)+ ' !"' !"% !-6'' @ "'!  6%"  %7'#%88 Pogorszenie: ; 1I ' ! Polepszenie: "8 :AB0>@:AB "! " !!" 6 ! "6!" 6 81" " "'+ M-/ O)DM) C30, C200, C1000 ) /) DE) ,C) ECC ")" A1 !G6')"*&  @6" +"'%1'+1 ! #%'&! "'7 !-+"'"6! #%- &66"*  8% -8*% '876 - 6%" 676 - ( -"6"' 6%" 6"'6 Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 :AB@ AB " "6 6 " Przeciwwskazania: Nie stosowa bez porady lekarza w przypadku schorze tarczycy "'+ M-/ C9, C15, ,C)ECC)DCCC) /) D12, ,C) ECC "))1G) 1 A1 !G6' Z"'6% 1+% '"% '6% Barium carbonicum -+'6!6 7 %67+ *88"' 8P Z')%"H' % 67"'%* P +6%" "'#%6)8"' 6"' 8" #"8"#8%8- -'+1  ! #%-+"'"6%7'#%1 !G6'8 6%" 676 %"'' ( ! Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 >> @ 11 6"+ 11 ; 1' )+"' 1 "+)' )G" # $% &)"(1 + % 6  ' '"% "' "'+ E-. C9, C15, C30, C200, C1000, D6, D12, D30, ECC ) 1)+ )")91) 91)0+)0)>8) B)B")6"! 6'+1'"*'*)6"1"' %% "%%)676 ' 8" %67+ *%6% )1)6"P+ %"*'-6"'+1 %"'' #1! ) +1 !"'! %!''"%  !- #1 1%; 1 13' 748"6"6' 6P%"&1 %(I(% 6)8)!)6 "' %6"'*-%"&1 %(I #1)' + +*''6"8! %! -! ' ) 81 "'" -+'( "'' #1% 3"' !6 !4)1 %67+ * 1' *-''"% )" * 6%"' +1% 676 ' -"''"'H" - 67++ "' -''"%  + #%-"1 

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 30 "%6"# ' 1@ "'! %7'#%88 ' -6"'+1 ! #%-'+1 8 ("%9%6%6 "-%'!& "*& "% '% '!+1% !676 - +"'"% %)!#')  8"#% 9%6%)"'% #1%'6 8"'*#% ! 68P&*) 1 6)+78"'&# %) +78"'!'%)! #1%67+ *1 1' *@6" #1"!6'! 7( 6 %#% %"''%67+% !' "! +  %"&1 %( ' !+% 6"'-1%67+ * "1 '"%+1! #"'-"*+6) ' "* %)' !K' Pogorszenie: :8 6 ;6"'* 0 $% 6 Z ! Polepszenie: ; 7 6 ' >>: 11+ 11 6"6++1 6 6" "+)' $% &)"(1 ' "+ " % 6  "'+ E-.Ø ) ,)<) /),C ")")0!)1G)1) :86):6 #")"8 ;&1+"'%'6 !+"'1' %'1  "' "-1' )"'"'+"' *& ! 7( 8"6"6' 6' '" " ' %%76"'"' " '! @#1( "%6#%-"% -' - "%% ! ' 11 %( "!6' %6+"' *& "8:+'+1 #"P'" )'" "!-*'*%+" - +"''%"%-+"'% Pogorszenie: Z ! Polepszenie: "8 ::NA>9: "  " " =1" " "'%' " " "+)' Z8 ) !"# ;'""'  '7( "*8 ' ! * "'+ <-. C9, DM),C) C200,DCCC) D6, D12, ,C) ECC ')"!)81)8 ) 0")>)B)?=) ") 1 ;*6" Q+78"'&# %)" !'%) "8)#" #11%)% "7 %*6" ") +"!  *P1%*6" %-! &# %' !( ! ' ! &*-1"% - ! "%%"''%67+% !+1*8 #1#%% !'% +'% !' @#1 G '' !%-%'"+ ) ' "' %%76"'9'"%% '- +"'6 6:!6'!! 7( 6%#%- 1! -"6"6'!-%7' #"-%+"- 6"*' ++1 6 Pogorszenie: :8 ' 6 * Polepszenie: "8

