marcin

  • Dokumenty90
  • Odsłony22 250
  • Obserwuję11
  • Rozmiar dokumentów187.3 MB
  • Ilość pobrań4 660

Sparwozdanie SIP Obwodnica

Dodano: 14 miesiące temu
R E K L A M A

Informacje o dokumencie

Dodano: 14 miesiące temu
Rozmiar :247.3 KB
Rozszerzenie:pdf
Odsłony:15
Pobrania:0

Sparwozdanie SIP Obwodnica.pdf

marcin Sprawozdania

Komentarze i opinie (0)

Transkrypt ( 12 z dostępnych 12 stron)

Przedmiotem powyŜszego sprawozdania jest analiza trzech wariantów lokalizacji obwodnicy dla miasta Leguevin połoŜonego w południowozachodniej Francji w departamencie HauteGaronne . Wśród aspektów względem, których dokonana została a naliza moŜna wyróŜnić: 1.Formy pokrycia terenu w buforze 300 m od projekto wanej obwodnicy. 2.Analiza odległości zabudowy ze szczególnym nacisk iem na zabudowę mieszkalną. 3.Wpływ inwestycji na środowisko. 4.Warunki geotechniczne gruntu przeznaczonego pod i nwestycję drogową. KaŜdy z przeanalizowanych trzech wariantów oparty z ostał na drodze krajowej N124. KaŜdy z nich róŜni się nie tylko długością projektowanego c iągu komunikacyjnego omijającego śródmieście Leguevin, ale takŜe liczbą skrzyŜowań z innymi drogami, liczbą ewentualnych wiaduktów, powierzchnią zabudowy mieszkalnej połoŜo nej w bezpośrednim sąsiedztwie, powierzchnią lasów, uŜytków i innych. W celu dokład niejszej analizy zdecydowałem się sięgnąć do informacji o połoŜeniu, odległości, powierzchni, uŜyteczności ekonomicznej, społecznej obiektów pozostających w bezpośrednim lub pośrednim sąsiedztwie z planowaną trasą obwodową. Dokonując oceny efektywności konkretnego wariantu sugerowałem się nie tylko danymi liczbowymi, które realnie potwierdzają sytua cję, lecz takŜe przypuszczalnymi opiniami mieszkańców miejscowości Leguevin wraz z okolicą. Pokrycie terenu w buforach We wszystkich trzech przypadkach największą pod wzg lędem powierzchni są tereny z uprawami jednorocznymi, co wskazuje, Ŝe obszar pod przyszłą inwestycje ma charakter głównie rolniczy. Kolejną formą wykorzystywania te renu są obszary przemysłowe oraz handlowe, co w przyszłości moŜe pozytywnie wpłynąć na rozwój miasta i okolicy stwarzając nowe miejsca pracy bez konieczności ingerencji w ob szary mieszkalne. JeŜeli myślimy o charakterze zabudowy to dominującą formą na tym obs zarze jest zabudowa nieciągła, tereny częściowo zabudowane. Wśród pozostałych obszarów wy stępują takŜe: uŜytki zielone, obszary zalesione, które z jednej strony będą wyciszać hała s związany z ruchem kołowym, a z drugiej inwestycja ta wymusi wyrąb drzew znajdujących się w obszarze drogi. W tym aspekcie najlepszą ocenę uzyskał wariant C, k tóry charakteryzuję się największym udziałem w powierzchni całkowitej terenów rolnych6 9,7%, obszarów przemysłowych i handlowych10,5 %. a takŜe obszarów zalesionych na poziomie 6,8% powierzchni pod inwestycję. Wariant A otrzymał najniŜszą ocenę ze względu na na jwiększą powierzchnie spośród pozostałych wariantów obszarów częściowo zabudowany ch i zabudowy miejskiej w bliskim sąsiedztwie z projektowaną trasą. Dokładniejsze inf ormacje o formach pokrycia terenu zawarte są w poniŜszej tabeli. Moja ocena wariantów: A2 punkty B3 punkty C4 punkty Maksymalna ocena: 5 punktów. .

