marcin

  • Dokumenty91
  • Odsłony35 134
  • Obserwuję18
  • Rozmiar dokumentów188.8 MB
  • Ilość pobrań6 108

Klasa II JĘZYK POLSKI

Dodano: 22 miesiące temu
R E K L A M A

Informacje o dokumencie

Dodano: 22 miesiące temu
Rozmiar :1.7 MB
Rozszerzenie:pdf
Odsłony:522
Pobrania:37

Klasa II JĘZYK POLSKI.pdf

marcin Dokumenty Edukacja
Użytkownik marcin wgrał ten materiał 22 miesiące temu. Od tego czasu zobaczyło go już 522 osób, 37 z nich pobrało dokument.

Komentarze i opinie (0)

Transkrypt ( 20 z dostępnych 46 stron)

1 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA TT EE MM AA TT YY PP RR AA CC KK OO NN TT RR OO LL NN YY CC HH Klasa II JĘZYK POLSKI Uzupełniający plan nauczania Szkoła Podstawowa NN rr 22 99 66 ww ZZ ee sspp oo llee SS zz kk óó łł dd llaa DD zz iiee cc ii OO bb yy ww aa ttee llii PP oo llsskk iicc hh CC zz aa ssoo ww oo PP rr zz ee bb yy ww aa jjąą cc yy cc hh zz aa GG rr aa nn iicc ąą ww WW aa rr sszz aa ww iiee WW aarrsszzaaww aa 22000099

2 I. Podręczniki. 1. Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna „ Wesoła Szkoła. Podręcznik do kształcenia zi ntegrowanego. Klasa II ”. Część I, II, III. WSiP 200 8. 2. Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna, Krystyna Wasilewska „Wesoła Szkoła. Karty pracy” . Część I, II, III. WSiP 200 8. Literatura pomocnicza. 1. St. Łukasik, I. Micińska -Łyżniak, A. Wiśniewska „Lektury w klasie 2. Zeszyt ćw icze ń”. WSiP, 2008. LEKTURA Z podanego wykazu należy wybrać: co najmniej 2 książki do przeczytania (w całości lub fragme ntach) przez nauczyciela w klasie, co najmniej 3 książki do przeczytania (w całości lub fragmentach) przez uczniów w klasie pod kierunkiem nauczyciela co najmniej 2 książki do samodzielnego przeczytania przez uczniów w domu. Hans Christian Andersen Władysław Bełza Jan Brzechwa Wanda Chotomski Maria Konopnicka Hugh Lifting Astrid Lindgren Kornel Makuszyński Alan Aleksander Milne ks. Jan Twardowski Julian Tuwim Baśnie (wybór) Kto ty jesteś? Polak mały! Akademia Pana Kleksa Legendy polskie O krasnoludkach i sierotce Marysi (fragmenty) Doktor Dolittle i jego zwierzęta Dzieci z Bullerbyn 120 przygód koziołka Matołka (księ ga I) Kubuś Puchatek Patyki i patyczki Wiersze dla dzieci: Lokomotywa, Słoń Trąbalski; inne wybrane utwory klasycznej literatury dzie cięcej polskiej i światowej

3 Tematyka prac kontrolnych dotyczy materiału programowego z różnych działów nauczania języka polskieg o oraz treści społeczno -przyrodniczych. Pozwolą one na dokonanie oceny wiadomości i umiejętności ucznia. Umoż liwią także określenie powstających braków, dzięki czemu uczeń otrzyma informację o tym, nad jakimi partiami materiału należy jeszcze pracować. C zas przeznaczony na rozwiązanie zadań zawartych w poszczególnych sprawdzianach zale ży od poziomu rozwoju ucznia i jego tempa pracy. Na przeprowadzenie sprawdzianu wystarcza 30- 45 minut. Jeśli dziecko szybko się męczy bądź nie potrafi przez dłuższy okres skupić uwagi, należy realizować sprawdzian w ciągu dwóch dni (np. w drugim dniu zorganizować dy ktando sprawdzające). Poniżej zamieszczono teksty dyktand sprawdzających z wyszczególni onych sprawdzianów. Obejmują one materiał ortograficzny o pracowany drogą różnorodnych ćwiczeń. Tok postępowania przy dyktandach sprawdzaj ących jest następujący: 1. Odczytanie całego tekstu z naturalną intonacją przez prowadząc ego sprawdzian. 2. Krótkie sprawdzenie stopnia zrozumienia tekstu. 3. Dyktowanie tekstu zdaniami; zdania krótkie dwukrotnie, długie najpierw w całości, n astępnie logicznymi częściami, a potem znów w całości. 4. Powtórne przeczytanie całego tekstu przez prowadzącego sprawdzian. Uczniowie śledzą tekst napisany przez siebie i dokonują p oprawek.

