marcin

  • Dokumenty95
  • Odsłony56 368
  • Obserwuję27
  • Rozmiar dokumentów194.0 MB
  • Ilość pobrań9 304

Sparwozdanie SIP Obwodnica

Dodano: 3 lata temu
R E K L A M A

Informacje o dokumencie

Dodano: 3 lata temu
Rozmiar :247.3 KB
Rozszerzenie:pdf

Sparwozdanie SIP Obwodnica.pdf

marcin Sprawozdania
Użytkownik marcin wgrał ten materiał 3 lata temu. Od tego czasu zobaczyło go już 28 osób, 0 z nich pobrało dokument.

Komentarze i opinie (0)

Transkrypt ( 12 z dostępnych 12 stron)

Przedmiotem powyŜszego sprawozdania jest analiza trzech wariantów lokalizacji obwodnicy dla miasta Leguevin połoŜonego w południowo-zachodniej Francji w departamencie Haute-Garonne. Wśród aspektów względem, których dokonana została analiza moŜna wyróŜnić: 1.Formy pokrycia terenu w buforze 300 m od projektowanej obwodnicy. 2.Analiza odległości zabudowy ze szczególnym naciskiem na zabudowę mieszkalną. 3.Wpływ inwestycji na środowisko. 4.Warunki geotechniczne gruntu przeznaczonego pod inwestycję drogową. KaŜdy z przeanalizowanych trzech wariantów oparty został na drodze krajowej N124. KaŜdy z nich róŜni się nie tylko długością projektowanego ciągu komunikacyjnego omijającego śródmieście Leguevin, ale takŜe liczbą skrzyŜowań z innymi drogami, liczbą ewentualnych wiaduktów, powierzchnią zabudowy mieszkalnej połoŜonej w bezpośrednim sąsiedztwie, powierzchnią lasów, uŜytków i innych. W celu dokładniejszej analizy zdecydowałem się sięgnąć do informacji o połoŜeniu, odległości, powierzchni, uŜyteczności ekonomicznej, społecznej obiektów pozostających w bezpośrednim lub pośrednim sąsiedztwie z planowaną trasą obwodową. Dokonując oceny efektywności konkretnego wariantu sugerowałem się nie tylko danymi liczbowymi, które realnie potwierdzają sytuację, lecz takŜe przypuszczalnymi opiniami mieszkańców miejscowości Leguevin wraz z okolicą. Pokrycie terenu w buforach We wszystkich trzech przypadkach największą pod względem powierzchni są tereny z uprawami jednorocznymi, co wskazuje, Ŝe obszar pod przyszłą inwestycje ma charakter głównie rolniczy. Kolejną formą wykorzystywania terenu są obszary przemysłowe oraz handlowe, co w przyszłości moŜe pozytywnie wpłynąć na rozwój miasta i okolicy stwarzając nowe miejsca pracy bez konieczności ingerencji w obszary mieszkalne. JeŜeli myślimy o charakterze zabudowy to dominującą formą na tym obszarze jest zabudowa nieciągła, tereny częściowo zabudowane. Wśród pozostałych obszarów występują takŜe: uŜytki zielone, obszary zalesione, które z jednej strony będą wyciszać hałas związany z ruchem kołowym, a z drugiej inwestycja ta wymusi wyrąb drzew znajdujących się w obszarze drogi. W tym aspekcie najlepszą ocenę uzyskał wariant C, który charakteryzuję się największym udziałem w powierzchni całkowitej terenów rolnych-69,7%, obszarów przemysłowych i handlowych-10,5 %. a takŜe obszarów zalesionych na poziomie 6,8% powierzchni pod inwestycję. Wariant A otrzymał najniŜszą ocenę ze względu na największą powierzchnie spośród pozostałych wariantów obszarów częściowo zabudowanych i zabudowy miejskiej w bliskim sąsiedztwie z projektowaną trasą. Dokładniejsze informacje o formach pokrycia terenu zawarte są w poniŜszej tabeli. Moja ocena wariantów: A-2 punkty B-3 punkty C-4 punkty Maksymalna ocena: 5 punktów. .