WIDOK 5 POKRYCIE TERENU W BUFORACH Wariant A Powierzchnia [m 2] Udzia procentowy wzgl ędem powierzchni ca kowitej [%] Uprawy jednoroczne 4185496,52 55,0 [%] Obszary cz ęściowo zamieszkane 682946,13 9,0 [%] Obszary przemys owe i handlowe 572296,75 7,5 [%] Zabudowa miejska 499592,21 6,6 [%] UŜytki zielone 497446,85 6,5 [%] ączna powierzchnia inwestycji: 7604170,37 100,00 Wariant B Uprawy jednoroczne 5283648,07 68,3 [%] Obszary przemys owe i handlowe 599921,11 7,7 [%] Obszary częściowo zamieszkane 411514,85 5,3 [%] Obszary zalesione 382789,74 4,9 [%] Zabudowa miejska 331200,74 4,3 [%] ączna powierzchnia inwestycji: 7740971,29 Wariant C Uprawy jednoroczne 5458165,43 69,7 [%] Obszary przemys owe i handlowe 821292,49 10,5 [%] Obszary zalesione 536382,49 6,8 [%] Obszary częściowo zamieszkane 416149,45 5,3 [%] U Ŝytki zielone 259571,34 3,3 [%] ączna powierzchnia inwestycji: 7836098,28 Analiza odległości zabudowy W tym aspekcie ocenie została poddana powierzchnia zabudowy ze szczególnym naciskiem na zabudowę mieszkalną oddaloną od miejsca inwestycji o określone wartości odległości. Zdecydowałem się na ograniczenie obszaru objętego a nalizą do odległości 2000 m od osi projektowanej trasy obwodowej, dzieląc ten teren na 4 obszary o następujących buforach: od 250 m do 750 m od 750 m do 1250 m od 1250 m do 1500 m

od 1500 m do 2000 m UwaŜam, Ŝe odległość 2000 m jest wystarczająca, by móc stwierdzić, Ŝe wpływ obecności obwodnicy(tj. hałas, drgania) jest słabo odczuwany przez osoby bezpośrednio zainteresowane. Oczywiście nie moŜna w tym przypadku zapomnieć o zm ianie lokalizacji zwiększonej koncentracji zanieczyszczeń związanych z ruchem koł owym na terenach, na których wcześniej problem ten nie występował w takim stopniu oraz o w szystkich ewentualnych następstwach dla środowiska przyrodniczego wynikających ze zwięk szonej działalności człowieka w ramach procesu inwestycyjnego i poinwestycyjnego. RównieŜ w tym przypadku wariant C uzyskał w mojej s ugestii najlepszą ocenę 5 punktów. W oparciu o informacje o powierzchni zabudowy w dan ym buforze wykonałem wykresy w celu wygodniejszego zinterpretowania powyŜszego problemu . Ostatni wariant charakteryzuję się wyraźnym, dominującym wzrostem powierzchni zabudowy w miarę oddalania się od inwestycji. W mniejszym stopniu zauwaŜalne jest to takŜe na wykre sie przestawiającym przypadek B, natomiast wariant A charakteryzuje się bliskim poło Ŝeniem obszarów zabudowanych z projektowana trasą, co w odniesieniu do trenów z za budową mieszkalną nie jest najlepszym rozwiązaniem. Moja ocena w ramach odległości zabudowy od inwestyc ji: A2 punkty B4 punkty C5 punktów Tabele i wykresy umieszczone poniŜej zawierają obsz erniejsze dane dotyczące tego problemu (tabelawidok nr 6). Wpływ na środowisko Ten aspekt podejmuje scharakteryzowanie wpływu inwe stycji drogowej na środowisko naturalne nie tylko w odniesieniu do gruntu, na któ rym projekt drogowym zostanie wykonany, ale takŜe terenów przyległych, a więc miasta Leguev in oraz jego okolic. Charakterystyka została sklasyfikowana za pomocą pi ęciu stopni intensywności wpływu: bardzo silny silny przeciętny słaby bardzo słaby Tabelawidok nr 7 zawiera dokładne informacje o pow ierzchni sklasyfikowanej do odpowiedniego stopnia wpływu oraz określa jej udzia ł procentowy względem całkowitej powierzchni uwzględnionej badaniem. W tym przypadku największą ocenę otrzymał wariant B , który cechuje się bardzo małą powierzchnią zdefiniowaną jako obszar bardzo silneg o, silnego i przeciętnego wpływu na środowisko naturalneobszar o bardzo małym wpływie na środowisko stanowi aŜ 88,6% powierzchni sklasyfikowanej. Trochę gorzej przedsta wia się wariant A, który dotychczas otrzymywał głównie najniŜsze oceny, zaś wariant C o kazał się w tej kwestii najsłabszy obszar o najsłabszym wpływie jest na poziomie 39% w zględem powierzchni całkowitej Moja ocena: A4 punkty B5 punktów C2 punkty.