4 Teksty dyktand sprawdzającyc h. Praca kontrolna nr 1 - Sprawdzian nr 1 Piękny jest bór. Zamieszkują go leśne zwierzęta. Lis wygląda ze sw ojej norki. Dzik szuka jedzenia w runie leśnym. Mrówki wędrują do mrowiska. Praca kontrolna nr 3 - Sprawdzian nr 2 Do szkolnego ogródka zleciały się ptaki. Szare wróble kłócą si ę o okruszki chle ba. Sikorki zajadają słoninkę. Już im głód nie dokuczy. Praca kontrolna nr 4 - Sprawdzian nr 3 Wczoraj padał śnieg. Ulepiliśmy więc bałwana. Dziś zaświeciło słońce i zrobiło się cieplej. Bałwan zmalał i przechylił się. Wkrótce zniknie. Praca kontrolna nr 5 - Sprawdzian nr 4 Heniek chce zostać hokeistą. Od taty dostał kij hokejowy i kr ążek. Teraz trenuje jazdę na łyżwach. Wkrótce weźmie udział w szkolnych zaw odach. Praca kontrolna nr 6 - Sprawdzian nr 5 Królik dokuczał żółwiowi, że rusza się wolno. Zaproponował wyś cig. Metą miało być źródełko. Królik dał kilka susów i już był na mecie. Zastał tam żółwia. Tak żółw i pani żółwiowa zakpili z królika.

5 Praca kontrolna Nr 1 1. Przyjrzyj się dokł adnie obrazkom. Nadaj im tytuły i zapisz je w liniaturze. 2. Napisz cztery zdania o swoich wakacjach.

6 3. Podziel pionową kreską wyrazy na sylaby. Oznacz samogłoski czerwonym kolorem. Jurek zjadł całą t orbę cukierków. Teraz bardzo narzeka. Boli go brzuszek. Nie pójdzie grac w piłkę. 4. Zapisz wyrazy w kolejności alfabetyczn ej: lis, sowa, kret, gawron, jeleń, żubr 5. Odgadnij nazwy zwierząt i napisz je w odpowiednich kolu mnach. ż ó rz

7 6. Podkreśl wyczerpującą odpowiedź. Roślina do prawidłowego rozwoju i życia potrzebuje: a) Światła dobrej gleby ciepła b) Wody ciepła powietrza dobrej gleby światła c) Ciepł a powietrza wody 7. Dokończ rysowanie obrazka. 8. Napisz , jaką porę roku przedstawia ilustracja i co na to wskazuje ?

8 9. Napisz tekst sprawdzianu nr 1 , któr y podyktuje ci mama lub tato.

9 Praca kontrolna Nr 2 1. Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramki. Justynka to ...................... dziewczynka. Czerwona r óża jest .............................. Mój t ata jest ................................... Wiadro pełne wody jest .......................... Kot Filemon jest .................................... Jesień to .......................... pora roku. 2. Przeczytaj zdania. Podkreśl niebieską kredką rzeczowniki. Pokłóciły się wróbelki o okruszek chleba. Poszły w ruch dziobk i i pazurki. Bójka trwała krótko. Podbiegło kurczątko i zjadło okr uszek. Napisz z pamięci te zdania. Postępuj tak: przeczytaj uważnie pierwsze zdanie, zasłoń je kartką i napisz. Następnie odsłoń i sprawdź pisownię w yrazów. Postępuj podobnie przy kolejnych zdaniach. zwinny ciężkie przygnębiony słotna radosna pachnąca

10 3. Zamaluj na żółto prostokąt, w którym są same samogłoskami. 4. Ponumeruj zdani a zgodnie z kolejnością dni tygodnia. Do środy nauczymy się ról. Przedstawienie damy w sobotę. Stroje będą gotowe na czwartek. Role przydzielimy w poniedziałek. W piątek odbędzie się próba generalna. We wtorek zaprojektujemy kostiumy. 5. Wpisz nazw y warzyw do rubryk według części jadalnych. d m g h ch j r ć ą a o ę u y e i n rz p t s k c ź pomidor sałata burak kalafior por ogórek marchew kapusta papryka rzodkiewka

11 korzenie liście owoce kwiaty 6. Wybierz cztery warzywa. Ułóż z każdym z nich po 1 zdaniu i zapisz.

