marcin

  • Dokumenty113
  • Odsłony91 922
  • Obserwuję39
  • Rozmiar dokumentów221.5 MB
  • Ilość pobrań16 157

Klasa II JĘZYK POLSKI

Dodano: 7 lata temu

Informacje o dokumencie

Dodano: 7 lata temu
Rozmiar :1.7 MB
Rozszerzenie:pdf

Klasa II JĘZYK POLSKI.pdf

marcin Dokumenty Edukacja
Użytkownik marcin wgrał ten materiał 7 lata temu. Od tego czasu zobaczyło go już 2,750 osób, 270 z nich pobrało dokument.

Komentarze i opinie (2)

Gość • 22 dni temu

e9ZaUV8zQ

Transkrypt ( 25 z dostępnych 46 stron)

1 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA TTEEMMAATTYY PPRRAACC KKOONNTTRROOLLNNYYCCHH Klasa II JĘZYK POLSKI Uzupełniający plan nauczania Szkoła Podstawowa NNrr 229966 ww ZZeessppoollee SSzzkkóółł ddllaa DDzziieeccii OObbyywwaatteellii PPoollsskkiicchh CCzzaassoowwoo PPrrzzeebbyywwaajjąąccyycchh zzaa GGrraanniiccąą ww WWaarrsszzaawwiiee WWaarrsszzaawwaa 22000099

2 I. Podręczniki. 1. Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna „Wesoła Szkoła. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego. Klasa II”. Część I, II, III. WSiP 2008. 2. Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna, Krystyna Wasilewska „Wesoła Szkoła. Karty pracy”. Część I, II, III. WSiP 2008. Literatura pomocnicza. 1. St. Łukasik, I. Micińska-Łyżniak, A. Wiśniewska „Lektury w klasie 2. Zeszyt ćwiczeń”. WSiP, 2008. LEKTURA Z podanego wykazu należy wybrać: ƒ co najmniej 2 książki do przeczytania (w całości lub fragmentach) przez nauczyciela w klasie, ƒ co najmniej 3 książki do przeczytania (w całości lub fragmentach) przez uczniów w klasie pod kierunkiem nauczyciela ƒ co najmniej 2 książki do samodzielnego przeczytania przez uczniów w domu. Hans Christian Andersen Władysław Bełza Jan Brzechwa Wanda Chotomski Maria Konopnicka Hugh Lifting Astrid Lindgren Kornel Makuszyński Alan Aleksander Milne ks. Jan Twardowski Julian Tuwim Baśnie (wybór) Kto ty jesteś? Polak mały! Akademia Pana Kleksa Legendy polskie O krasnoludkach i sierotce Marysi (fragmenty) Doktor Dolittle i jego zwierzęta Dzieci z Bullerbyn 120 przygód koziołka Matołka (księga I) Kubuś Puchatek Patyki i patyczki Wiersze dla dzieci: Lokomotywa, Słoń Trąbalski; inne wybrane utwory klasycznej literatury dziecięcej polskiej i światowej

3 Tematyka prac kontrolnych dotyczy materiału programowego z różnych działów nauczania języka polskiego oraz treści społeczno-przyrodniczych. Pozwolą one na dokonanie oceny wiadomości i umiejętności ucznia. Umożliwią także określenie powstających braków, dzięki czemu uczeń otrzyma informację o tym, nad jakimi partiami materiału należy jeszcze pracować. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań zawartych w poszczególnych sprawdzianach zależy od poziomu rozwoju ucznia i jego tempa pracy. Na przeprowadzenie sprawdzianu wystarcza 30-45 minut. Jeśli dziecko szybko się męczy bądź nie potrafi przez dłuższy okres skupić uwagi, należy realizować sprawdzian w ciągu dwóch dni (np. w drugim dniu zorganizować dyktando sprawdzające). Poniżej zamieszczono teksty dyktand sprawdzających z wyszczególnionych sprawdzianów. Obejmują one materiał ortograficzny opracowany drogą różnorodnych ćwiczeń. Tok postępowania przy dyktandach sprawdzających jest następujący: 1. Odczytanie całego tekstu z naturalną intonacją przez prowadzącego sprawdzian. 2. Krótkie sprawdzenie stopnia zrozumienia tekstu. 3. Dyktowanie tekstu zdaniami; zdania krótkie dwukrotnie, długie najpierw w całości, następnie logicznymi częściami, a potem znów w całości. 4. Powtórne przeczytanie całego tekstu przez prowadzącego sprawdzian. Uczniowie śledzą tekst napisany przez siebie i dokonują poprawek.