WIDOK 5 POKRYCIE TERENU W BUFORACH Wariant A Powierzchnia [m2 ] Udział procentowy względem powierzchni całkowitej [%] Uprawy jednoroczne 4185496,52 55,0 [%] Obszary częściowo zamieszkane 682946,13 9,0 [%] Obszary przemysłowe i handlowe 572296,75 7,5 [%] Zabudowa miejska 499592,21 6,6 [%] UŜytki zielone 497446,85 6,5 [%] Łączna powierzchnia inwestycji: 7604170,37 100,00 Wariant B Uprawy jednoroczne 5283648,07 68,3 [%] Obszary przemysłowe i handlowe 599921,11 7,7 [%] Obszary częściowo zamieszkane 411514,85 5,3 [%] Obszary zalesione 382789,74 4,9 [%] Zabudowa miejska 331200,74 4,3 [%] Łączna powierzchnia inwestycji: 7740971,29 Wariant C Uprawy jednoroczne 5458165,43 69,7 [%] Obszary przemysłowe i handlowe 821292,49 10,5 [%] Obszary zalesione 536382,49 6,8 [%] Obszary częściowo zamieszkane 416149,45 5,3 [%] UŜytki zielone 259571,34 3,3 [%] Łączna powierzchnia inwestycji: 7836098,28 Analiza odległości zabudowy W tym aspekcie ocenie została poddana powierzchnia zabudowy ze szczególnym naciskiem na zabudowę mieszkalną oddaloną od miejsca inwestycji o określone wartości odległości. Zdecydowałem się na ograniczenie obszaru objętego analizą do odległości 2000 m od osi projektowanej trasy obwodowej, dzieląc ten teren na 4 obszary o następujących buforach: -od 250 m do 750 m -od 750 m do 1250 m -od 1250 m do 1500 m

-od 1500 m do 2000 m UwaŜam, Ŝe odległość 2000 m jest wystarczająca, by móc stwierdzić, Ŝe wpływ obecności obwodnicy(tj. hałas, drgania) jest słabo odczuwany przez osoby bezpośrednio zainteresowane. Oczywiście nie moŜna w tym przypadku zapomnieć o zmianie lokalizacji zwiększonej koncentracji zanieczyszczeń związanych z ruchem kołowym na terenach, na których wcześniej problem ten nie występował w takim stopniu oraz o wszystkich ewentualnych następstwach dla środowiska przyrodniczego wynikających ze zwiększonej działalności człowieka w ramach procesu inwestycyjnego i poinwestycyjnego. RównieŜ w tym przypadku wariant C uzyskał w mojej sugestii najlepszą ocenę -5 punktów. W oparciu o informacje o powierzchni zabudowy w danym buforze wykonałem wykresy w celu wygodniejszego zinterpretowania powyŜszego problemu. Ostatni wariant charakteryzuję się wyraźnym, dominującym wzrostem powierzchni zabudowy w miarę oddalania się od inwestycji. W mniejszym stopniu zauwaŜalne jest to takŜe na wykresie przestawiającym przypadek B, natomiast wariant A charakteryzuje się bliskim połoŜeniem obszarów zabudowanych z projektowana trasą, co w odniesieniu do trenów z zabudową mieszkalną nie jest najlepszym rozwiązaniem. Moja ocena w ramach odległości zabudowy od inwestycji: A-2 punkty B-4 punkty C-5 punktów Tabele i wykresy umieszczone poniŜej zawierają obszerniejsze dane dotyczące tego problemu (tabela-widok nr 6). Wpływ na środowisko Ten aspekt podejmuje scharakteryzowanie wpływu inwestycji drogowej na środowisko naturalne nie tylko w odniesieniu do gruntu, na którym projekt drogowym zostanie wykonany, ale takŜe terenów przyległych, a więc miasta Leguevin oraz jego okolic. Charakterystyka została sklasyfikowana za pomocą pięciu stopni intensywności wpływu: -bardzo silny -silny -przeciętny -słaby -bardzo słaby Tabela-widok nr 7 zawiera dokładne informacje o powierzchni sklasyfikowanej do odpowiedniego stopnia wpływu oraz określa jej udział procentowy względem całkowitej powierzchni uwzględnionej badaniem. W tym przypadku największą ocenę otrzymał wariant B, który cechuje się bardzo małą powierzchnią zdefiniowaną jako obszar bardzo silnego, silnego i przeciętnego wpływu na środowisko naturalne-obszar o bardzo małym wpływie na środowisko stanowi aŜ 88,6% powierzchni sklasyfikowanej. Trochę gorzej przedstawia się wariant A, który dotychczas otrzymywał głównie najniŜsze oceny, zaś wariant C okazał się w tej kwestii najsłabszy- obszar o najsłabszym wpływie jest na poziomie 39% względem powierzchni całkowitej Moja ocena: A-4 punkty B-5 punktów C-2 punkty.