12 Praca kontrolna Nr 3 1. Rozpoznaj warzywa. Ich nazwy napisz w odpowiedniej kolumnie. Wyrazy jednosylabowe dwusylabowe trzysylabowe

13 2. Rozwiń każde zdania i napisz je w liniaturze. Obiera cebulę. Robi surówkę. Gotuje zupę. 3. Dokońc z zdania. Kiedy wieje wiatr i pada śnieg Gdy zaświeci słońce

14 3. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami. Za sz ….stą g….rą, za si…. dmą ….eką stał stary zamek. Zła wr…. żka zamknęła w nim kr…. lewnę zaklętą w …. abkę. Dopiero dzielny kr …. lewicz uwolnił ją z czarów. Wr….żka zniknęła, a kr….lewicz i kr….lewna ….yli długo i szczęśliwie. 5. Wpisz do gruszki nazwy produkt ów roślinnych a do świnki nazwy produktów zwierzęcych. 6. Napisz tekst sprawdzianu nr 2 , któr y podyktuje ci mama lub tato. ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ szynka mąka chleb ser bułka smalec ryż cukier ą masł o kabanosy jogurt kasza ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ó rz ż

15 7. W zdaniach zapisanych w zadaniu 6 zieloną kredką podkreśl czasowniki. 8. Napisz po trzy przykłady rzeczowników: 1) nazwy zwierząt : ………………………………………………………… 2) nazwy roślin :……………………………………………………………. 3) nazwy rzeczy :……………………………………………………………. 4) nazwy ludzi :……………………………………………………………..

16 Prac kontrolna Nr 4 1. Przeczytaj tekst. Podkreśl zieloną kredką rzeczowniki, czerwoną kredką czasowniki. Mama i babcia pieką ciasto. Tomek i Magda ubierają choinkę. Wi eszają bombki, gwiazdki i łańcuchy. Ja wycieram talerze, noże i wide lce. Tata szykuje turonia. Zaraz kolacja wigilijna. 2. Ułóż i napisz dwa pytania do tekstu z ćwiczenia 1. 3. Przeczytaj uważnie poniższe zdania. Skreśl te, które nie są zgodne z treścią tekstem z ćwiczenia 1. Mama i b abcia ubierają choinkę. Tomek i Magda wieszają na choince bombki, gwiazdki i łańcuchy. Tata wyciera talerze, noże i widelce. 4.Dopisz do podanych wyraz ów poprawne przymiotniki: choinka - jaka? śnieg - jaki?

17 5. Ułóż zdania do każdej ilustracji, mówiące o bezpieczeństwie podczas zabawy w pobliżu jezdni. Czego nie wolno nam robić? 6.Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zapisz je w liniaturze. a) b) jezdni ! ostrożni służy zabawy! Jezdnia Bądźmy na do nie

18 c) 7. Wyrazy z ramki napisz w odpowiednich kolumnach. rz niewymienne rz po spółgłosce rz wymienne drzewo morze podwórze burza brzeg rzeka zwierzę grządka orz eł jezdnię Przechodzimy sygnalizacją przez zgodnie z Świetlną!

19 7. Napisz tekst sprawdzianu nr 3 , któr y podyktuje ci mama lub tato.

20 Praca kontrolna Nr 5 1. Odczytaj nazwy miesięcy i ponumeruj je według kolejności. 2. Uzupełnij przysłowia nazwami miesięcy. .................................... rozpoczyna jesień. .................................... ziemię grudzi , a izdebki studzi. .................................... stary rok z n owym styka. W ............................... jak w garncu. luty listopad maj październik marzec czerwiec styczeń wrzesień grudzień kwiecień sierpień lipiec marzec styczeń wrzesień grudzień