4 Teksty dyktand sprawdzających. Praca kontrolna nr 1 - Sprawdzian nr 1 Piękny jest bór. Zamieszkują go leśne zwierzęta. Lis wygląda ze swojej norki. Dzik szuka jedzenia w runie leśnym. Mrówki wędrują do mrowiska. Praca kontrolna nr 3 - Sprawdzian nr 2 Do szkolnego ogródka zleciały się ptaki. Szare wróble kłócą się o okruszki chleba. Sikorki zajadają słoninkę. Już im głód nie dokuczy. Praca kontrolna nr 4 - Sprawdzian nr 3 Wczoraj padał śnieg. Ulepiliśmy więc bałwana. Dziś zaświeciło słońce i zrobiło się cieplej. Bałwan zmalał i przechylił się. Wkrótce zniknie. Praca kontrolna nr 5 - Sprawdzian nr 4 Heniek chce zostać hokeistą. Od taty dostał kij hokejowy i krążek. Teraz trenuje jazdę na łyżwach. Wkrótce weźmie udział w szkolnych zawodach. Praca kontrolna nr 6 - Sprawdzian nr 5 Królik dokuczał żółwiowi, że rusza się wolno. Zaproponował wyścig. Metą miało być źródełko. Królik dał kilka susów i już był na mecie. Zastał tam żółwia. Tak żółw i pani żółwiowa zakpili z królika.

5 Praca kontrolna Nr 1 1. Przyjrzyj się dokładnie obrazkom. Nadaj im tytuły i zapisz je w liniaturze. 2. Napisz cztery zdania o swoich wakacjach.

6 3. Podziel pionową kreską wyrazy na sylaby. Oznacz samogłoski czerwonym kolorem. Jurek zjadł całą torbę cukierków. Teraz bardzo narzeka. Boli go brzuszek. Nie pójdzie grac w piłkę. 4. Zapisz wyrazy w kolejności alfabetycznej: lis, sowa, kret, gawron, jeleń, żubr 5. Odgadnij nazwy zwierząt i napisz je w odpowiednich kolumnach. ż ó rz

7 6. Podkreśl wyczerpującą odpowiedź. Roślina do prawidłowego rozwoju i życia potrzebuje: a) Światła dobrej gleby ciepła b) Wody ciepła powietrza dobrej gleby światła c) Ciepła powietrza wody 7. Dokończ rysowanie obrazka. 8. Napisz, jaką porę roku przedstawia ilustracja i co na to wskazuje ?

8 9. Napisz tekst sprawdzianu nr 1, który podyktuje ci mama lub tato.

9 Praca kontrolna Nr 2 1. Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramki. Justynka to ...................... dziewczynka. Czerwona róża jest .............................. Mój tata jest ................................... Wiadro pełne wody jest .......................... Kot Filemon jest .................................... Jesień to .......................... pora roku. 2. Przeczytaj zdania. Podkreśl niebieską kredką rzeczowniki. Pokłóciły się wróbelki o okruszek chleba. Poszły w ruch dziobki i pazurki. Bójka trwała krótko. Podbiegło kurczątko i zjadło okruszek. Napisz z pamięci te zdania. Postępuj tak: przeczytaj uważnie pierwsze zdanie, zasłoń je kartką i napisz. Następnie odsłoń i sprawdź pisownię wyrazów. Postępuj podobnie przy kolejnych zdaniach. zwinny ciężkie przygnębiony słotna radosna pachnąca

10 3. Zamaluj na żółto prostokąt, w którym są same samogłoskami. 4. Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością dni tygodnia. Do środy nauczymy się ról. Przedstawienie damy w sobotę. Stroje będą gotowe na czwartek. Role przydzielimy w poniedziałek. W piątek odbędzie się próba generalna. We wtorek zaprojektujemy kostiumy. 5. Wpisz nazwy warzyw do rubryk według części jadalnych. d m g h ch j r ć ą a o ę u y e i n rz p t s k c ź pomidor sałata burak kalafior por ogórek marchew kapusta papryka rzodkiewka

11 korzenie liście owoce kwiaty 6. Wybierz cztery warzywa. Ułóż z każdym z nich po 1 zdaniu i zapisz.

12 Praca kontrolna Nr 3 1. Rozpoznaj warzywa. Ich nazwy napisz w odpowiedniej kolumnie. Wyrazy jednosylabowe dwusylabowe trzysylabowe

13 2. Rozwiń każde zdania i napisz je w liniaturze. Obiera cebulę. Robi surówkę. Gotuje zupę. 3. Dokończ zdania. Kiedy wieje wiatr i pada śnieg Gdy zaświeci słońce

14 3. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami. Za sz….stą g….rą, za si…. dmą ….eką stał stary zamek. Zła wr…. żka zamknęła w nim kr…. lewnę zaklętą w …. abkę. Dopiero dzielny kr…. lewicz uwolnił ją z czarów. Wr….żka zniknęła, a kr….lewicz i kr….lewna ….yli długo i szczęśliwie. 5. Wpisz do gruszki nazwy produktów roślinnych a do świnki nazwy produktów zwierzęcych. 6. Napisz tekst sprawdzianu nr 2, który podyktuje ci mama lub tato. ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ szynka mąka chleb ser bułka smalec ryż cukier ą masło kabanosy jogurt kasza ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ó rz ż

15 7. W zdaniach zapisanych w zadaniu 6 zieloną kredką podkreśl czasowniki. 8. Napisz po trzy przykłady rzeczowników: 1) nazwy zwierząt : ………………………………………………………… 2) nazwy roślin :……………………………………………………………. 3) nazwy rzeczy :……………………………………………………………. 4) nazwy ludzi :……………………………………………………………..