0,0 1000000,0 2000000,0 3000000,0 4000000,0 5000000,0 Powierzchnia zabudowy[m2] 250-750 750-1250 1250- 1500 1500- 2000 przedziały odległości [m] Odległość inwestycji od zabudowy - wariant B wariant B odległość 0,0 1000000,0 2000000,0 3000000,0 4000000,0 5000000,0 6000000,0 7000000,0 8000000,0 Powierzchnia zabudowy[m2] 250-750 750-1250 1250- 1500 1500- 2000 przedziały odległości [m] Odległość inwestycji od zabudowy - wariant C wariant C odległość 0,0 1000000,0 2000000,0 3000000,0 4000000,0 5000000,0 Powierzchnia zabudowy[m2] 250-750 750-1250 1250- 1500 1500- 2000 przedziały odległości [m] Odległość inwestycji od zabudowy - wariant A wariant A odległość

WIDOK 6 ANALIZA ODLEGŁŚCI ZABUDOWY Wariant A Powierzchnia zabudowy wyraŜona w [m 2 ] połoŜna w określonych odległościach od inwestycji od 250 m do 750 m 3963320,17 [m 2 ] od 750 m do 1250 m 4956431,22 [m2 ] od 1250 m do 1500 m 3560163,95 [m2 ] od 1500 m do 2000 m 4130854,23 [m2 ] Wariant B od 250 m do 750 m 3146614,89 [m 2 ] od 750 m do 1250 m 3945698,63 [m 2 ] od 1250 m do 1500 m 3481345,14 [m 2 ] od 1500 m do 2000 m 4793119,86 [m2 ] Wariant C od 250 m do 750 m 1441988,27 [m2 ] od 750 m do 1250 m 3831266,98 [m 2 ] od 1250 m do 1500 m 4353765,27 [m 2 ] od 1500 m do 2000 m 7279342,86 [m 2 ]

WIDOK 7 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO Wariant A Powierzchnia [m 2 ] Udział procentowy względem pow.całkowitej bardzo silny 9782400,4 7,3 [%] silny 10528000,5 7,8 [%] przeciętny 20075200,0 14,9 [%] słaby 33193600,9 24,6 [%] bardzo słaby 61316800,2 45,5 [%] całkowita powierzchnia 134896002,0 Wariant B bardzo silny 12966355,3 2,0 [%] silny 10846350,1 1,7 [%] przeciętny 25150303,9 3,9 [%] słaby 25427158,9 3,9 [%] bardzo słaby 577779128,8 88,6 [%] całkowita powierzchnia 652169296,8 Wariant C bardzo silny 13412800,3 10,2 [%] silny 14262400,1 10,9 [%] przeciętny 24904000,2 19,0 [%] słaby 27371200,9 20,9 [%] bardzo słaby 51153600,8 39,0 [%] całkowita powierzchnia 131104002,3 Wpływ inwestycji na środowisko - wariant A 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 bardzo silny silny przeciętny słaby bardzo słaby stopień wpływu udziałprocentowywzględem pow.całkowitej