0,0 1000000,0 2000000,0 3000000,0 4000000,0 5000000,0 Powierzchnia zabudowy [m2] 250-750 750-1250 1250- 15001500- 2000 przedzia y odleg o ści [m] Odleg o ść inwestycji od zabudowy - wariant B wariant B odleg o ść 0,0 1000000,0 2000000,0 3000000,0 4000000,0 5000000,0 6000000,0 7000000,0 8000000,0 Powierzchnia zabudowy [m2] 250-750 750-1250 1250- 15001500- 2000 przedzia y odleg o ści [m] Odleg o ść inwestycji od zabudowy - wariant C wariant C odleg ość 0,0 1000000,0 2000000,0 3000000,0 4000000,0 5000000,0 Powierzchnia zabudowy [m2] 250-750 750-1250 1250- 15001500- 2000 przedzia y odleg o ści [m] Odleg o ść inwestycji od zabudowy - wariant A wariant A odleg o ść

WIDOK 6 ANALIZA ODLEG ŚCI ZABUDOWY Wariant A Powierzchnia zabudowy wyra Ŝona w [m 2] po o Ŝna w okre ślonych odleg o ściach od inwestycji od 250 m do 750 m 3963320,17 [m2] od 750 m do 1250 m 4956431,22 [m2] od 1250 m do 1500 m 3560163,95 [m2] od 1500 m do 2000 m 4130854,23 [m2] Wariant B od 250 m do 750 m 3146614,89 [m2] od 750 m do 1250 m 3945698,63 [m2] od 1250 m do 1500 m 3481345,14 [m2] od 1500 m do 2000 m 4793119,86 [m2] Wariant C od 250 m do 750 m 1441988,27 [m2] od 750 m do 1250 m 3831266,98 [m2] od 1250 m do 1500 m 4353765,27 [m2] od 1500 m do 2000 m 7279342,86 [m2]

WIDOK 7 WP YW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO Wariant A Powierzchnia [m 2] Udzia procentowy wzgl ędem pow.ca kowitej bardzo silny 9782400,4 7,3 [%] silny 10528000,5 7,8 [%] przeci ętny 20075200,0 14,9 [%] s aby 33193600,9 24,6 [%] bardzo s aby 61316800,2 45,5 [%] ca kowita powierzchnia 134896002,0 Wariant B bardzo silny 12966355,3 2,0 [%] silny 10846350,1 1,7 [%] przeci ętny 25150303,9 3,9 [%] s aby 25427158,9 3,9 [%] bardzo s aby 577779128,8 88,6 [%] ca kowita powierzchnia 652169296,8 Wariant C bardzo silny 13412800,3 10,2 [%] silny 14262400,1 10,9 [%] przeci ętny 24904000,2 19,0 [%] s aby 27371200,9 20,9 [%] bardzo s aby 51153600,8 39,0 [%] ca kowita powierzchnia 131104002,3 W p yw inwestycji na środowisko - wariant A 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 bardzo silny silny przeci ętny s aby bardzo s aby stopie ń wp ywuudzia procentowy wzgl ędem pow. ca kowitej