16 Prac kontrolna Nr 4 1. Przeczytaj tekst. Podkreśl zieloną kredką rzeczowniki, czerwoną kredką czasowniki. Mama i babcia pieką ciasto. Tomek i Magda ubierają choinkę. Wieszają bombki, gwiazdki i łańcuchy. Ja wycieram talerze, noże i widelce. Tata szykuje turonia. Zaraz kolacja wigilijna. 2. Ułóż i napisz dwa pytania do tekstu z ćwiczenia 1. 3.Przeczytaj uważnie poniższe zdania. Skreśl te, które nie są zgodne z treścią tekstem z ćwiczenia 1. Mama i babcia ubierają choinkę. Tomek i Magda wieszają na choince bombki, gwiazdki i łańcuchy. Tata wyciera talerze, noże i widelce. 4.Dopisz do podanych wyrazów poprawne przymiotniki: choinka - jaka? śnieg - jaki?

17 5. Ułóż zdania do każdej ilustracji, mówiące o bezpieczeństwie podczas zabawy w pobliżu jezdni. Czego nie wolno nam robić? 6.Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zapisz je w liniaturze. a) b) jezdni ! ostrożni służy zabawy!Jezdnia Bądźmy na do nie

18 c) 7. Wyrazy z ramki napisz w odpowiednich kolumnach. rz niewymienne rz po spółgłosce rz wymienne drzewo morze podwórze burza brzeg rzeka zwierzę grządka orzeł jezdnię Przechodzimy sygnalizacją przez zgodniezŚwietlną!

19 7. Napisz tekst sprawdzianu nr 3, który podyktuje ci mama lub tato.

20 Praca kontrolna Nr 5 1. Odczytaj nazwy miesięcy i ponumeruj je według kolejności. 2. Uzupełnij przysłowia nazwami miesięcy. .................................... rozpoczyna jesień. .................................... ziemię grudzi, a izdebki studzi. .................................... stary rok z nowym styka. W ............................... jak w garncu. luty listopad maj październik marzec czerwiec styczeń wrzesień grudzień kwiecień sierpień lipiec marzec styczeń wrzesień grudzień

21 3. Obejrzyj ilustracje i napisz o niej dwa zdania rozwinięte. 4. Uzupełnij tekst czasownikami tak, aby powstał wierszyk. Dzieci lubią huśtawkę, bo ......................................... na niej. Lubią konie, bo po śniegu ................................................. sanie. Lubią drabinę, po której ................................ i .................................. I przerwy w szkole, które ...................................... pięć godzin. wchodzą ciągną huśtają się trwają schodzą

22 5. Utwórz liczbę mnogą rzeczowników i napisz ją. Podkreśl wymieniające się litery (rz – r, ó – o) karzeł – .................................... zbiór – ..................................... orzeł – .................................... słój – .................................... wzór – .................................... nóż – .................................... 6. Napisz tekst sprawdzianu nr 4, który podyktuje ci mama lub tato. 7. Dopisz do podanych wyrazów, wyrazy o przeciwnym znaczeniu: wysoki - duży - wesoły - długi - jasne -

23 Praca kontrolna Nr 6 1. Przeczytaj uważnie tekst. W każde okienko wstaw odpowiedni znak: Julcia będzie miała pieska Jesteś pewna Kup pieskowi smycz Przyjdę do Julki zobaczyć pieska Jaki on jest Nie skacz 2. Wstaw ó lub u. k ... ra kr ... lewna m ... j k ... leczka b ... ty w ... j k ... łeczko wr ... bel m ... cha k ... rnik b ... da z…pa 3. Spróbuj dokończyć baśń, która zaczyna się tak: Daleko stąd, gdzieś na końcu świata, w głębinie leśnej stała drewniana chatka. Mieszkały w niej ... ? ! .

24 4.Wpisz w gwiazdki brakujące litery, tak aby wyrazy brzmiały poprawnie. 5. Prostokąty z nazwą ssaka pomaluj na czerwono a z nazwą ptaka na niebiesko. koza kaczka świnia indyk gęś królik koń jaskółka kura kot niedźwiedź papuga wrona krowa kruk

25 6. Napisz tekst sprawdzianu nr 5, który podyktuje ci mama lub tato.