Wpływ inwestycji na środowisko - wariant B 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 bardzo silny silny przeciętny słaby bardzo słaby stopień wpływu udziałprocentowywzględempow. całkowitej Wpływ inwestycji na środowisko - wariant C 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 bardzo silny silny przeciętny słaby bardzo słaby stopień wpływu udziałprocentowy względempow.całkowitej Warunki geotechniczne W tej części badania efektywności lokalizacji obwodnicy uwzględniono moŜliwości, jakie wynikają z fizycznych właściwości gruntu stanowiącego podłoŜe pod przyszłą inwestycje. Kryteria, pod jakimi została przeprowadzona analiza to m. in: -rodzaj gleb -spadek podłoŜa

-oraz ocena wpływu na inwestycję wynikająca z występowania spadków terenu, czyli zdefiniowanie intensywności ograniczeń terenowych. Konkretny rodzaj gleb ma bardzo waŜne znaczenie w doborze technologii realizacji inwestycji, a jej właściwe wybranie warunkuje odpowiednio szybkie wykonanie budowy oraz bezpieczeństwo osób bezpośrednio korzystających z nowej infrastruktury. W obszarze wszystkich wariantów dominują głównie gliny i osypiska, które nie naleŜą do gruntów charakteryzujących się wysokim poziomem stabilności. Gliny w warunkach o względniej małej wilgotności podłoŜa cechuje wysoki poziom nośności (warunkując w ten sposób stabilność budowli), która spada w miarę wzrostu wilgotności, co jest niewątpliwym utrudnieniem. Występowanie spadków terenu podobnie jak w przypadku gleb równieŜ ma istotne znaczenie podczas projektowania inwestycji, nie tylko tych drogowych. Ich obecność moŜe wymusić na projektantach wykorzystanie innych technologii oraz materiałów do budowy niŜ w przypadku obszarów o płaskim charakterze powierzchni. Taka sytuacja moŜe być źródłem wydłuŜenia czasu budowy oraz zwiększenia jej kosztów, co jest cechą niepoŜądaną. Spadki podłoŜa w rejonie miasta Leguevin zawierają się głównie w przedziale od 4% do max. 30% i występują głównie w miejscach osypisk. Największe spadki gruntu moŜna zaobserwować na zachód od Leguevin w pobliŜu planowanego skrzyŜowania drogi numer N124 z obwodnicą- dochodzą one do wartości sięgających nawet 30%. RównieŜ w okolicy wschodniego skrzyŜowania drogi N124 z projektowaną trasą występuję obszar o większym nasileniu nierówności terenowych. W pozostałych częściach trzech wariantów zauwaŜalny jest podobny poziom występowania spadku terenu. PoniŜsza tabela zawiera informacje o intensywności ograniczeń w postaci pól powierzchni oraz i udziału procentowego względem powierzchni całkowitej. Warunki pod tym względem we wszystkich trzech przypadkach są bardzo do siebie zbliŜone, ale najlepsze warunki geotechniczne posiada wariant B, który ma największy spośród pozostałych konkurentów odsetek powierzchni z lekkimi ograniczeniami-wynoszą one około 25,7% ogółu powierzchni. RównieŜ ten wariant ma najmniejszą powierzchnie, która cechuje się duŜymi ograniczeniami-wynosi ona około 10,4%. Najsłabiej pod tym względem prezentuje się wariant C, który utrzymał powierzchnie z duŜym ograniczeniem na poziomie blisko 14,8% powierzchni całkowitej uwzględnionej w analizie. Tylko nie wiele lepszy od wariantu C jest przypadek A, który niewielką przewagą wyprzedził swojego konkurenta. W celu właściwej oceny wariantów w aspekcie warunków geotechnicznych posłuŜyłem się zwagowaniem wartości liczbowych wyraŜających udział procentowy pow. względem pow. całkowitej. I tak dla argumentu „duŜe ograniczenia” przyznałem wagę: 0,4; dla argumentu „przeciętne ograniczenia” wagę: 0,7 zaś dla „lekkie ograniczenia” wagę równą jedności. W wyniku zwagowania otrzymałem wartości: wariant A-72,53; wariant B-74,60; wariant C-72,16. Moja ocena: A-4 punkty B-5 punkty C-3 punkty