W p yw inwestycji na środowisko - wariant B 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 bardzo silny silny przeci ętny s aby bardzo s aby stopie ń wp ywu udzia procentowy wzgl ędem pow. ca kowitej W p yw inwestycji na środowisko - wariant C 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 bardzosilny silny przeci ętny s aby bardzo s aby stopie ń wp ywuudzia procentowy wzgl ędem pow. ca kowitej Warunki geotechniczne W tej części badania efektywności lokalizacji obwod nicy uwzględniono moŜliwości, jakie wynikają z fizycznych właściwości gruntu stanowiące go podłoŜe pod przyszłą inwestycje. Kryteria, pod jakimi została przeprowadzona analiza to m. in: rodzaj gleb spadek podłoŜa

oraz ocena wpływu na inwestycję wynikająca z występowania spadków terenu, czyli zdefiniowanie intensywności ograniczeń terenowych. Konkretny rodzaj gleb ma bardzo waŜne znaczenie w d oborze technologii realizacji inwestycji, a jej właściwe wybranie warunkuje odpowiednio szybk ie wykonanie budowy oraz bezpieczeństwo osób bezpośrednio korzystających z n owej infrastruktury. W obszarze wszystkich wariantów dominują głównie gliny i osypi ska, które nie naleŜą do gruntów charakteryzujących się wysokim poziomem stabilności . Gliny w warunkach o względniej małej wilgotności podłoŜa cechuje wysoki poziom nośności (warunkując w ten sposób stabilność budowli), która spada w miarę wzrostu wilgotności, co jest niewątpliwym utrudnieniem. Występowanie spadków terenu podobnie jak w przypadk u gleb równieŜ ma istotne znaczenie podczas projektowania inwestycji, nie tylko tych dr ogowych. Ich obecność moŜe wymusić na projektantach wykorzystanie innych technologii oraz materiałów do budowy niŜ w przypadku obszarów o płaskim charakterze powierzchni. Taka sy tuacja moŜe być źródłem wydłuŜenia czasu budowy oraz zwiększenia jej kosztów, co jest cechą niepoŜądaną. Spadki podłoŜa w rejonie miasta Leguevin zawierają się głównie w przedziale od 4% do max. 30% i występują głównie w miejscach osypisk. Najwię ksze spadki gruntu moŜna zaobserwować na zachód od Leguevin w pobliŜu planowanego skrzyŜo wania drogi numer N124 z obwodnicą dochodzą one do wartości sięgających nawet 30%. Rów nieŜ w okolicy wschodniego skrzyŜowania drogi N124 z projektowaną trasą występ uję obszar o większym nasileniu nierówności terenowych. W pozostałych częściach trzech wariantów zauwaŜalny jest podobny poziom występowania spadku terenu. PoniŜsza tabela zawiera informacje o intensywności ograniczeń w postaci pól powierzchni oraz i udziału procentowego względem po wierzchni całkowitej. Warunki pod tym względem we wszystkich trzech przyp adkach są bardzo do siebie zbliŜone, ale najlepsze warunki geotechniczne posiada wariant B, który ma największy spośród pozostałych konkurentów odsetek powierzchni z lekki mi ograniczeniamiwynoszą one około 25,7% ogółu powierzchni. RównieŜ ten wariant ma naj mniejszą powierzchnie, która cechuje się duŜymi ograniczeniamiwynosi ona około 10,4%. Najsł abiej pod tym względem prezentuje się wariant C, który utrzymał powierzchnie z duŜym ogra niczeniem na poziomie blisko 14,8% powierzchni całkowitej uwzględnionej w analizie. Ty lko nie wiele lepszy od wariantu C jest przypadek A, który niewielką przewagą wyprzedził sw ojego konkurenta. W celu właściwej oceny wariantów w aspekcie warunkó w geotechnicznych posłuŜyłem się zwagowaniem wartości liczbowych wyraŜających udział procentowy pow. względem pow. całkowitej. I tak dla argumentu „duŜe ograniczenia” przyznałem wagę: 0,4; dla argumentu „przeciętne ograniczenia” wagę: 0,7 zaś dla „lekkie ograniczenia” wagę równą jedności. W wyniku zwagowania otrzymałem wartości: wariant A72 ,53; wariant B74,60; wariant C72,16. Moja ocena: A4 punkty B5 punkty C3 punkty