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 31 BAAB A:AB  !  !6! 6" ! ! '!6%'6 '% "'+ U-/ <) /) DE 6)")11) )+) B)J")"6 "'%#+"!% Z+1 (1'% !6 ' * J"'% #1&*-6"1 +"'%1'+1 &*-6"'+1 &* 1 6)6#"! 6%"'' 1 " '!-% 6) 8* - 7 -%"'' &* %6 8"6"6' 6'%" +"!"'+#%68! 6+ 8+& Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 @:Y " 6" !66" " ! 6" ! " ! 6" !66" "6 A% '6" " % "'+ M-/ C9, DM) C30,ECC)DCCC) D6, D12, ,C) ECC 1)8!)J1 )>) B") 6)1+8 6"1"%%)8%)+"'%# +"!%) "'*+ %)#" A' "!17 %+"'+"' ! 7 % )+%% ' )%!1 )%1 1 % )' "#% &+'8(6  - ' ! *+"+"'+& ! 7#&- %"&1 %(I '' 8- 7*61%'!8!"')+" &" -'+1 !6 -+1( % -'+1  &* 1 6%"'' *)8**)''#1  ' Z+1 "#!'%8'%1 ! "*)8*!'-! !'%- %67+% " + "%A+%- ! *' 6-!16- #1"'#% 6%8#1"'& +1#%+"'8" 8 "#%%%76"'8 +"% %  7" - #"!( "+ "#% &+"' ! '81' 8- 6-6"*' - +"''%"%-%+"-'' Pogorszenie: "' 7% Polepszenie: %+"#&  @N = 1=6 6 >"! 6 >+" = 6 "8%  !6 "+)!"#) 6"1 8'"  "'+ <-. <) / !)!!)")0!) B)A6 J "'*+ %-#" A' +% 7' "#&8'7( " '!- '""8 P%'6 +"'! 6%+ * ' "*;'7 "'8- 7 -%6% #1 1%- %67+ *+' ! *'% ! ""%% ! *'% !*)"'+*"% * 8"6"6'P 6 ''#1 G 6%-"%%  ! 7'! *'%-+"& *)&#6% ' 1%+%;% 6#"%"'' 6%"' ! 7+78"'#%)"6"'%7' ! - 6"*' -+"'% Pogorszenie: * : Polepszenie: "8 :@BAB "! " ! "! "'+ M-.<) /) DE),C)ECC)DCCC 1G))F1)) 1) 6"1"%%)" 8%)#" Z+! -+" -' 6"8)''#1  +'+"' % % !( 8P' )  6('1*!''+1#%8'1

Synonimy Przepis wytwarzania (wg HAB) Kierunek dziaania Opis surowca Uywane potencje Charakterystyka objawów wyjciowego Leki-odpowiedniki Modalnoci * na indywidualne zamówienie Ordynujc leki homeopatyczne naley na recepcie um ieszcza adnotacj „Leki DHU” 32 Przeciwwskazania: Nadwraliwo na brom + +6'-8"+-8% "'1%@ "'7 "'6%" "'#%-%1"*' 11 %( 7*67+6%!+"'8' " '!+"'+ 7P &6)'+1 "6 68% ) ) #1%)"1 Pogorszenie: + ; +8+! '' 8 Polepszenie: !"'! :8 :L@ " " "6 "  "'67+%+ " 6 "+)' Z8 $% &"'K" "6 1   "'+ E-. C9, C15, C30, C200, C1000, D6, D12, D30, D200 + )11) ")F""+)J1 )?=): ):86 (1'%)8%)+"'%# +"!%)"8 @6"+"'+1)6#"!6%"''*67+ * !+6!P+%1 "6 *"*')8(I  (1'%8)'% 7'+" ) #1 *) +1+' +'  1*8!  7+) * #1%%1 ' " - '%"6%+"'8"88%*-'+1  +!#'%"' %8@6"'+1 "# 8%8P &6-'+1 68% - '+1 "'1 '+! 8) 1 '1-"'6 - G "+%Z+1 % 7% "% '8P+1" )8 '+1 + )'+1 "' )'+1 6"'% )'+1 6"'% ! ' 1* #1 &*-'+" '8!61!-'+1 %" 6 " '%-8"' %*6" @6"'+1 "'6%-' "' ! *'% ) " ! *' :!6'!6%#%)'+1 % 16%% Pogorszenie: J&"8 6 Polepszenie: A ' 1&* 1 6"  ')+#  AF@ G G G G" :+8 !+8 "+)G"#) ' # ;' "'#% #"8 "'+ U-/ DM),C) C200,DCCC) DE) ,C) ECC ")0)16)Z B7  "'*+ %)6"1 "%%)#" 1+ ' 1- *6  61 #%-' !% 7+""G *-!6"  - !+6 -"% + %Z "' "'% % ' -+#H !%6 +'% :+8"' #"-'6"'Z+1 'K 88+%"&1 %P " K) 16"1)' * 66% )%1!(1 * Pogorszenie: "8 Polepszenie: "8 A 6 1 "" G1" 6" G1" J"#1% 6 "'+ ,-. C9, C15, C30, C200, DCCC)D6, DE) ,C) ECC )")")91)J1!) A"*&  6'+1"P'+1 % "' )! 7( "%"' "' -' 1- 8"6"6' 6%67+% %6%8) ' ( *8 #1#%)6#"!&+"#%I