WIDOK 8 WARUNKI GEOTECHNICZNE Ograniczenie ze względu na nachylenie terenu Wariant A Powierzchnia [m2 ] Udział procentowy względem pow.całkowitej Punkty [po zwagowaniu] duŜe ograniczenia 166108,9 10,8 [%] 4,30 przeciętne ograniczenia 1081483,1 70,1 [%] 49,04 lekkie ograniczenia 296231,5 19,2 [%] 19,19 całkowita pow. z ograniczeniami 1543823,5 72,53 Wariant B duŜe ograniczenia 127088,6 10,4 [%] 4,16 przeciętne ograniczenia 781802,4 63,9 [%] 44,73 lekkie ograniczenia 314524,5 25,7 [%] 25,71 całkowita pow. z ograniczeniami 1223415,5 74,60 Wariant C duŜe ograniczenia 199677,4 14,8 [%] 5,90 przeciętne ograniczenia 856384,6 63,3 [%] 44,30 lekkie ograniczenia 297271,4 22,0 [%] 21,97 całkowita pow. z ograniczeniami 1353333,4 72,16 Podsumowanie Ostateczną ocenę otrzymałem z sumowania ocen z pośrednich etapów analizy. Maksymalna liczba punktów, jaka była moŜliwa do uzyskania wynosi 20. Wariant lokalizacyjny A ostatecznie otrzymał 12 punktów, co stanowi 60% maksymalnej liczby punktów i plasuje go na miejscu trzecim. Wariant C, który otrzymał w ostatecznym rozrachunku 14 punktów-70% całości, znalazł się na miejscu drugim pod względem efektywności lokalizacyjnej, natomiast największą, ale nie maksymalną ocenę otrzymał wariant B. Ostatecznie przypadek ten otrzymał łącznie 17 punktów, co stanowi 85% liczby wszystkich punktów do zdobycia.

Moja osobista ocena pokrywa się z wyŜej wymienioną opartą na analizie liczbowej. Wariant B, który znajduje się między przypadkiem A i C jest w pewnym stopniu wyśrodkowaniem cech obu tych wariantów. Posiada on najbardziej zbliŜone cechy do najlepszych prezentowanych przez pozostałe dwie opcje. Niestety mimo analizy cech w kontekście wad i zalet nie moŜliwym jest otrzymanie produktu, który będzie składał się wyłącznie z samych zalet, będąc pozbawionym wszystkich wad. KaŜdy z interpretowanych wariantów posiada zalety i wady równieŜ, ten, który okazał się najlepszy, ale naszym celem jest moŜliwe największe ich zniwelowanie i zrównowaŜenie z zaletami.

Wydział Geodezji i KartografiiWydział Geodezji i KartografiiWydział Geodezji i KartografiiWydział Geodezji i Kartografii Politechnika WarszawskaPolitechnika WarszawskaPolitechnika WarszawskaPolitechnika Warszawska Sprawozdanie nr 1 Analiza lokalizacji obwodnicy dla miasta Leguevin Adam Miksa Grupa 2 A Piątek 10-12 Semestr VI Rok akademicki 2009/2010