WIDOK 8 WARUNKI GEOTECHNICZNE Ograniczenie ze względu na nachylenie terenu Wariant A Powierzchnia [m2] Udzia procentowy wzgl ędem pow.ca kowitej Punkty [po zwagowaniu] du Ŝe ograniczenia 166108,9 10,8 [%] 4,30 przeci ętne ograniczenia 1081483,1 70,1 [%] 49,04 lekkie ograniczenia 296231,5 19,2 [%] 19,19 ca kowita pow. z ograniczeniami 1543823,5 72,53 Wariant B du Ŝe ograniczenia 127088,6 10,4 [%] 4,16 przeci ętne ograniczenia 781802,4 63,9 [%] 44,73 lekkie ograniczenia 314524,5 25,7 [%] 25,71 ca kowita pow. z ograniczeniami 1223415,5 74,60 Wariant C du Ŝe ograniczenia 199677,4 14,8 [%] 5,90 przeci ętne ograniczenia 856384,6 63,3 [%] 44,30 lekkie ograniczenia 297271,4 22,0 [%] 21,97 ca kowita pow. z ograniczeniami 1353333,4 72,16 Podsumowanie Ostateczną ocenę otrzymałem z sumowania ocen z pośr ednich etapów analizy. Maksymalna liczba punktów, jaka była moŜliwa do uzyskania wyno si 20. Wariant lokalizacyjny A ostatecznie otrzymał 12 pun któw, co stanowi 60% maksymalnej liczby punktów i plasuje go na miejscu trzecim. Wariant C, który otrzymał w ostatecznym rozrachunku 14 punktów70% całości, znalazł się na miejscu drugim pod względem efektywności lokaliz acyjnej, natomiast największą, ale nie maksymalną ocenę otrzymał wariant B. Ostatecznie pr zypadek ten otrzymał łącznie 17 punktów, co stanowi 85% liczby wszystkich punktów d o zdobycia.

Moja osobista ocena pokrywa się z wyŜej wymienioną opartą na analizie liczbowej. Wariant B, który znajduje się między przypadkiem A i C jest w pewnym stopniu wyśrodkowaniem cech obu tych wariantów. Posiada on najbardziej zbliŜone cec hy do najlepszych prezentowanych przez pozostałe dwie opcje. Niestety mimo analizy cech w kontekście wad i zalet nie moŜliwym jest otrzymanie produktu, który będzie składał się wyłąc znie z samych zalet, będąc pozbawionym wszystkich wad. KaŜdy z interpretowanych wariantów posiada zalety i wady równieŜ, ten, który okazał się najlepszy, ale naszym celem jest m oŜliwe największe ich zniwelowanie i zrównowaŜenie z zaletami.

Wydział Geodezji i Kartografii Wydział Geodezji i Kartografii Wydział Geodezji i Kartografii Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Politechnika WarszawskaPolitechnika Warszawska Politechnika Warszawska Sprawozdanie nr 1 Analiza lokalizacji obwodnicy dla miasta Leguevin Adam Miksa Grupa 2 A Piątek 1012 Semestr VI Rok akademicki 2009/2010